Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen - Enkätresultat

tisdag, 19 september 2017

I dokumentet nedan kan du ta del av resultatet från enkätundersökningen om nuläge, behov och efterfrågan av eftergymnasial kompetens på yrkeshögskolenivå inom äldreomsorgen. Enkäten genomfördes under våren 2017 och besvarades av främst chefer inom äldreomsorgen. Totalt inkom 194 svar. 

Enkäten är en del i arbetet inför en överenskommelse om nationellt likvärdig Yrkeshögskoleutbildning (YH) inom äldreomsorgen. Se mer information om det arbetet längre ner på sidan 

Bakgrund

För ett par år sedan år sedan öppnade Myndigheten för yrkeshögskolan upp för möjligheten att lämna in begäran om föreskrift för nationellt likvärdig innehåll i YH-utbildning. Enligt Vård- och omsorgscollege (VO-College) verksamhetsplan ska VO-College medverka till att ta fram föreskrifter för Yrkeshögskoleutbildningar som har behov av ett nationellt likvärdigt innehåll. 

Om en begäran om föreskrift godkänns av Myndigheten för yrkeshögskolan så är det den som är underlaget för alla framtida ansökningar inom det området, vilket gör att det är väldigt viktigt att innehållet är ordentligt förankrat.

För att yrkeshögskoleutbildningar ska beviljas, behöver det finnas både behov av kompetens på yrkeshögskolenivå samt en efterfrågan hos arbetsgivarna. Konkret betyder det att arbetsgivare behöver efterfråga eftergymnasial kompetens, detta exempelvis genom att det finns tjänster som förutsätter eftergymnasial kompetens att söka. 

Nuläge

Arbetet för att ta fram ett förslag om nationellt likvärdig utbildning inom äldreomsorgen påbörjades inom Vård- och omsorgscollege under hösten 2016 med en workshop tillsammans med experter inom äldreområdet (arbetsgivare). En arbetsgrupp tillsattes bestående av arbetsgivare som var med på det första mötet i november. 

Under hösten 2017 kommer frågan om behov av och efterfrågan på eftergymnasial kompetens inom äldreomsorgen att diskuteras under ”regionala dialoger”. Dessa kommer att genomföras på det sätt som är möjligt i respektive regionalt VO-College. De regionala dialogerna syftar till att komplettera den enkät som besvarades i våras och ge möjlighet att diskutera vilken kompetens som behövs på yrkeshögskolenivå.

Har du frågor om arbetet med nationellt likvärdig YH-utbildning?

Kontakta:

Carin Bergström, 08-452 7404

 

Läs om nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbildning till Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare