Nyhetsbrev 3 2016

Nyhetsbrev 3 2016

  Rikskonferens 2016

Årets rikskonferens är den 17 november på Essinge Konferenscenter i Stockholm. Programmet är fyllt med aktuella ämnen så som välfärdsteknologi, män och normer inom vård och omsorg, attityder till arbete i vård och omsorg, med mera! Medverkar gör bland annat Ylva Johansson arbetsmarknads- och etableringsminister, Agneta Jöhnk ordförande i föreningen VO-College och chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL, Tobias Baudin orförande för Kommunal, Gert Alaby från utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör på Vårdföretagarna, Monica Rydén på Myndigheten för delaktighet och många fler! Sista anmälningsdag är måndag den 17 oktober.

VO-Collegeveckan

Än en gång sätter vi strålkastaren på arbete och utbildning inom vård och omsorg. Den 17-21 oktober är det dags för VO-Collegeveckan då många inspirerande och intressanta evenemang hålls i hela landet för att väcka intresse och kunskap om vård och omsorg. Årets aktiviteter presenteras på hemsidan.

Marknadsföring och informationsmaterial

Marknadsföring har fått en egen rubrik på hemsidan där allt om marknadsföring är samlat. Där finns presentationer och foldrar att använda. Nytt är en presentation av VO-College på engelska och en folder med information om kvalitetskriterierna och certifieringsprocessen. Foldern riktar sig till arbetsgivare och utbildare som är intresserade av VO-College och även internt inom VO-College för att sprida information och göra oss mer kända bland chefer och anställda i kommuner, landsting, regioner, privata arbetsgivare och utbildare.

Resultat av EFS-projektet Fokus vård och omsorg

Det förberedande nationella projektet Fokus vård och omsorg avslutades sista juni. Resultaten finns på VO-College hemsida i form av:

  • Slutrapport där projektets resultat presenteras övergripande samt förslag till fortsatt utvecklingsarbete. Vissa förslag kan VO-College arbeta vidare med medan andra förslag förutsätter att ”andra” aktörer agerar.
  • Delrapporter där de olika utmaningarna beskrivs mer ingående och förslag till fortsatt utvecklingsarbete presenteras.

Några resultat presenteras på årets Rikskonferens.

Än så länge vet vi inte om det blir en fortsättning i form av ett ESF-finansierat genomförandeprojekt. Oavsett hur det blir kommer resultaten till stor nytta på många sätt bland annat som underlag vid kommande års verksamhetsplanering. En förhoppning är också att regionala och lokala college använder resultaten på olika sätt, exempelvis genom att ta del av de olika rapporterna och använda det som passar det pågående arbete regionalt och lokalt. Flera delrapporter innehåller konkreta förslag till utveckling som kan ske både nationellt, regionalt och lokalt. Andra rapporter innehåller resultat som troligtvis kan ge inspiration till utveckling i regionerna.

Språkombudsutbildning

Två utbildningar till språkombudsutbildare är i gång. De genomförs delvis i Stiftelsen Äldrecentrums lokaler i Stockholm och delvis på distans. Under hösten har ca 50 personer från olika håll i landet påbörjat sin utbildning för att bli språkombudsutbildare och i december beräknas de vara klara. Då är de redo att  utbilda språkombud inom sina regionala och lokala VO-College.

Vinster och utmaningar inom VO-College

I verksamhetsuppföljningen för 2015 har regionala college utvärderat sin verksamhet och bland annat identifierat vinster och utmaningar i sitt arbete. Flera lyfter att samverkan i VO-College bidrar till högre kvalité och ökad status i arbete och utbildning inom vård och omsorg samtidigt som man ser att just kvalité och höjd status är en stor utmaning som inte kan tas för givet. Andra effekter är långsiktighet och möjligheten att påverka utvecklingen lokalt, regional och nationellt. Man lyfter även styrkan i ett gemensamt förhållningssätt och erfarenhetsutbyte på olika nivåer. Stora utmaningar är den ojämna könsfördelningen, fler unga i utbildning och brist på arbetskraft.

Regionalt utvecklingsarbete

Under hösten genomförs ett utvecklingsprojekt, finansierat av statsbidrag från Skolverket, för att undersöka hur Vård- och omsorgscollege kan ha en stödjande funktion i utvecklingen av samarbetet mellan skola och arbetsliv. Under september, november och december genomförs tre  regionala dialogmöten med regionala samordnare och styrgruppsordförande, ett internat med samma deltagare och ett avslutande möte i samband med projekts avslut. Syftet är att ta fram ett brett förankrat förslag till hur regionala VO-College kan stärka sin stödjande funktion mellan skola och arbetsliv.

Relaterade länkar

Rikskonferens 2016

VO-Collegeveckan

Marknadsföring och informationsmaterial

Resultat av ESF-projektet Fokus vård och omsorg

Språkombudsutbildning

Regionalt utvecklingsarbete 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt