Vårt lokala arbetssätt i VO-C

VO-C lokala huvuduppgift: Samverkan
Vård- och omsorgscollege (VO-C) är en förening vars syfte är att utveckla samverkan mellan arbetsliv och utbildning för att kvalitetssäkra rätt kompetens i vård och omsorg. Denna samverkan ska bidra till att trygga branchens personal- och kompetensförsörjningen.

Översyn 2019

I april 2019 genomfördes en översyn av det lokala VO-C i syfte att identifiera utvecklingsområden med i syfte att effektivisera styrgruppens samverkansform för ökad genomslagskraft.

Synpunkter som framkom: Varför finns VO-C, vad ska vi uppnå? Ifrågasättande om föreningens relevans, styrgruppens beslutsmandat, avsaknad av långsiktiga strategier. Saknas koppling utbildningsinsatser kontra utföraravtalen, andra vet inte vad VO-C är, passivitet i styrgrupp, dålig uppslutning på styrgruppsmöten, kommunrepresentation med mandat efterfrågas, samma frågor som diskuteras utan att komma framåt.

Önskemål som framfördes: Behövs ett nätverkande forum, använda den samlade kompetensen rätt, gemensam APL-planering, samla behovet av utbildningsinsatser, uppföljning av acceptensavtal och utvärdera insatser och skapa effektmål. VO-C behöver kunna ha en öppen dialog och diskutera de gemensamma angelägenheterna ärligt och faktabaserat.

Åtgärder efter översynen: Verksamhetsplanen sågs över och justerades, arbetsgrupper utsågs att jobba med olika frågor, ny ordförande valdes, en kommunal styrgrupp bildades med berörda direktörer för att förankra viktiga frågor, beslut fattades att anställa en processledare med start januari 2020. 

Uppföljning översynen

Under 2020  genomförs en uppföljning av översynen för att utforska samtliga medlemmarnas syn på det förändrade arbetets utfall samt identifiera medlemmarnas framtida önskade läge.

Bygger medan vi går

För att ta bättre ta tillvara den samlade kompetensen som medlemmarna innehar och uppnå mer effektivitet togs beslut på medelmmarnas styrgrupp i augusti 2020 att genomföra en organsiatorisk förändring. Den nya strukturens mål är att utveckla ett nytt arbetssätt för samverkan och att öka engagemang och meningsfullhet genom intresse och kompetens.

Organisering och arbetssätt

För att skapa mer effektiva möten beslutades att förändra mötessruktir och organsiering. genom att minska medelmmarnas styrgruppsmöten till 2-4/år istället för 8 möten/år frigörs tid för represnetanterna att istället jobba mer operativt i refrensgrupper och arbetsgrupper.

Medelmmarnas styrgrupp 2-4 ggr/år
Mötesfunktion:
Beslutsfattande organ, fastställer VP och effektmål. Delger information, medlemmarnas representanter inkommer med gemensamma frågor, arbets- och referensgrupper tillsätts. Grupperna bereder frågor och redogör för sitt arbete som ligger till grund för beslut.


Mötesstruktur: Distansmöten via skype 

Referensgrupp

Mötesfunktion: Utgöra expertråd och remissinstans. Fungera som påverkans – och expertgrupp kring viktiga frågor för att uppnå ett så ändamålsenligt genomförande för branschen som möjligt.
(t ex Äldreomsorgslyft, validering, implementering av praktikplatsen.se, remissvar)

Deltagare utses via medlemmarna  mixade utifrån kompetens och intresse från både utförare, utbildningsanordnare och kommunal för att branchens syn på frågan ska belysas. Problematiserar och gör konsekvensanalys, återkopplar till medlemsmöte samt eventuell övriga instanser.

Arbetsgrupp

Mötesfunktion: Beredande gemensamma frågor och tema fastställs av medlemmarna enligt VP och årshjul. Problematiserar, konsekvensbeskriver samt formulerar förslag som representantmötet vid behov kan ta beslut kring och vid behov föra vidare till styrgruppen. Har utvecklingsfokus.  Deltagare utses via medlemmarna, mixade utifrån kompetens och intresse från både utförare och utbildningsanordnaresamt Kommunal.

Förslag på aktuella teman: utbildningsutbud, kvalitets och språkfrågor, marknadsföring v.42, certifiering, LSS, ÄO, ordna föreläsningar för medlemmarnas medarbetare, facebook, yrkes-SM.


 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 • 18jan2021

  Språket på jobbet - lansering av en ny hemsida

 • 22dec2020

  Nyhetsbrev 4 2020

 • 18dec2020

  Yrkeslärare hyllas med ett konstverk på skolan

 • 15dec2020

  Förändringar i barn- och fritidsprogrammet den 1 juli 2021

 • 15dec2020

  Uppdaterade kvalitetskriterier från 1 januari 2021

 • 14dec2020

  Validering vård och omsorg – utveckling pågår

 • 14dec2020

  Förslag till innehåll i nationellt likvärdig yrkeshögskoleutbildning inom äldreomsorgen

 • 14dec2020

  Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

 • 14dec2020

  VD har ordet december 2020

 • 10dec2020

  Ny ordförande och två nya ledamöter i VO-College styrelse