Regional verksamhetsuppföljning

Regional styrgrupp gör en årlig verksamhetsuppföljning som består av två delar och som behandlar verksamheten för det gångna året utifrån ett regionalt perspektiv.

För att få en tydligare bild av regionala samordnares uppdrag och anställning finns även en kort enkät med frågor om det. Den är framtagen utifrån regionala samordnares egna frågeställningar kring uppdrag och anställning inom VO-College.

Lägesbeskrivning

Den första delen ger en bild av styrkor, svagheter, möjligheter och hinder i form av en SWOT analys för regionalt VO-College. Dessutom finns frågor som handlar om VO-College nationella riktlinjer. Med ginns också en förteckning över utbildare och arbetsgivare.

Självskattning

Självskattningen utgår från de sju regionala kvalitetskriterierna. Regional styrgrupp funderar igenom frågorna gemensamt och gör en bedömning av i vilken grad de uppfyller kriterierna och svarar utifrån det. S

Syfte med verksamhetsuppföljning

Det finns flera skäl till att göra verksamhetsuppföljning. Ett skäl är att synliggöra styrkor och svagheter så att vi kan lyfta det goda och förbättra det svaga. Regional styrgrupp får en tydlig bild över sin verksamhet i förhållande till kvalitetskriterierna och uppsatta mål. Det blir tydligt vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

Den nationella nivån får en samlad bild över verksamheten i landet och underlag för statistik. Svagheter som återfinns i ett eller flera regionala college blir tydliga och kansliet kan tillsammans med berörda college ta ett samlat grepp för att hitta lösningar. Goda effekter av VO-College blir synliga och kan lyftas fram i marknadsföring och kommunikation med politiker, myndigheter, media med flera.

Verksamhetsuppföljningen ger oss bättre förutsättningar att behålla hög kvalité och att utveckla konceptet. Däremot behöver ingen känna sig oroad över att svagheter leder till avcertifiering.

Vad händer med materialet

Kansliet samlar in och sammanställer materialet. Varje regionalt VO-College får en sammanställning över sina svar i självskattningen. De kommer inte spridas till övriga regionala college eller till någon annan. Kansliet sammanställer alla svar från självskattningen som visar den sammantagna bilden av hur regionala VO-College uppfyller kriterierna men utan möjlighet att utläsa vem som har svarat vad.  Den totala sammanställningen är en offentlig handling medan det regionala materialet betraktas som arbetsmaterial och inte som offentlig handling.

Lägesbeskrivningarna, som i år består av SWOT analys som ger en bild av styrkor och svagheter, möjligheter och hinder, läggs samman till ett dokument, där varje regionalt VO-College lägesbeskrivning blir en egen del i en nationell helhet. Detta publiceras sedan som en offentlig handling.

För att materialet ska fungera som statistiskt underlag behöver uppgifterna samlas in varje år. Det gäller även regionala college som jobbar med sin återcertifiering.

Listorna över arbetsgivare och utbildare är för att kunna synliggöra hur många aktörer som finns inom VO-College, för att kunna redovisa siffror och statistik, samt för att hålla hemsidan uppdaterad.

Nyheter

 • 5aug2020

  Statsbidrag för utveckling av branschvalidering

 • 17jun2020

  På väg mot en efterlängtad sommar

 • 17jun2020

  Semesterstängt på kansliet

 • 17jun2020

  Nyhetsbrev 2 2020

 • 11jun2020

  Reglering av undersköterskeyrket

 • 9jun2020

  Slutrapport Fokus Yrkesutbildning VO

 • 9jun2020

  Löpande info om Äldreomsorgslyftet

 • 5jun2020

  Ändring av skollagen för komvux

 • 1jun2020

  MYH har publicerat omvärldsanalys för 2020

 • 20maj2020

  VO-College medverkar på TV-sänd temadag