Löpande info om Äldreomsorgslyftet

På den här sidan samlar vi information kring Äldreomsorgslyftet och länkar till pressmeddelanden och relevanta hemsidor. I Äldreomsorgslyftet får anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre möjlighet att utbilda sig till undersköterska och vårdbiträde på betald arbetstid. Flödet fylls på vart efter med det senaste inlägget högst upp.

Syfte med statsbidraget

Syfte att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal. Löpande info från Socialstyrelsen 

Medel från Äldreomsorgslyftet kan användas till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege

Arbetsgivare inom äldreomsorgen kan använda Äldreomsorgslyftet till handledarutbildning. På Socialstyrelsens hemsida om Äldreomsorgslyftet står det under frågor och svar: 
Kan vi använda medlen till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege?
Ja, medlen kan användas till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege.
 Socialstyrelsen 

Medel från Äldreomsorgslyftet kan användas till språkombudsutbildning på Vård- och omsorgscollege

Arbetsgivare inom äldreomsorgen kan använda Äldreomsorgslyftet till språkombudsutbildning. På Socialstyrelsens hemsida om Äldreomsorgslyftet står det under frågor och svar: 
Kan vi använda medlen till språkombudsutbildning på Vård- och omsorgscollege?
Ja, medlen kan användas till språkombudsutbildning på Vård- och omsorgscollege.
 Socialstyrelsen  

SKR informerar om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen

Förfarandet runt statsbidrag för satsningen för att höja kompetensen och skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen sammanfattas i ett cirkulär. Med finns också en redogörelse av SKR:s och Kommunals intentioner kopplat till satsningen. Sveriges Kommuner och Regioner 

Staten finansierar all utbildning inom regionalt yrkesvux under 2020

Regeringen har beslutat om en ny förordning om extra statsbidrag för regionalt yrkesvux. Därmed är det klart att staten finansierar alla platser inom regionalt yrkesvux under hela 2020. Regeringskansliet 

Beslut om utbetalning av statsbidrag för Äldreomsorgslyftet

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att betala ut statsbidraget för kompetenslyftet till kommunerna. Läs mer om hur många platser som fördelas till varje kommun, tillvägagångssätt och förutsättningar. Regeringskansliet 

Regeringens Äldreomsorgslyft beräknas leda till 10 000 nya tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020 betala ut 462 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner som en del av satsningen Äldreomsorgslyftet. Satsningen planeras omfatta sammanlagt ca 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Medlen ska möjliggöra för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre att kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Regeringskansliet 

Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Ett äldreomsorgslyft genomförs som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör fler fasta anställningar. Regeringskansliet 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt