ESF-projekt inom VO-College

ESF-projektet Validering vård och omsorg


Föreningen Vård- och omsorgscollege har beviljats ett ESF-projekt i utlysningen  ”Strategisk kompetensutveckling av yrkesverksamma inom validering”. Projektet är ett s.k. PO:1 projekt – kompetensutveckling och metodutveckling.

Kort presentaion om projektet

Projekttid 1 mars 2020 – 30 juni 2022, uppdelat på följande faser:

Analys- och planeringsfas, mars – juni 2020
Genomförandefas, dvs kompetensutveckling och metodutveckling, 1 juli 2020 – 30 maj 2022
Avslutningsfas, juni 2022

Projektet genomförs utifrån VO-College nationella riktlinjer och metodmaterial för validering, och med utgångspunkt i behov och förutsättningar i regionala och lokala VO-College. Innehåll och utformning av kompetensutvecklingen kommer att utgå från den behovsinventering som kommer att genomföras under hösten 2020.

VO-College styrelse är styrgrupp för projektet och nationella rådet är referensgrupp (på samma sätt som i de två tidigare ESF-projekten).

ESF rådets utlysning ”Strategisk kompetensutveckling för yrkesverksamma inom validering” 
Vård- och omsorgscollege ansökan Validering vård och omsorg

_____________________________________________________________________________

NYHETER nr 1 (öppans i ett nytt fönster)
ESF- projektet Validering vård och omsorg har gått in i  genomförandefasen. Från den 1 september är projektledningen (Maria Dejevik, Ingrid von Sydow och Carin Bergström) på plats, om än digital

NYHETER nr 2 (öppans i ett nytt fönster)
I Vård- och omsorgscollege nationella ESF- projekt Validering vård och omsorg pågår arbetet för fullt. Delprojektledarna arbetar för högtryck med uppdatering av metodmaterialet utifrån innehållet i nya Vård- och omsorgsprogrammet. Uppdateringen sker även utifrån synpunkter som kommit fram i den enkät som besvarats av yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer, många är ni som bidragit med synpunkter under hösten 

NYHETER nr 3 
Projektledningen räknade med ett 40-tal deltagare. Men det blev 85 deltagare från 18 regionala college som deltog i kickoffen för ESF-projektet Validering vård och omsorg den 28 januari.

– Fantastiskt roligt. Projektet går nu in i en ny fas där många behöver vara delaktiga och då är det väldigt tacksamt med detta engagemang, säger Carin Bergström som är huvudprojektledare.
_________________________________________________________________________

Fokusområden i projektet

Uppföljning och revidering (utifrån innehåll i det nya Vård -och omsorgsprogrammet) samt eventuell vidareutveckling av det framtagna metodmaterialet för validering.
Framtagande av innehåll och form för, samt genomförande av kompetensutveckling för yrkesverksamma inom validering. 
Utveckling av en modul för valideringshandledare inom ramen för VO-College nationella handledarutbildning.
Tydliggörande och utveckling av Regionala VO-College roll som stödstruktur för validering i vård och omsorg

Vad händer i projektet våren 2020?

Projektorganisationen formeras, möte med VO-College nationella råd, som är referensgrupp i projektet samt styrgruppsmöte.
Rekrytering av valideringskunniga delprojektledare påbörjas.
Underlag för uppföljning av metodmaterial arbetas fram.
Underlag för inventering av kompetensbehov arbetas fram.
Dialogbaserat arbete med framför allt regionala samordnare i landets 22 regionala VO-College, i syfte att ta del av arbete kopplat till validering som gjorts tidigare eller pågår. Detta kan fungera som en del av underlaget för fortsatt planering av projektets arbete.

Vårens arbete ska resultera i en avstämningsrapport, som ska godkännas av ESF-rådet för att projektet ska gå vidare till genomförandefasen.

Vad planeras inför hösten 2020?

Valideringskunniga delprojektledare anställs
Uppföljning av metodmaterialet samt inventera behov av kompetensutveckling utifrån VO-College valideringsmodell
Uppdatera metodmaterialet utifrån innehållet i nya VO-programmet
Någon form av ”Kickoff” med regionala samordnare m.fl. (om situationen tillåter)
Påbörja arbetet med modul om validering i handledarutbildningen
Planering av kompetensutveckling för yrkesverksamma inom validering utifrån regionala VO-College behov, tillsammans med regionala samordnare. Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, exempelvis workshop, seminarium, dialogdag etc.
Kompetensutveckling i ”skarpt läge” kan provas i en pilot under senhösten 2020.

Vad planeras inför 2021?

Kompetensutveckling för yrkesverksamma inom validering genomförs inom de regionala VO-College som väljer att utveckla arbetet med validering med stöd av projektet. Innehållet utgår från identifierade behov och utformningen planeras gemensamt och kommer att genomföras regionalt.

Förväntat resultat
Projektet förväntas leda till att yrkesverksamma inom validering fått ökad kompetens utifrån VO-College valideringsmodell. Här avses yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare med flera som arbetar med validering. Även yrkeslärare som utbildar valideringshandledare och andra nyckelfunktioner ingår i målgruppen.

Projektet förväntas även leda till att fler regionala VO-College har utvecklat sitt arbete och har en strategi för hur de ska kunna utveckla sin funktion som stödstruktur för validering.

Tidigare  ESF-projekt

Fokus Vård och omsorg (2015-2016)
Fokus Yrkesutbildning VO (2017-2020)

 

Frågor kring ESF-projekt hänvisas till Carin Bergström, VO-College kansli. 

______________________________________________________________________________________

VO-College har beviljats ett metodutvecklingsprojekt vid namn ”Fokus Yrkesutbildning VO” som bedrivs från 1 september 2017 och 18 månader framåt. Under 2015-2016 genomförde VO-College även det ESF-finansierade förstudieprojektet ”Fokus vård och omsorg”, som resulterade i 14 delrapporter.

 

Nyheter

 • 30mar2020

  Resultat av Fokus Yrkesutbildning VO

 • 30mar2020

  Validering vård och omsorg

 • 5aug2019

  Hänt i ESF-projektet - Mars/Juli 2019

 • 1mar2019

  Hänt i ESF-projektet - Januari/Februari 2019

 • 30aug2018

  Hänt i ESF-projektet - Juli/Augusti 2018

 • 29jun2018

  Hänt i ESF-projektet – Maj/Juni 2018

 • 8maj2018

  Hänt i ESF-projektet – Mars/April 2018

 • 17apr2018

  Projektledningen möter (H)järnkoll

 • 15mar2018

  Hänt i ESF-projektet – Januari/Februari 2018

 • 5jan2018

  Hänt i ESF-projektet - November/December 2017