Praktikplatsen.se Linköping

Linköpings Kommun har beslutat att införa en sammanhållen digital praktikhantering och har slutit samverkansavtal med Göteborgs Regionen som är leverantör av Praktikplatsen.se.

Först ut i implementering av systemet är vård- och omsorgssektorn och genomförs som en pilot. Som referensgrupp kring införande ingår medlemmar från vårt lokala Vård- och omsorgscollege.

I detta första skede innefattas implementeringen om elevpraktik från gymnasiskolor, yrkesvux, yrkeshögskolor och universitet och högskola, dvs, APL; LIA och VFU inom den kommunala vård och omsorgen.

Bakgrund
En sammanhållen praktikplatsprocess mellan aktörerna inom vård och omsorgssektorn, vilket innefattar både olika kommunnla och privata utbildningsanordnare samt utförare, är ett led i kommunens strategiska arbete med att klara den framtida kompetensförsörjningen. Detta genom att vara en attraktiv arbetsgivare som skapar möjligheter att introducera våra praktikanter, det vill säga morgondagens kollegor, inom stöd, vård och omsorg under ordnade former. En lyckad praktik och ett gott intryck av såväl hantering av praktiken som praktikarbetet på arbetsplatsen kan vara avgörande för att stanna inom området efter utbildningens slut.

Beslutet har föregåtts av ett gediget utredande förarbete som ringat in nuläge och behov av intressenterna inom vård och omsorg. Genomgårende visar att stora delar av praktikhanteringen sker genom manuella åtgärder och är tidskrävande. 

Intressenterna i förarbetet har varit de olika utbildningsanordnarnas praktiksamordnare samt rektorer och utförarverksamheternas praktikansvariga så som HR samt verksamhetschefer. Till intressenter hör även studenter som också varit med i förarbetet utifrån användarperspektivet. Informations- och säkerhetsklassning av systemets funktioner är identifierade och säkerställda.  

Uppdrag
Att införa det digitala verktyget och IT-stöd Praktikplatsen.se och dess arbetsprocesser i samtliga verksamheter inom vård och omsorg. Fram till maj 2021 kommer uppdraget organiseras och drivas tillsammans med leverantören.

Uppdragsledare är utsedd, verksamheternas resurser/arbetsgrupp och omfattning av detta utses av beställaren.

Steg 1: Kommmunledningsförvaltningen ansvarar för pilot-implementeringen och ägs av HR-direktör Sonja Erlandsson, fram till maj 2021.
Steg 2: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Skolchef Åsa Ridne övertar ansvaret från och med maj 2021-framåt


Övergripande aktiviteter

 • Teckna avtal med praktikplatsen.se för pilotperioden september 2020 – maj 2021, beakta informationsklassning och IT-säkerhetskrav
 • Upprätta projektplan för genomförande
 • Implementering/införande i berörda verksamheter avseende ny process samt IT-stöd samt tillse att identifera och upprätta rutiner & riktlinjer
 • Utvärdera
 • Fungerar processen och IT-stödet väl kommer Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att skriva ett nytt avtal om förlängning av tjänsten praktikplatsen.se.

Verktyget Praktikplatsen.se

För olika intressenter har verktyget olika funktioner och nytta. Gemensamt är en sammanhållen väg in till praktik, övergripande bild över volymer av praktikanter och arbetsplatser som erbjuder praktikplatser inom vård och omsorgssektorn. Systemet ger automatiska påminnelser till ansvariga i hela kedjan.

Kvalitetssäkrat digitaltstöd

 • Stödjer hela processen och tydliggör varje intressents ansvarsområde och levererar stöd för påminnelse och kontroll.
 • Ett gemensamt digitaltstöd möjliggör översikt och nyttjandet av praktikplatser inom den kommunla vård och omsorgen.
 • Statistik- uppföljnings möjligheter. Kommunikationskanal.

För arbetsgivare

 • Företagsportal (en sammahållen marknadsplats)
 • Marknadsför och beskriver sina verksamheter.
 • Lägger in sina praktikplatser i systemet.


För utbildningsamordnare

 • God överblick över platstillgång
 • Sök- och antagningsprocess sköts digitalt.
 • Enklare att planera – framförhållning.
 • Förbättrat administrativt och kvalitetssäkrat stöd.


Studenter

 • Sammanhållet utbud av platser, sökning på lika villkor, tydlig information under sökprocessen
 • En väg in för student/elev
 • Tilldelning av plats i systemet
 • Handledardokument/information/praktikplan finns samlat


Mer information löpande

Implementeringen av systemet är i ett uppstartsskede och detaljerna är under utformning. Mer information kommer löpande läggas upp här. Vid frågor kontakta uppdragsledaren, se konatktinformation nedan.

 

Uppdragsledare:

Katarina Mattsson, HR-strateg och processledare, kommunledningsförvaltningen, KLF

Kontakt: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 • 25feb2021

  Stödmaterial för systematiskt kvalitetsarbete i gymnasial yrkesutbildning

 • 8feb2021

  Rekordstort intresse för projektet Validering vård och omsorg

 • 27jan2021

  NY WEBBPLATS FÖR ARBETSGIVARE SOM VILL GE SPRÅKSTÖD

 • 27jan2021

  Äldreomsorgen i Emmaboda kommun uppmärksammas för sitt goda arbetssätt

 • 18jan2021

  Språket på jobbet - lansering av en ny hemsida

 • 22dec2020

  Nyhetsbrev 4 2020

 • 18dec2020

  Yrkeslärare hyllas med ett konstverk på skolan

 • 15dec2020

  Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

 • 15dec2020

  Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  Validering vård och omsorg – utveckling pågår