Hänt i ESF-projektet - September/Oktober 2017

tisdag, 7 november 2017

ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO" startade den 1 september med analys och planeringsfas som sträcker sig fram till sista november, och övergår sedan i genomförandefas. Projektet pågår fram till sista februari 2019. Under dessa första uppstartsmånader har mycket tid ägnats åt omvärldsbevakning, kartläggning, enkäter och intervjuer, genomläsning av dokumentet, möten och planering. 

Läs mer om Fokus Yrkesutbildning VO

Tre delprojektledare anställdes i samband med projektstart utöver huvudprojektledning och projektadministration som finns på VO-College kansli. Delprojektledare är Catarina Lindahl-Petäjä (annars VO-College Kronoberg) som arbetar med den del av projektet som handlar om attraktion till yrken inom vård och omsorg, Gunilla Kajrup (annars VO-College Skåne) som arbetar med handledning och arbetsplatslärande och Olga Orrit (annars Svenskt Demenscentrum) som arbetar med språk- och kommunikationskompetens. Carin Bergström (VO-College kansli) är huvudprojektledare. 

På bildern: Carin Bergström, Catarina Lindahl-Petäjä, Gunilla Kajrup, Olga Orrit. 

Här nedan kan du läsa lite av det som genomförts under projektets första tid. 

Delprojekt ”Attraktion för yrket”

Catarina Lindahl-Petäjä deltog på två utbildningsdagar om diskriminering och jämställdhet, för omvärldsbevakning, som genomfördes i Kronoberg. 

En utbildningsdag har genomförts tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare i Kronoberg om ”Normmedvetet lärande om karriär”. Föredragande var filosofie doktor Frida Wikström från Malmö högskola, och innehållet i dagen var aktuell forskning, utmaningen att jobba med könsstereotypa intressen och yrkesval samt metoder som kan stärka skolans arbete med att öka jämställdheten och arbetsmarknaden och möjliggöra individers fria val av utbildning oavsett kön och social bakgrund.

För att få fram underlag för hur regionala VO-College arbetar med attraktion till yrket genom exepelvis marknadsföring och prao har Catarina utformat en enkät har skickats ut och besvarats av regionala samordnare inom VO-College, innehållande frågor kring deras strategier och metoder för att synliggöra branschen och attrahera nya elever och medarbetare. Resultatet av enkäten kommer att användas på olika sätt som underlag i kommande arbete inom projektet. 

I samband med en utvärdering som skickades till deltagare på en studiedag som arrangerades av VO-College den 30 oktober, ställdes även ett par frågor kring detta till rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. Även detta resultat tas om hand inom delprojektet. 

Delprojekt ”Språk- och kommunikationskompetens”

Övertagande av språkombudskonceptet från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum till Föreningen Vård- och omsorgscollege har förberetts och ska vara klart till årsskiftet. 

Olga Orrit har påbörjat en kartläggning av hur det ser ut i regionerna avseende språkutvecklande insatser både på utbildningssidan och inom arbetslivet genom att två enkäter har skickats ut och besvarats av regionala samordnare inom VO-College och språkombudsutbildare, med frågor som handlar om språkkompetens, och språkutvecklande arbetssätt. Resultatet av båda dessa enkäter kommer att användas på olika sätt som underlag i kommande arbete inom projektet. 

I samband den utvärdering som skickades till deltagare på studiedagen som arrangerades av VO-College den 30 oktober, ställdes även ett par frågor kring detta till rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. Även detta resultat tas om hand inom delprojektet. 

Dessutom har samverkan med Stockholms Universitet (som har genomfört projektet "Språkutvecklande undervisning på yrkesprogram") angående språkutveckling och lärarutbildning påbörjats, och det planeras för att samtliga delprojektledarna ska medverkan på en workshop för lärarutbildare i november. 

Delprojekt ”Handledning”

Under denna först period har Gunilla Kajrup startat upp projektet samt strukturerat upp/planerat för hur och vad som behöver göras så som upplägg, analys, insatser och tänkbara fördjupningsområden. 

Gunilla har formulerat frågor och genomfört strukturerade telefonintervjuer med regionala samordnare för att kartlägga hur handledarutbildningen genomförs i de olika regionala VO-Collegen i landet, enligt vilka metoder/modeller samt om intresse finns för vidareutveckling genom handledarutbildning steg 3 i framtiden. Resultatet av dessa telefonintervjuer kommer att användas på olika sätt som underlag i kommande arbete inom projektet. 

Övergripande

Carin Bergström har under den här perioden bland annat haft möten med andra organisationer som beviljats ESF- medel i den utlysning som avser PO 2 "Underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad Yrkesutbildning", exempelvis Sveriges kommuner och landsting, WorldSkills Sweden och Teknikcollege. Syftet var erfarenhetsutbyte och att identifiera områden för samverkan.

Här har ett möte med WSS och TC precis avslutat. På bilden syns Pontus Slättman (WorldSkills Sweden), Patrik Laanemets (Teknikcollege) och Carin Bergström (VO-College).

Den 27 oktober genomförde VO-College Halland en work shop för lokala och regional styrgrupp. Under dagen medverkade Carin och presenterade "Fokus Yrkesutbildning VO" och därefter genomfördes en kort work shop med fokus på arbetsplatslärande och arbetsplatsförlagt lärande. Frågor som diskuterades var bla:

  • Vad lägger ni in i begreppet arbetsplatslärande?
  • Vilka förutsättningar behöver finnas för att arbeta strukturerat med arbetsplatslärande?
  • Vad ser ni som viktigt för att det arbetsplatsförlagda lärandet ska fungera?
  • Vilka framgångsfaktorer finns?
  • Vilka utmaningar finns?

Ett stort engagemang och intresse för frågorna. Tack VO-College Halland för viktigt bidrag i analys- och planeringsfasen i projektet!

En nätverksträff med regionala samordnare/processledare inom VO-College genomfördes i mitten av september, där halva dagen ägnades åt ESF-projektet. De regionala samordnarna är projektets viktiga och naturliga kommunikations- och förankringsväg. 

Vård- och omsorgscollege styrelse är styrgrupp för projektet och det nationella rådet är en av referensgrupperna, båda dessa består av v representanter från arbetsmarknadens parter. Både styrelsen/styrgruppen och nationella rådet har haft ett möte under projektets första månad.

Läs mer om ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO"