Kvalitetskriterier

Inom Vård- och omsorgscollege finns tio kvalitetskriterier som ligger till grund för certifiering. Kriterium 1-7 är gemensamma för regionala och lokala VO-College medan 8-10 endast gäller lokalt.

För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen krävs ett godkännande av föreningen VO-College. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

1.Varför Vård- och omsorgscollege?

Vård- och omsorgscollege möter framtida kompetensutmaningar nationellt, regionalt och lokalt. Konceptet bidrar till attraktiva arbeten och utbildningar.

2. Samverkan

Offentliga och privata arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer och myndigheter samverkar. De ingår i regionala och lokala styrgrupper där arbetsgivarna är i majoritet och är ordförande. Parterna samverkar utifrån regionala och lokala förutsättningar. I ett regionalt Vård- och omsorgscollege samverkar minst tre kommuner och en region.

3. Utbildningsutbud

Grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda. Olika aktörer och utbildningsformer samverkar.

4. Regionalt och lokalt perspektiv

Vård- och omsorgscollege har ett regionalt och lokalt perspektiv och är en gemensam resurs i regionen. Det finns ett medvetet arbete med genusperspektiv, mångfald, marknadsföring/information och systematisk omvärldsbevakning. 

5. Hälsoperspektivet

Hälsoperspektivet genomsyrar utbildning och arbetsliv.

6. Kvalitetsarbete/Uppföljning

Det finns ett systematiskt arbete för uppföljning av kvalitetskriterierna. Regional styrgrupp är ansvarig.

7. Avtal

Samverkansavtal mellan parterna finns på regional och lokal nivå. På regional nivå finns även avsiktsförklaring med högskola/universitet om att ingå i samverkan.

8. Kreativ och stimulerande lärmiljö

Kreativa lärmiljöer med modern teknik och utrustning finns som förbereder och underlättar i arbetslivet.

9. Lärformer och arbetssätt

I utbildningar arbetar man på ett sätt som främjar lärande i nära samverkan med arbetslivet. Det finns en växelverkan mellan teori och praktik och en flexibilitet i lärformer och kunskapsredovisning. De studerande har inflytande över sina studier och sin lärmiljö. Lärarsamverkan och ämnesintegration finns.

10. Lärande i arbete

Utbildade handledare finns och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalité.  

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt