Regional- och lokal ansökan

För att bilda ett VO-College eller ansluta sig till befintlig lokalt college görs en ansökan om certifiering.  Parterna skriver avtal som reglerar samverkan och parternas ansvar.

Vilka avtal som ska skrivas och vad de ska innehålla beskrivs under fliken avtal.

Regional ansökan

Arbetsgivare, utbildare och fackliga organisationer som vill samarbeta kring arbete och utbildning inom vård och omsorg kan bilda ett regionalt VO-College. Ett landsting eller en region och minst tre kommuner ska ingå. Universitet och högskolor är ofta med i samarbetet liksom arbetsförmedlingen.

Samarbetet bygger på regionala och lokala förutsättningar. Helhetsbilden är viktig och det som är intressant för bedömningen är hur samarbetande parter arbetar och planerar att arbeta framöver. Det måste finnas utrymme att utveckla konceptet. För att utvecklingen av VO-College ska bli hållbar ska organisation och finansiering vara klar innan ansökan lämnas in. 

När ansökan är komplett mejlas den till kansliet tillsammans med bilagorna. Observera att alla dokument sänds per mejl och inte med post. Följande bilagor ska sändas tillsammans med ansökan:

 • Förteckning över regional styrgrupp enligt mall
 • Samverkansavtal mellan parterna
 • Avtal som reglerar handledning och arbetsplatsförlagt lärande
 • Avsiktsförklaring från universitet/högskola
 • Organisationsskiss

Avtalen och avsiktsförklaringen ska gälla under hela certifieringsperioden. Avtalen undertecknas efter certifieringsbesöket eftersom certifierarna kan ha synpunkter på dem.

När ansökan kommer in utser kansliet två certifierare. En av dem tar kontakt med angiven kontaktperson och bokar tid för certifieringsbesök. Efter besöket skriver certifierarna ett protokoll. Om kriterier inte är uppfyllda får sökanden i uppdrag att göra kompletteringar. När kompletteringarna är gjorda och det finns en plan för hur kriterierna ska uppfyllas tar föreningen beslut om certifiering.

Validering av elever och utbildning av handledare ska genomföras enlig Vård- och omsorgscollege nationella riktlinjer.

Lokal ansökan

Nästa steg i processen är att bilda lokala college som ingår i det regionala samarbetet. Ett lokalt college består av en eller flera kommuner, privata vårdgivare, fackliga organisationer och utbildare inom vård och omsorg. Alla utbildare som anlitas i ett lokalt college ska vara certifierade. De kan vara med i den lokala ansökan eller om de tillkommer senare göra en egen ansökan om att ansluta sig till certifierat college.

En lokal ansökan måste vara godkänd av regional styrgrupp innan den skickas till VO-College kansli. Protokollsutdrag sänds med som bilaga till ansökan. Ju tydligare och mer komplett ansökan är desto enklare och snabbare blir processen till certifiering.

Ansökan mejlas till kansliet tillsammans med bilagorna. Observera att alla dokument sänds per mejl och inte med post. Följande bilagor ska sändas tillsammans med ansökan: 

 • Förteckning över lokal styrgrupp enligt mall
 • Godkännande av regional styrgrupp
 • Samverkansavtal mellan parterna
 • Avtal som reglerar handledning och arbetsplatsförlagt lärande
 • Organisationsskiss
 • Poängplaner från samtliga utbildare

Avtalen ska gälla under hela certifieringsperioden. De undertecknas
först efter certifieringsbesöket eftersom certifierarna kan ha synpunkter på dem.

När ansökan kommer in utser kansliet två certifierare. En av dem tar kontakt med angiven kontaktperson och bokar tid för certifieringsbesök. Efter besöket skriver certifierarna ett protokoll. Om kriterier inte är uppfyllda får sökanden i uppdrag att göra kompletteringar. När kompletteringarna är gjorda och det finns en plan för hur kriterierna ska uppfyllas tar föreningen beslut om certifiering.

Validering av elever och utbildning av handledare ska genomföras enlig Vård- och omsorgscollege nationella riktlinjer.

Arbetsgivare som vill ansluta till certifierat college

När en arbetsgivare vill ansluta till ett redan certifierat lokalt college eller om två lokala college vill slå sig samman skiljer sig rutinerna något från bildandet av ett lokalt college. Anslutande aktör tecknar ett acceptansavtal där de förbinder sig att arbeta enligt de överenskommelser och avtal som finns i lokalt college.

Under bifogade filer finns en beskrivning av processen för att ansluta sig till lokalt college samt en mall för acceptansavtal.

Utbildare som vill ansluta till certifierat college

 

 

 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan