Nyhetsbrev 1 2017

Nyhetsbrev 1 2017

 

VO-College Rikskonferens 2017

Save the date! Onsdagen den 29 november 2017 äger årets rikskonferens rum på Essinge Konferenscenter i Stockholm. Programmet kommer att arbetas fram under våren, men en punkt är klar redan nu: Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström medverkar med aktuellt kring utbildningspolitiken. Vård- och omsorgscollege rikskonferens är ett årligt återkommande forum för dig som vill ta del av aktuella frågor inom vård- och omsorgssektorn, där arbetslivet och utbildningarna medverkar tillsammans. 

På bilden: Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

Studiedag för skolorna

Save the date! Den 30 oktober planeras en studiedag för lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, på Campus Konradsberg i Stockholm. Inbjudan kommer att skickas ut till regionala Vård- och omsorgscollege inom kort.

Tylösandsdagarna 2017

Regionala Vård- och omsorgscollege tillsammans skapar två konferensdagar i Tylösand med fokus på samverkan och kompetensförsörjning. Under dagarna får du lyssna på och dela erfarenheter med deltagare från hela landet kring hur man arbetar för att attrahera personer att söka sig till utbildning och arbete och behålla personal inom vård- och omsorgssektorn. Under konferensen kommer det även att finnas en minimässa där VO-College kommer att ha en monter.

Nya regler för diplom

Den 14 februari godkände styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege förslaget till nya regler för diplom. De nya reglerna baseras på dialoger, enkätresultat och remissvar från regionala VO-College. Nya regler för diplom på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet gäller från vårterminen 2017. Inom vuxenutbildningen gäller de nya reglerna senast från den 1 juli 2018 för vård och omsorgsutbildning, för barn- och fritidsutbildning är reglerna oförändrade.

Årets handledare

Vi uppmärksammar engagerade och kunniga handledare genom utmärkelsen ”Årets handledare”. Regionala college kan nominera var sin kandidat. Utmärkelsen delas ut vid VO-College årliga rikskonferens. Nomineringarna ska vara hos kansliet senast den 1 september.

På bilden: Årets handledare 2016, Anneli Huhtimo

 

 

 

Ny omgång utbildning till språkombudsutbildare

Nu finns det möjlighet att anmäla nya deltagare till utbildning till språkombudsutbildare för hösten 2017. Utbildningen omfattar fyra (obligatoriska) träffar under hösten med mellanliggande uppgifter som beräknas omfatta c:a sex arbetsdagar. Utbildningen genomförs vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i Stockholm. Anmälan görs via regionalt Vård- och omsorgscollege. 

Språkstöd till Demens ABC

Demens ABC är en grundläggande webbutbildning framtagen av Svenskt Demenscentrum, som handlar om mötet med patienter och brukare som har en demenssjukdom, och baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nu finns även ett Språkstöd till Demens ABC för den personal som har annat modersmål än svenska. Språkstöd till Demens ABC är framtaget av Svenskt Demenscentrum tillsammans med Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Äldrecentrum.

 

 

 

ESF-projekt

2016 genomförde VO-College Socialfondsfinansierade förstudieprojektet ”Fokus vård och omsorg”, som resulterade i 14 delrapporter. Nu söker föreningen ett genomförandeprojekt med inriktning "Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning”. Detta är ett metodutvecklingsprojekt, utan deltagare eller medfinansiering som ska bedrivas under 18 månader. Fokus i projektet är metoder för att öka yrkesutbildningens attraktionskraft inklusive nya/utvecklade former för arbetsmarknadskunskap och rekrytering, samt att öka utbildningskvalitet, med särskilt fokus på ett ämnesintegrerat arbetssätt och verklighetsbaserat lärande inklusive utveckling av arbetsplatsförlagt lärande.

Ansökan skickades in den 22 mars, och om projektet beviljas beräknas projektstart den 1 september.

Nationellt likvärdigt Yh-utbildning till Stödpedagog

Den 22 mars 2017 skickades Vård- och omsorgscollege in en begäran om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i Yh-utbildningen till Stödpedagog inom funktionshinderområdet, till Myndigheten för Yrkeshögskola. Arbetet som lett fram till den nu inskickade begäran har genomförs inom nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet (NKR). 

Relaterade länkar

VO-College Rikskonferens 2017

Tylösandsdagarna

Nya regler för diplom

Årets handledare

Språkstöd till Demens ABC

Utbildning till språkombudsutbildare

Resultat från Fokus vård och omsorg

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet (NKR)

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR