VO-College

Handledarutbildningen och riktlinjer

UndersöterskaFoto: Designed by Freepik

Välutbildade handledare är viktiga funktioner för att få god kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) och Lärande i arbete (LIA) men även för introduktion av nyanställda, prao m.fl.

Handledare - en central funktion

Behovet av handledare på arbetsplatser inom vård och omsorg ökar när allt fler personer behöver rekryteras för att trygga kompetensförsörjningen inom sektorn. Handledare har också en viktig uppgift när det gäller att intressera fler för yrket, som till exempel när de handleder personer som gör sin praktik inom ramen för olika arbetsmarknadsinsatser.

Handledarutbildning steg 1, steg 2 och steg 3

Valideringsmodul
I ESF projektet Validering vård och omsorg 2020-2022 har en modul till valideringshandledare tagits fram som en del i handledarutbildningen steg 2. Valideringshandledarmodulen ligger som bilagor på denna sida. En inloggning till metodmaterialet för validering är nödvändig för att genomföra denna modul då den är byggd utifrån det materialet. Ansök om en inloggning här.

Inom ramen för ESF projektet pågår också en översyn över handledarutbildningens innehåll i steg 1 och 2. Mer information om den översynen och eventuella förändringar kommer presenteras under hösten 2022.

Den 19 maj 2014 tog styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege beslut om riktlinjer över struktur och innehåll i en gemensam handledarutbildning steg 1 och steg 2. Handledarutbildningen utgår från gymnasieskolans kurs Vårdpedagogik och handledning 100 poäng. Den 22 oktober 2015 godkände styrelsen även struktur och innehåll för steg 3.

Under det nationella ESF- finansierade projektet Fokus Yrkesutbildning VO, som genomfördes 2017-09-01 – 2019-02-28 uppdaterades delar av den nationella handledarutbildningen. Dels genom en allmän översyn och revidering av länkar och viss text mm i lärar- och studiehandledningen, dels genom två nya moduler som kompletterar befintlig handledarutbildning. De två nya modulerna är:

Handledare och språk

Syftet med modulen är att skapa en förståelse för hur kulturell bakgrund påverkar kommunikationen. Modulen ger kunskap om språkinlärning i vuxen ålder och vad som är unikt i det svenska språket. Den ger också verktyg för att stödja språkutveckling på arbetsplatsen.

Inkludering

Filmen ”Inkludering” är framtagen av YA-delegationen med text och innehåll av Edna Eriksson och används med tillstånd av YA-delegationen som en del av handledarutbildning steg 1. Filmen tillsammans med processfrågorna syftar till att frågorna om inkludering ska bli extra uppmärksammade under handledarutbildningen steg 1 och 2. Målet är att filmen och processfrågorna ska tydliggöra hur inkludering är handledarens och hela arbetsplatsens ansvar.

 

Syfte och mål med nationell struktur för innehåll i handledarutbildning

Att stärka en likvärdig handledarutbildning för regionala och lokala Vård- och omsorgscollege samt stärka samverkan och samhandling mellan arbetslivet, utbildning och fackliga organisationer.

Steg 1 ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för elever på reguljär utbildning (APL), praktikanter samt nyanställda
Steg 2 ger deltagarna möjlighet att arbeta som valideringshandledare, lärlingshandledare och LIA- handledare för Yrkeshögskolestuderande (YH)
Steg 3 ger deltagarna möjlighet att arbeta som handledare för handledare (steg 1 och steg 2)
 

Förkunskaper

Steg 1 och steg 2 kan läsas sammanhängande eller var för sig. Förkunskaper inför steg 1 är Skolverkets webutbildningar för handledare. Förkunskaper för steg 2 är steg 1 och Skolverkets webbutbilding.

Riktlinjer för nationell handledarutbildning

Från och med den 1 juli 2016 ska den nationella handledarutbildningen steg 1 och 2 användas i alla Vård- och omsorgscollege. Handledarutbildning steg 3 är ett erbjudande, men omfattas inte av riktlinjer. 
Läs Vård- och omsorgscollege riktlinjer för handledarutbildning 

Till riktlinjerna finns utbildningsmaterial i form av
lärar- och studiehandledning 

handledning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com