Nyhetsbrev 2 - 2017

Nyhetsbrev 2 - 2017

 

Nytt ESF-projekt beviljat!

Föreningen Vård- och omsorgscollege har beviljats ett ESF-projekt vid namn ”Fokus Yrkesutbildning VO”, i utlysningen ”Effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning”. Projektet kommer tillsammans med samverkansparter och intressenter utveckla metoder som skapar effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning. Hela VO-College organisation, bestående av 22 regionala college, kommer på olika sätt att delta aktivt i projektet. Både regionala och lokala VO-College är mottagare av resultaten. Det övergripande målet är att projektet ska stärka och utveckla yrkesutbildningen inom vård och omsorg. Det behövs ett ökat intresse för yrkesutbildning på gymnasienivå, men även vuxenutbildning och YH-utbildning är viktiga att stärka. Bland det projektet fokuserar på finns följande utvecklingsområden: ökad attraktionskraft till yrkesutbildningen och yrken inom vård och omsorg, språk och kommunikationskompetensen behöver stärkas och utvecklas samt utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. Genom att fler inom VO-College samverkansstruktur får mer kunskap om att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, förväntas projektet bidra till att synliggöra att utbildning och arbeten inom vård och omsorg är lika intressanta för både kvinnor och män, ungdomar och vuxna.

Projektstart är den 1 september 2017 och genomförs sedan under totalt 18 månader.

Vårdbiträdesutbildning

Den 11 maj godkände styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege ett förslag till innehåll i utbildning till vårdbiträde. Utbildningen omfattar 800 poäng från Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnen. Vuxenutbildare som erbjuder vårdbiträdesutbildning har möjlighet att ingå i VO-College efter certifiering enligt kriterierna. Beslutet är en följd av den avsiktsförklaring som tidigare tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunal om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Nationellt likvärdig YH-utbildning

En begäran om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbildningen till Stödpedagog inom funktionshinderområdet skickades in till Myndigheten för Yrkeshögskola från föreningen Vård- och omsorgscollege den 22 mars tillsammans med förslag på innehåll i YH-utbildningen. Det operativa arbetet med ansökan har genomförts av en arbetsgrupp med representanter inom NKR (Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet). Därutöver har dialog förts med organisationer och myndigheter under arbetets gång.

Ett arbete för att ta fram ett förslag på nationellt likvärdig utbildning inom äldreomsorgen har påbörjats. Arbetet förlöper under året med bland annat en enkätundersökning och regionala dialoger. En resurs är även den arbetsgrupp som tillsatts och består av arbetsgivare inom äldreomsorgen.

Samverkan Skola Arbetsliv – Teknikcollege och VO-College

VO-College och Teknikcollege medverkade tillsammans på den nationella konferensen SSA – Samverkan Skola Arbetsliv den 19-21 april i Kungsbacka. VO-College och Teknikcollege bidrog med en gemensam presentation av collegekonceptet, de utmaningar som fanns från början, vilka resultat de ser i dag och hur de ser på framtiden. I en anslutande monter fanns bland annat elever från vård- och omsorgsprogrammet och industriprogrammet i Kungsbacka samt representanter från VO-College och Teknikcollege.

 

 

För framtidens vård- och omsorgspersonal

Vård- och omsorgscollege arrangerade två konferensdagar under Region Kronoberg Tylösandsdagar den 15-16 maj, under namnet "Vård- och omsorgscollege – för framtidens vård- och omsorgspersonal!". Programmet för dagarna var framtaget av regionala VO-College tillsammans, och innehållet byggde på det arbete som görs inom VO-College på lokal, regional och nationell nivå. Fokus var samverkan och kompetensförsörjning, attraktion till yrken och förmåga att behålla personal inom vård- och omsorgssektorn. Ca 130 personer deltog under konferensen.

 

Rikskonferens 2017

Onsdagen den 29 november äger årets rikskonferens rum på Essinge Konferenscenter i Stockholm. VO-College årliga rikskonferens är ett forum för dig som vill ta del av aktuella frågor inom vård- och omsorgssektorn, där arbetslivet och utbildningarna medverkar tillsammans. En uppdaterad inbjudan med samtliga programpunkter publiceras på hemsidan och skickas ut via regionala VO-College inom kort. Anmälan finns tillgänglig på VO-College hemsida redan nu.

Studiedag för skolorna

Den 30 oktober planeras en studiedag för lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, på Campus Konradsberg i Stockholm. Det kommer finnas möjlighet till både gemensamt program och valbara seminarier. Program och anmälan finns på VO-College hemsida.

Sommarstängt på kansliet

VO-College kansli stänger den 17 juli, och öppnar igen den 7 augusti (stängt vecka 29, 30 och 31). Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!

 

 

 

 

Relaterade länkar

Nytt ESF-projekt

Vårdbiträdesutbildning

Nationellt likvärdig YH-utbildning

För framtidens vård- och omsorgspersonal

Rikskonferens 2017

Studiedag för lärare, skolledare med flera

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR