Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

fredag, 23 mars 2018

Föreningen Vård- och omsorgscollege har via SKL fått projektmedel för att på olika sätta arbeta med att utveckla, främja, underlätta och sprida användningen av konceptet ”Språkombud”.

Statsbidrag för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen fick i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden. För 2018 tilldelar regeringen 55 miljoner för ändamålet. Syftet är att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Utveckla konceptet Språkombud

Föreningen Vård- och omsorgscollege har via Sveriges Kommuner och Landsting fått projektmedel för att på olika sätta arbeta med att utveckla, främja, underlätta och sprida användningen av konceptet ”Språkombud”. Till det uppdraget har två personer anställts under projekttiden: Kerstin Sjösvärd, projektledare och Olga Orrit, som i övrig arbetar på Svenskt Demenscentrum samt inom VO-College ESF-projekt ”Fokus Yrkesutbildning VO”.

Syftet med språkombudsrollen är att ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att arbeta språkutvecklande såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå. Det kan handla om allt ifrån att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning till att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska. Språkombudet arbetar också för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Hur uppdraget utformas beror på lokala förutsättningar och behov. En avgörande faktor för att språkombudet ska lyckas är att verksamhetsledningen är involverad, kunnig och engagerad i arbetet. Därför innefattar konceptet även kompetensutvecklingsunderlag och utbildning till chefer.

Vård- och omsorgscollege ska under 2018 bland annat anpassa innehållet i utbildningen till fler verksamheter, uppdatera lärar- och studiehandledningar och följa upp språkombud som arbetssätt.

"Vi har utvecklat konceptet språkombud under tio års tid och vi vet att det fungerar som ett viktigt verktyg för att stärka språket inom äldreomsorgen. Det är fantastiskt kul att få uppdraget att sprida det vidare till andra verksamheter, det kommer att göra skillnad!" säger Kerstin Sjösvärd, projektledare. 

Lyssna på när Ketrstin Sjösvärd pratar om språkombud i P4 Uppland: Klicka här! 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018