Linköpings Äldreomsorgslyft

 

Vad är Linköpings äldreomsorgslyft?

 

Äldreomsorgslyftet är den statliga satsningen som innebär att visstidsanställda inom äldreomsorgen erbjuds utbildning till undersköterska på betald arbetstid.  Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.


Linköpingslyftet är den lokala satsningen som innebär att tillsvidareanställda medarbetare ska kunna erbjudas utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Äldrenämnden finansierar kostnaden för den tid som den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.

 

Äldreomsorgslyftet + Linköpingslyftet = Linköpings Äldreomsorgslyft

 

Nationella förutsättningar äldreomsorgslyftet

Socialdepartementet har gett Socialstyrelsen uppdraget att hantera äldreomsorgslyftet. Arbetsmarknadens parter, SKR, Sveriges kommuner och regioner och fackförbundet Kommunal, har kompletterat satsningen med en nationell överenskommelse.

Socialstyrelsens tolkning av uppdraget och den nationella överenskommelse som SKR och Kommunal tecknat är inte helt kompatibla med varandra kring vilka medarbetare som omfattas av äldreomsorgslyftet.  

 • Socialstyrelsen tolkar regeringens uppdrag utifrån att det gäller alla medarbetare.
 • SKR och Kommunals nationella övrenskommelse menar att lyftet ska omfatta visstidsanställda och arbetslösa som vill gå in i omställning till vården, med syfte att skapa fler trygga anställningar inom äldreomsorgen.

 

Hur jobbar vi med Linköpings äldreomsorgslyft?

För att säkerställa arbetsgången utifrån vår lokala utgångspunkt och förutsättning har Linköpings Kommun tecknat en lokal överenskommelse med Kommunal. Överenskommelsen innebär att urvalet av visstidsanställda medarbetare som deltar i lyftet sker i enlighet med arbetsrättens turordningregler och att de erbjuds en tillsvidareanställning i samband med studiestart. Denna överenskommelse gäller för kommunens egna utförare Leanlink. De privata utförarna berörs inte av överenskommelsen men uppmanas att följa arbetsrättens regler och ha en god relation med Kommunal.   

Då egna medel tillskjuts ges möjligheten för alla utförare inom äldreomsorgen att utbilda både tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare.

De båda lyften slås samman och benämns som Linköpings Äldreomsorgslyft och följer samma arbetsgång och ersättningsmodell.

I Linköpings Kommun bedrivs Linköpings äldreomsorgslyft som ett projekt inom ramen för vårt lokala vård- och omsorgscollege, VO-C. Vi samarbetar för att skapa en effektiv process i syfte att få ut så många medarbetare i utbildning som möjligt.  Är du utförare av äldreomsorg  eller auktoriserad utbildningsanordnare av nationella kurser inom vård och omsorg genom avtal med Linköpings Kommun så berörs du av detta projekt. Kinda har sitt eget projekt.

Social- och omsorgsförvaltningen, SOF, rekvirerar de statliga medlen och fördelar dessa mellan den egna kommunala- och de privata utförarna inom äldreomsorgen. Linköping har blivit tilldelad ca 6,4 miljoner kronor enligt en nationell fördelningsnyckel för år 2020.

 

Vilka är målgrupperna i Linköpings Äldreomsorgslyft?

 • Medarbetare som redan arbetar i äldreomsorgen och har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning.  

 

Villkor

 • Arbetsgivarna ersätts för lönekostnaden för den del av medarbetarens arbetstid som utgörs av studier. Med lönekostnad menas bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade och kollektivavtalade arbetsgivaravgifter. Den statliga ersättningen utgår till och med 2020-12-31 (med trolig förlängning till 2021-12-31).
 • Det finns ingen begränsning i hur stor del som tjänsten ägnas åt studier respektive arbete, men det får inte överstiga 100 % tillsammans.
 • Utbildning till vårdbiträde (800gyp) och undersköterska (1500gyp) sker i enlighet med det nationella yrkespaketet. 
 • För att studera och bli antagen inom äldreomsorgslyftet i Linköping krävs grundläggande behörighet (svenska grund, motsvarar åk 9). 
 • Ersättning ges endast för studier enligt de kurser som ryms i det nationella yrkespaketet för vård- och omsorgsprogrammet. (Kombinationsutbildning med språk innefattas inte.)
 • Nyanställda arbetstagare med begränsad erfarenhet av arbete inom äldreomsorg ska genomgå introduktion enligt den webbaserade introduktionsutbildning som Socialstyrelsen tillhandahåller. Arbetsplatsintroduktionen ska också anpassas efter arbetstagarens behov och arbetsgivaren utser handledare. De personer som är nya i yrket ska kombinera studierna med att arbeta minst 50 % av sin arbetstid (gäller endast denna grupp).
 1.  
 2.  
 3. Övrig information

Tidsspannet är begränsat och en rimlig ambition för medarbetarnas studier bedöms av projektledningen vara, att den som saknar utbildning inom vård och omsorg hinner uppnå vårdbiträde (800gyp), och den som sedan tidigare uppnått formell nivå som vårdbiträde hinner  läsa upp till undersköterska (800 + 700 =1500gyp). Dock finns inget hinder för den ambitiösa och studievana medarbetaren att studera i en snabbare takt. Den vanligaste tidåtgången för studier på heltid tar till vårdbiträde är 1 + 1/2 termin och till undersköterska 3 terminer.

För de medarbetare som väljer och ges möjlighet av arbetsgivaren att studera på heltid ökar chansen att hinna färdigställa studierna under perioden som lyftet pågår. Medarbetare med erfarenhet i yrket kan få sina kunskaper validerade i samband med studiestart. Ca en fjärdedel av ordinarie kurser kan vanligtvis medarbetare med lång erfarenhet i yrket kunna validera, men detta prövas och är individuellt.     

Det är en väl tilltagen satsning från stat och kommun så finasieringsutrymmet är stort. Om befintliga medel mot förmodan inte skulle räcka kommer möjligheten att antas till studier via Centrum för vuxenutbildningen att stoppas och information går i så fall ut till samtliga utförare.

I samband med äldreosorgslyftet kommer Social- och omsorgsförvaltningen, SOF, genomföra kartläggningar av befintliga medarbetares kompetensnivå. Detta sker i olika steg och kommer ligga till grund för framtida strategisk planering av kompetenshöjande insatser inom vård- och omsogssektorn. Särskild information om kartläggningen kommer delas på utförarwebben.

 

Arbetsgång och övergripande process:

Processen består av fyra huvudsteg. Detta är (1) inventering av potentiella medarbetare hos arbetsgivarna, (2) kartläggning medarbetares kompetens genom centrum för vuxenutbildning, (3) arbetsgivarnas urval av kartlagda medarbetare som ska erbjudas utbildning (4) utbildning och validering av medarbetare hos kommunens auktoriserade utbildningsanordnare 

Observera att kartläggning, antaging och utbildningsstart sker löpande.

Chanserna att färdigställa studierna ökar i takt med desto snabbare medarbetarna kommer igång med sin utbildning och desto större del av arbetstiden som ägnas åt studier. 

Vad ska jag göra som arbetsgivare?

 • Som arbetsgivare ska du identifiera de av dina medarbetare som är aktuella för studier i höst och har behörighet att studera (krav: svenska åk 9 eller SVA grund).
 • När du identifierat medarbetare som är behöriga att studera ska du anmäla dessa på särskild mall till centrum för vuxenutbildning, CFV, för en första kartläggning av en studie- och yrkesvägledare inför studier. Länk till information och mall: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning/nyheter-vux/aldreomsorgslyftet/ 
 • Efter kartläggning ber du din medarbetare om att ta del av resultatet.
 • När du fått återkoppling från kartläggning av din medarbetare gör du ditt slutgiltiga urval för vilka du vill och kan erbjuda studier och i vilken omfattning. 
 • Du som arbetsgivare beslutar om hur stor del av arbetstiden som kan läggas på studier och meddelar medarbetaren detta. Omfattningen uppges i %-sats av arbetstiden, det görs i jämna tal, så som 10, 15, 20, 25, 30 osv upp till 100 %. Den totala omfattningen av arbettid och studietid  får inte överstiga 100% för medarbetaren.
 • Du ska planera för och säkerställa den arbetsrättsliga processen som bla innehåller att informera medarbetaren om gällande förutsättningar för studier/arbete och upprätta ett studieledighetsavtal.
 • Ge i uppdrag till din medarbetare att ansök om studier via Centrum för vuxenutbildning, CFV till yrkespaketet vård och omsorg. Medarbetaren väljer själv utbildningsanordnare som erbjuder den studieform som passar individen bäst och de kurser som ska studeras/valideras. (Länk finns under arbetstagarens rutin, se nedan)
 • Medarbetaren ska meddela chef när denne blivit antagen och skolan kallar till start. Intag till skolorna sker löpande.
 • Meddela Social- och omsorgsförvaltningen SOF, vilka medarbetare du beviljar att delta i äldreomsorgslyftet enligt mall. Länk till mallen: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=26c526182673
 • Varje medarbetare har en individuell studieplan. Om du behöver klargöra upplägg just för din medarbetare tas en direktkontakt med aktuell skola.
 • Skapa ett anpassat schema för medarbetaren som möjliggör kombinationen av studier och arbete.
 • Vid prövning för validering av medarbetarens kunskaper kommer skolan begära in uppgifter från chef om medarbetarens erfarenheter, arbetsuppgifter och skattning av kunskapsnivå.
 • Planera för ersättning av vikarier för studietiden och göra en riskanalys som tar höjd för en andra våg av Covid 19 - för att förebygga att de som börjar studerar inte kallas in i tjänst igen.
 • Arbetsgivare har arbetsgivaransvaret även under medarbetarens studietid och ansvarar för att fortlöpande följa upp medarbetarens studier, närvaro och resultat.
 • Arbetsgivaren ansvarar för att vid behov avsluta medarbetarens studier och häva studieledighetsavtalet. 
 • Betalar ut lön till den anställde och ansöker till SOF för ersättning av den totala arbetstid som medarbetaren studerat under året, ansökan sker i december 2020. Ersättningsmodellen bygger på medarbetarens lön, studietakt i procenttal samt mellan vilken tidsperiod studierna pågått. (mall för ansökan kommer)

 

 • Informera och motivera medarbetarna att svara på den digitala enkät kring kompetenskartläggningen som SOF kommr genomföra av sektorn under hösten 2020. Denna undersökning kommer genomföras för att få en bild av bland annat intresse och motivation till studier. Särskild information om detta kommer.

 

Vad ska jag göra som arbetstagare?

 • Som arbetstagare ska du meddela din chef att du är intresserad av att studera.
 • För att studer inom äldresomsorgslyftet krävs grundläggande behörighet från grundskolan. (grundläggande svenska, motsvarande godkänt betyg åk 9)
 • Om du blir utvald av din arbetsgivare att delta i lyftet ska du samla dina tidigare betyg inför den första kartläggningen hos en studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning, CFV.
 • Genomföra den kartläggning som CFV kallar dig till, sker på distans.
 • Efter att kartläggningen är genomförd tar du med dig underlaget tillbaka till din chef och har en dialog om det.
 • Chef beslutar om du får ansöka till studier efter samtalet om kartläggningen.
 • Efter att du fått godkänt från din chef gör du en ansökan till CFV och gör samtidigt ett val kring vilken skola du vill studera på, i vilken studieform du vill studera på och i vilken omfattning som studierna ska genomföras, det är ett så kallat kundval. Länk: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning/ansokan-och-antagning/
 • Du tar till dig information om de förutsättningar som gäller för ditt deltagande i lyftet och undertecknar studieledighetsavtal med din arbetsgivare och följer de riktlinjer som angetts.
 • Startar studierna, genomgår en fördjupad kartläggning på skolan som identifierar vilka kurser du ska studera. Därtill genomförs en validering av dina kunskaper, om du har praktiska erfarenheter från äldreomsorgen.
 • Deltar vid upprättandet av din individuella studieplan tillsammans med din mentor på skolan, samt följer den. 
 • Arbetar enligt ditt anpassade schema på arbetsplatsen.
 • Meddelar omgående din chef och skola vid eventuella avsteg från din studieplan.

 

Vad ska jag göra som utbildningsanordnare?

 • Som utbildningsanordnare ska du förbereda dig genom att tillse att du kan ta emot de medarbetare som söker sig till din skola inom lyftet som elever.
 • Välkomna eleverna.
 • Genomföra fördjupad kartläggning och upprätta individuell studieplan vid studiestart för eleven.
 • Kommunicera studieplanen med elevens arbetsgivare.
 • Genomföra validering av elevens kunskaper som matchar de nationella kurserna i yrkespaketet vård och omsorg.
 • Genomföra utbildning och betygsätta eleven.
 • Ha löpande dialog med elevens arbetsgivare kring studieresultat och närvaro.
 • Rapportera studieresultat (och eventuella avhopp) till centrum för vuxenutbildning.
 • Rapportera omfattning och studieresultat till projektledningen vid varje termins slut.

 

Process och ansvarsfördelning

Lokala vård och omsorgscollege har fungerat som referensgrupp för att arbeta fram en så effektiv och säker process som möjligt. Fastställd arbetsgång med process och ansvarsfördelning över finns under fliken dokument. Snabblänk: https://www.vocollege.se/dokumentbank/139/1927?section=home

 

 Tidplan 2020

Tidsplanen är en målsättning och riktningsvisare, men observera att löpande kartläggning, antagning och studiestart sker. Detta pågår under hela lyftets tidsperiod eller mot  fram till att tillgängliga medlen tar slut. 

 • Augusti/september - Arbetsgivarna gör urval av medarbetare.
 • September/oktober - Kartläggning och antagning av medarbetare till studier genom Centrum för vuxenutbildning. Utbildningsanordnare får sina medarbetare/elever.
 • Oktober/november - Utbildningarna startar löpande. SOF genomför kartläggning av sektorns medarbetares kompetensnivå.
 • December - Regeringsbeslut inväntas om eventuell fortsättning av lyftet år 2021, om det beslutet tas kan medarbetarna fortsätta sina studier i januari om de inte är klara.

 

Nationell Nivå

För att säkerställa utbildningsplatser skjuter regeringen till medel så att 10 000 personer kan vara i utbildning inom regionalt yrkesvux under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. Utbildningsplatser som söks för 2021 är finansieras av kommunerna med 30 %.

Nationella Vård och omsorgscollege har samlat de länkar som är aktuella för information och regelverk som beskriver förutsättningarna för äldreomsorgslyftet.

Länk: https://www.vo-college.se/nyhet/2020/06/09/lopande-info-om-aldreomsorgslyftet

 

Projektgrupp

Projektgruppen som arbetar med Linköpings äldreomsorgslyft består av:

 • Katarina Mattsson (projektledare, Vård och omsorgscollege, kommunledningsförvaltningen)
 • Karin Fagéus (representant Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen)
 • Helena Carlevald (representant, Social- och omsorgsförvaltningen)
 • Karin Eklund (representant Leanlink)

 

För mer information och frågor vänligen kontakta Katarina Mattsson via mejl: [email protected]

 

Denna sida uppdateras löpande

 

Nyheter

 • 13nov2020

  Norrmän nyfikna på svenska språkombud

 • 13okt2020

  Ta chansen att påverka!

 • 29sep2020

  Nyhetsbrev 3 2020

 • 23sep2020

  Certifieringar fram till september

 • 23sep2020

  Distansen till trots – mycket på gång inom VO-College i höst

 • 23sep2020

  Regional samordnare lyfter undersköterskor i sin masteruppsats

 • 21sep2020

  Från vikariat till fast anställning genom Äldreomsorgslyftet

 • 17sep2020

  VALIDERING VÅRD OCH OMSORG

 • 27aug2020

  Korta utbildningar i yrkeshögskolan

 • 27aug2020

  Webbinar om förändringar i vård- och omsorgsprogrammet