Hänt i ESF-projektet - September/Oktober 2018

ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO" startade den 1 september 2017 och pågår fram till sista februari 2019. Här kan du ta del av hur projektet har utvecklats under de senaste två månaderna.

Läs mer om Fokus Yrkesutbildning VO.

Mycket har hänt i projektet perioden september-oktober. Slutfasen närmar sig för delprojekten liksom projektet i stort. I september hade projektgruppen möte där även projektets metodstöd, Carina Åberg, deltog. Vid mötet reflekterade projektgruppen över projektets genomförda och framtida arbete. Vi kunde även konstatera att i stort sett alla regionala Vård- och omsorgscollege har involverats i projektet på olika sätt. Några regionala college är piloter i delprojektet om språk och kommunikationskompetens. Andra college har varit piloter i delprojektet om attraktion och testat delar av den utbildning till Yrkesambassadörer som arbetats fram. Många har svarat på enkäter, blivit intervjuade och genomfört regionala dialoger.  

Alla projektledare och huvudprojektledaren deltog även på internatet med regionala samordnare inom Vård- och omsorgscollege, där halva tiden ägnades åt ESF-projektet. Dessa dagar, den 25 och 26 september, tog projektledarna upp frågor med koppling till sina respektive delprojekt. Huvudprojektledaren Carin Bergström pratade om arbetsplatslärande, som återkommer som en röd tråd i alla delprojekten.

       

Attraktion till branschen

I september träffade delprojektledaren för attraktion, Catarina Lindahl-Petäjä, högstadieelever i årskurs 8 och 9 i september. Detta var för att prata om prao och vad de vill få reda på om vård- och omsorgsbranschen inför deras gymnasieval.

Utöver prao riktades stort fokus till yrkesambassadörer i september för delprojektets del. En yrkesambassadörsutbildning i Gävleborg, ska testa moduler som tagits fram under projektet. Catarina har även varit i Luleå för att prata om delprojektet och alltså ämnet attraktion.

Under internatet med regionala samordnare presenterade Catarina den första modulen i yrkesambassadörsutbildningens upplägg och innehåll. Stort engagemang från alla regionala samordnare som gav bra feedbacken på modulen. Arbetet med yrkesambassadörsutbildningen fortsätter.

Handledning

En riktad inbjudan till ett dialogcafé för att belysa frågan om Peer Learning, som anordnas i november, har skickats ut under september. Under perioden har projektledaren Gunilla Kajrup-Aspeborg också arbetat med att ta fram processfrågor, som ska komplettera den film om inkludering, som kommer att läggas till i VO-College handledarutbildning. Filmen är producerad av YA-delegationen, som givit VO-College tillstånd att använda filmen. När projektet är slut kommer den att finnas på VO-College hemsida och filmen tillsammans med processfrågorna kommer att ingå i handledarutbildningen. På så sätt ska de horisontella principerna förstärkas.

Den 23 oktober var Gunilla inbjuden till VO-College Halland för att berätta om VO-College handledarutbildning. På plats fanns bland annat rektorer och lärare och VO-College Hallands regionala styrgrupp samt de lokala collegens styrgrupper var också inbjudna till dagen som även gav tillfälle till dialog.

Språk och kommunikationskompetens

Under projekttiden har delprojektledarna för Språk och kommunikationskompetens bidragit med innehåll i en språkmodul som ska läggas till handledarutbildningen steg 1 och steg 2. Delprojektledaren för språk och kommunikationskompetens, Olga Orrit, och delprojektledaren för handledning har samarbetat i frågan och nu är förhoppningen att modulen ska testas i något/några college.  

Ännu pilotutbildning, den här gången i Språkutvecklande ledarskap har genomförts i delprojektet. Utbildningen ägde rum i Stockholm stad och resultatet därifrån är tänkt att användas som underlag i framtagandet av stödmaterial. Delprojektledaren deltog även på internatet i september. Genom diskussion och en gruppövning involverades de regionala samordnarna i delprojektets frågor.

VO-College Örebro län är pilot i delprojektet och Olga har haft möte där för planering av kommande arbete längre fram i höst.

Fokus Yrkesutbildning VO och VO-Collegeveckan

Mellan den 15 och 19 oktober pågick årets upplaga av VO-Collegeveckan – en vecka som riktar allt strålkastarljus mot vård- och omsorgsbranschen. Catarina och Olga Orrit bjöds in av VO-College Sörmland för att tala om ESF-projektet på en temadag. Under veckan medverkade Gunilla på VO-College Jämtlands inspirationsdag för att tala om sitt delprojekt om handledning.

       

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt