Ny utbildare som vill ansluta till lokalt college

Utbildare som vill ansluta till ett certifierat VO-College kan göra det. Det kan vara en ny utbildare eller en redan certifierad utbildare som vill komplettera med en utbildning. 

Certifieringsprocess

Utbildare som vill ansluta sig till ett lokalt VO-College tar kontakt med den lokala styrgruppen för att etablera kontakt och påbörja samverkan. De skriver sedan en ansökan om att ansluta till lokalt VO-College.

Ansökan ska vara kortfattad och beskriva hur utbildaren kommer bidra till samverkan i lokalt VO-College. Den ska skrivas så att en person som inte är insatt i verksamheten ändå ska förstå. Det finns en instruktion för hur ansökan ska skrivas.

Ansökan skickas först till lokal styrgrupp som bedömer om utbildaren kan ingå i samverkan. Om ansökan godkänns sänds den vidare till regional styrgrupp för godkännande och sedan vidare till kansliet.

Rutinerna för cetifieringsprocessen är tillfälligt förändrade till följd av covid-19

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Ansökan - anslutande utbildare
  • Acceptansaval
  • Godkännande av lokal och regional styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)

Certifieringsbesök

Kansliet utser en certifierare som tar kontakt med utbildaren och regional/lokal samordnare för att boka ett certifieringsbesök. Ambitionen är att besöket görs en månad efter att en komplett ansökan kommit till kansliet men det är många almanackor som ska synkas så det kan ta längre tid.

Certifieraren föreslår tre olika datum för besöket. Om inget av dessa fungerar för samtliga berörda får samordnaren återkomma till certifieraren med förslag på tre nya datum då alla kan vara med.

De certifierare som föreningen anlitar är anställda i verksamhet eller utbildning inom vård och omsorg eller har fackligt förtroendeuppdrag i Kommunal.

Certifieringsbesöket tar en dag och inleds med ett möte med rektor/skolledare och den som skrivit ansökan, lokal ordförande, samordnare, representant från Kommunal.  Certifieraren vill också träffa lärare och elever för samtal samt titta på skolans lokaler.

Hur besöket är upplagt och när olika personer ska närvara framgår av det generella programmet under bifogade filer. Observera att programmet kan behöva justeras efter lokala förhållanden.

Efter besöket skriver certifieraren ett protokoll över de eventuella kompletteringar som behöver göras och skickar det till utbildaren inom 14 dagar. En kopia av protokollet sänds till regional/lokal samordnare och lokal ordförande. Utbildaren skriver kompletteringarna i avvikande färg och skickar tillbaka ansökan till kansliet och certifieraren. Om kompletteringarna är fullständiga blir utbildaren godkänd att ingå i lokalt VO-College. Om något fortfarande saknas begär certifieraren ytterligare kompletteringar.

Tiden från certifieringsbesöket till att alla kompletteringar är gjorda ska inte ta mer än sex månader.

Distansutbildning

Utbildare som utbildar på distans kan bli certifierade i VO-College under vissa förutsättningar. Vid ett certifieringsbesök tittar certifierarna på utbildningslokaler inklusive metodrum. De träffar också rektor/skolledare, samordnare, lokal ordförande, lärare och elever för samtal. Distansutbildare som kan ta emot certifierare och genomföra ett certifieringsbesök fullt ut kan ansöka om certifiering.

Kompletterande utbildning hos certifierad utbildare

För utbildare som redan är certifierad och vill utöka med ytterligare utbildning är ansökningsprocessen förkortad. Det kan handla om en utbildare som är certifierad för Vård- och omsorgsprogrammet och vill komplettera med Barn- och fritidsprogrammet med social inriktning. Det kan också vara en gymnasieskola som vill utöka med vuxenutbildning eller vuxenutbildning som vill utöka med gymnasieutbildning.

Ansökan ska vara kortfattad och beskriva den kompletterande utbildningen samt hur den möter de regionala och lokala behoven av arbetskraft inom vård och omsorg. Av de tio kvalitetskriterierna omfattar ansökan endast kriterium 1, 3, 8, 9 och 10. Det finns en instruktion för hur ansökan ska skrivas.

Ansökan går först till lokal styrgrupp och sedan till regional styrgrupp för godkännande. Därefter mejlas den till föreningen VO-College kansli tillsammans med protokoll från lokal och regional styrgrupp.

Inget certifieringsbesök behövs eftersom skolan/utbildaren redan är certifierad. Certifierare på VO-College nationella kansliet läser ansökan och bokar in telefonmöte med utbildaren för avstämning och eventuella kompletteringar.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Ansökan - ansökan om kompletterande utbildning
  • Godkännande av lokal och regional styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt