Linköpings Äldreomsorgslyft

 

Vad är Linköpings äldreomsorgslyft?

 

Äldreomsorgslyftet är den statliga satsningen som innebär att visstidsanställda inom äldreomsorgen erbjuds utbildning till undersköterska på betald arbetstid.  Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.


Linköpingslyftet är den lokala satsningen som innebär att tillsvidareanställda medarbetare ska kunna erbjudas utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Äldrenämnden finansierar kostnaden för den tid som den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.

 

Äldreomsorgslyftet + Linköpingslyftet = Linköpings Äldreomsorgslyft

 

Nationella förutsättningar äldreomsorgslyftet

Socialdepartementet har gett Socialstyrelsen uppdraget att hantera äldreomsorgslyftet. Arbetsmarknadens parter, SKR, Sveriges kommuner och regioner och fackförbundet Kommunal, har kompletterat satsningen med en nationell överenskommelse.

Socialstyrelsens tolkning av uppdraget och den nationella överenskommelse som SKR och Kommunal tecknat är inte helt kompatibla med varandra kring vilka medarbetare som omfattas av äldreomsorgslyftet.  

 • Socialstyrelsen tolkar regeringens uppdrag utifrån att det gäller alla medarbetare.
 • SKR och Kommunals nationella övrenskommelse menar att lyftet ska omfatta visstidsanställda och arbetslösa som vill gå in i omställning till vården, med syfte att skapa fler trygga anställningar inom äldreomsorgen.

 

Hur jobbar vi med Linköpings äldreomsorgslyft?

För att säkerställa arbetsgången utifrån vår lokala utgångspunkt och förutsättning har Linköpings Kommun tecknat en lokal överenskommelse med Kommunal. Överenskommelsen innebär att urvalet av visstidsanställda medarbetare som deltar i lyftet sker i enlighet med arbetsrättens turordningregler och att de erbjuds en tillsvidareanställning i samband med studiestart. Denna överenskommelse gäller för kommunens egna utförare Leanlink. De privata utförarna berörs inte av överenskommelsen men uppmanas att följa arbetsrättens regler och ha en god relation med Kommunal.   

Då egna medel tillskjuts ges möjligheten för alla utförare inom äldreomsorgen att utbilda både tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare.

De båda lyften slås samman och benämns som Linköpings Äldreomsorgslyft och följer samma arbetsgång och ersättningsmodell.

I Linköpings Kommun bedrivs Linköpings äldreomsorgslyft som ett projekt inom ramen för vårt lokala vård- och omsorgscollege, VO-C. Vi samarbetar för att skapa en effektiv process i syfte att få ut så många medarbetare i utbildning som möjligt.  Är du utförare av äldreomsorg  eller auktoriserad utbildningsanordnare av nationella kurser inom vård och omsorg genom avtal med Linköpings Kommun så berörs du av detta projekt. Kinda har sitt eget projekt.

Social- och omsorgsförvaltningen, SOF, rekvirerar de statliga medlen och fördelar dessa mellan den egna kommunala- och de privata utförarna inom äldreomsorgen. Linköping har blivit tilldelad ca 6,4 miljoner kronor enligt en nationell fördelningsnyckel för år 2020.

 

Vilka är målgrupperna i Linköpings Äldreomsorgslyft?

 • Medarbetare som redan arbetar i äldreomsorgen och har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning.  

 

Villkor

 • Arbetsgivarna ersätts för lönekostnaden för den del av medarbetarens arbetstid som utgörs av studier. Med lönekostnad menas bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade och kollektivavtalade arbetsgivaravgifter. Den statliga ersättningen utgår till och med 2020-12-31 (med trolig förlängning till 2021-12-31).
 • Det finns ingen begränsning i hur stor del som tjänsten ägnas åt studier respektive arbete, men det får inte överstiga 100 % tillsammans.
 • Utbildning till vårdbiträde (800gyp) och undersköterska (1500gyp) sker i enlighet med det nationella yrkespaketet. 
 • För att studera och bli antagen inom äldreomsorgslyftet i Linköping krävs grundläggande behörighet (svenska grund, motsvarar åk 9). 
 • Ersättning ges endast för studier enligt de kurser som ryms i det nationella yrkespaketet för vård- och omsorgsprogrammet. (Kombinationsutbildning med språk innefattas inte.)
 • Nyanställda arbetstagare med begränsad erfarenhet av arbete inom äldreomsorg ska genomgå introduktion enligt den webbaserade introduktionsutbildning som Socialstyrelsen tillhandahåller. Arbetsplatsintroduktionen ska också anpassas efter arbetstagarens behov och arbetsgivaren utser handledare. De personer som är nya i yrket ska kombinera studierna med att arbeta minst 50 % av sin arbetstid (gäller endast denna grupp).
 1.  
 2.  
 3. Övrig information

Tidsspannet är begränsat och en rimlig ambition för medarbetarnas studier bedöms av projektledningen vara, att den som saknar utbildning inom vård och omsorg hinner uppnå vårdbiträde (800gyp), och den som sedan tidigare uppnått formell nivå som vårdbiträde hinner  läsa upp till undersköterska (800 + 700 =1500gyp). Dock finns inget hinder för den ambitiösa och studievana medarbetaren att studera i en snabbare takt. Den vanligaste tidåtgången för studier på heltid tar till vårdbiträde är 1 + 1/2 termin och till undersköterska 3 terminer.

För de medarbetare som väljer och ges möjlighet av arbetsgivaren att studera på heltid ökar chansen att hinna färdigställa studierna under perioden som lyftet pågår. Medarbetare med erfarenhet i yrket kan få sina kunskaper validerade i samband med studiestart. Ca en fjärdedel av ordinarie kurser kan vanligtvis medarbetare med lång erfarenhet i yrket kunna validera, men detta prövas och är individuellt.     

Det är en väl tilltagen satsning från stat och kommun så finasieringsutrymmet är stort. Om befintliga medel mot förmodan inte skulle räcka kommer möjligheten att antas till studier via Centrum för vuxenutbildningen att stoppas och information går i så fall ut till samtliga utförare.

I samband med äldreosorgslyftet kommer Social- och omsorgsförvaltningen, SOF, genomföra kartläggningar av befintliga medarbetares kompetensnivå. Detta sker i olika steg och kommer ligga till grund för framtida strategisk planering av kompetenshöjande insatser inom vård- och omsogssektorn. Särskild information om kartläggningen kommer delas på utförarwebben.

 

Arbetsgång och övergripande process:

Processen består av fyra huvudsteg. Detta är (1) inventering av potentiella medarbetare hos arbetsgivarna, (2) kartläggning medarbetares kompetens genom centrum för vuxenutbildning, (3) arbetsgivarnas urval av kartlagda medarbetare som ska erbjudas utbildning (4) utbildning och validering av medarbetare hos kommunens auktoriserade utbildningsanordnare. 

Vem gör vad i arbetsgången?

För mer information om arbetsgång och vad du ka göra som medarbetare, arbetsgivare eller utbildningsanordnare hänsvisas till Linköpings Kommuns utförarwebb. Där återfinns en stegvis instruktion samt aktuella mallar och länkar.

 

Länk till utförarwebben: https://www.linkoping.se/utforarwebben/vard-stod-och-omsorg/aldreomsorg/linkopings-aldreomsorgslyft/

 

 

Process och ansvarsfördelning

Lokala vård och omsorgscollege har fungerat som referensgrupp för att arbeta fram en så effektiv och säker process som möjligt. Fastställd arbetsgång med process och ansvarsfördelning över finns under fliken dokument. Snabblänk: https://www.vocollege.se/dokumentbank/139/1927?section=home

 

Nationell Nivå

För att säkerställa utbildningsplatser skjuter regeringen till medel så att 10 000 personer kan vara i utbildning inom regionalt yrkesvux under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. Utbildningsplatser som söks för 2021 är finansieras av kommunerna med 30 %.

Nationella Vård och omsorgscollege har samlat de länkar som är aktuella för information och regelverk som beskriver förutsättningarna för äldreomsorgslyftet.

Länk: https://www.vo-college.se/nyhet/2020/06/09/lopande-info-om-aldreomsorgslyftet

 

Projektgrupp

Projektgruppen som arbetar med Linköpings äldreomsorgslyft består av:

 • Katarina Mattsson (projektledare, Vård och omsorgscollege, kommunledningsförvaltningen)
 • Karin Fagéus (representant Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen)
 • Helena Carlevald (representant, Social- och omsorgsförvaltningen)

 

För mer information och frågor vänligen kontakta Katarina Mattsson via mejl: [email protected]

 

Nyheter

 • 25feb2021

  Stödmaterial för systematiskt kvalitetsarbete i gymnasial yrkesutbildning

 • 8feb2021

  Rekordstort intresse för projektet Validering vård och omsorg

 • 27jan2021

  NY WEBBPLATS FÖR ARBETSGIVARE SOM VILL GE SPRÅKSTÖD

 • 27jan2021

  Äldreomsorgen i Emmaboda kommun uppmärksammas för sitt goda arbetssätt

 • 18jan2021

  Språket på jobbet - lansering av en ny hemsida

 • 22dec2020

  Nyhetsbrev 4 2020

 • 18dec2020

  Yrkeslärare hyllas med ett konstverk på skolan

 • 15dec2020

  Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

 • 15dec2020

  Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  Validering vård och omsorg – utveckling pågår