Till regionala VO-College: Om Språkombud

Vård och omsorg behöver rekrytera fler medarbetare och gruppen nyanlända får stor betydelse i rekryteringsprocessen. Att utveckla språket är viktigt, inte minst på en arbetsplats. Att utbilda Språkombud är ett effektivt sätt att bygga språkutvecklande och attraktiva arbetsplatser så att man kan ta vara på rätt kompetens snabbare.

Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individen men också i en hel arbetsgrupp. Genom att medvetandegöra hur språket används kan man arbeta för en god kommunikation inom verksamheterna samt för att alla medarbetares kompetens ska tillvaratas.

Konceptet "språkombud" har utvecklats under en period av c:a tio år och innefattar i nuläget en utbildning till språkombud, en utbildning till språkombudsutbildare, och en utbildning för chefer.

Vilka kan bli språkombudsutbildare?

Personer som vill bidra till att utbilda personal inom vård och omsorg avseende språkutveckling på arbetsplatser samt utveckla sin egen kompetens kring språkutveckling. Det är en stor fördel om språkombudsutbildare kan arbeta i par: "Person 1" och "Person 2". 

Person 1 och 2 - Det är ett krav att båda personerna har en pedagogisk dokumenterad erfarenhet och minst treårs erfarenhet att utbilda antingen elever eller personal. Följande färdigheter är särskild viktiga:

  • Kunna leda en grupp
  • Kunna formulera sitt budskap med hjälp av olika pedagogiska metoder med syfte att engagera hela gruppen och skapa förståelse och insikt kring ämne.

Person 1 - Har högskolepoäng i svenska som andraspråk, eller behärskar frågor kring språkutveckling genom att t.ex. vara språkvetare, lärare i främmande språk dyl.

Person 2 - Har erfarenheter från vård- och omsorgssektor, antingen som anställd inom vård- och omsorgsverksamhet eller inom utbildning/skola (exempelvis vårdlärare).

Det är viktigt att personen är genuin intresserad av språkutveckling och vuxenpedagogik samt förstår språkets betydelse för att kunna ge en god och säker vård och omsorg. Om det inte är möjligt att utbilda två personer så bör det övervägas att välja den person som har språklig kompetens till att bli språkombudsutbildare.

Vad kostar utbildningen till språkombudsutbildare?

Språkombudsutbildare utbildas nationellt i Stockholm. Kursavgiften per deltagare är för tillfället 11 400 kronor exklusive moms. I avgiften igår internat (första två utbidlningsadagar), fika och lunch alla dagar samt kurslitteratur. 

Information om nästa utbildningstillfälle för språkombudsutbildare skickas till regionala samordnare via mejl från kansliet. Utbildningen anordnas utifrån behov och efterfrågan.

Läs mer: Utbildning till språkombudsutbildare

Vad kostar vid utbildning av språkombud?

Det varierar hur kostnaderna hanteras i olika VO-College. Man kan exempelvis räkna på:

  • Ersättning för språkombudsutbildare motsvarande tio arbetsdagar
  • Lokaler
  • Fika
  • Kurslitteratur
  • Medarbetarens arbetstid (eventuella vikariekostnader)

RAMAR FÖR SPÅKOMBUDSUTBILDARE

VO-College har tagit fram ramar för språkombudsutbildare: 

  • Vem kan utbilda sig till språkombudsutbildare? 
  • Kan man utbilda verksamheter utanför VO-College? 
  • Kan man utbilda språkombud inom vård och omsorg även om språkombudsutbildare inte tillhör VO-College?

Läs hela dokumentet.

Övrigt

Det finns stödmaterial för olika behov som kan uppstå vid implementering av språkombud i era VO-College. 

 

____________________________________________________

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

Filmer

Stödmaterial. Handbok - Lyft språket på jobbet!

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt