Chef till språkombud

Vård och omsorg behöver rekrytera fler medarbetare och gruppen nyanlända får stor betydelse i rekryteringsprocessen. Att utveckla språket är viktigt, inte minst på en arbetsplats.

Att utbilda språkombud är ett effektivt sätt att bygga språkutvecklande och attraktiva arbetsplatser så att man kan ta vara på rätt kompetens snabbare. Se filmen om språkombud på arbetsplatsen.

 

Varför utbilda till språkombud?

Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer men också i en hel arbetsgrupp. Genom att medvetandegöra hur språket används kan du arbeta för en god kommunikation inom din verksamhet samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. 

 

 

Utbildningen till språkombud

 • fyra obligatoriska fysiska träffar – en dag i månad, under cirka sex månaders tid
 • tre webbutbildningar
 • diskussioner i slutna Facebookgrupper/eller andra plattformar
 • arbetsuppgifter som är kopplade till enskilds arbetsplats

OBS! För att gå genom webbutbildningar samt göra arbetsuppgifter behövs det cirka två dagar. 

Läs mer: Utbildning till språkombud

Kostnader

Det varierar hur kostnaderna hanteras i olika VO-College. Man kan exempelvis räkna på:

 • Ersättning för språkombudsutbildare motsvarande tio arbetsdagar
 • Lokaler
 • Fika
 • Kurslitteratur
 • Medarbetarens arbetstid (eventuella vikariekostnader)

Rapport "Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?" 

Vad får arbetsplatsen efter att jag utbildat mina medarbetare till språkombud?

Arbetsplatsen får bl.a.:

 • Öppet klimat som stimulerar språkutveckling
 • Vilja att dokumentera 
 • Självständiga medarbetare
 • Verktyg för att säkerställa att information är uppfattat av alla medarbetare
 • Färre konflikter p.g.a. språkliga missuppfattningar

Rapport "Språkombud som resurs på arbetsplatsen"

Vad är min roll som chef?

Din roll som chef i utbildningen och satsningen på språkutvecklande arbetsplats är att ge språkombudet förutsättningar för att genomföra sin utbildning och sitt uppdrag, att tillsammans med språkombudet informera kollegor och arbetslag och att bekräfta genomförandet av språkombudets uppgifter. Att det blivande språkombudet får rätt förutsättningar för att tillgodose sig utbildningen kan säkras genom att du som chefen skriver på en överenskomelse.

Se: Överenskomelse inför språkombudsutbildningen

Hur anmäler jag mina medarbetare?

Anmälan går till regional samordnare i ditt VO-College.

Vad säger andra chefer som har satsat på språkombud?

"Jag vågar anställa dem som har rätt kompetens men kanske inte har språket fullt ut. Vi har nu verktyg för att kunna arbeta för en språkutvecklande arbetsplats." /Chef inom LSS i Botkyrka

"Nu kan vi prata öppet om att bättre svenska behövs för att vi ska fullgöra vårt uppdrag. För mig som chef har det blivit enklare att leda arbetet." /Enhetschef på ett servicehus

_____________________________________________________

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

Filmer

Stödmaterial. Handbok - Lyft språket på jobbet!

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt