VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

måndag, 16 mars 2020

Den särskilda utredaren Peter Larsson lämnade nyligen över sitt betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst till socialminister Lena Hallengren. I rapporten nämner han Vård- och omsorgscollege på flera ställen. Bland annat skriver utredaren att ”huvudmännen inom området välfärdsteknik bedriver en framgångsrik samverkan inom ramen för Vård- och omsorgscollege. Verksamheten har en bred förankring inom såväl den offentliga som den privat tillhandahållna omsorgen.”

– Välfärdsteknik är underutnyttjad idag men har stor potential för att kunna öka individernas självständighet, oberoende och livskvalitet, säger utredare Peter Larsson.

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag på åtgärder som främjar ett bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen genom att undanröja olika hinder. Den föreslår också en rad kapacitethöjande åtgärder för att stärka äldreomsorgens möjligheter att införa såväl dagens teknik som de framtida möjligheter som digitaliseringen innebär. Och här nämns VO-College som en aktör.

Lämplig aktör i vuxenutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan pekar på en ökande efterfrågan på bland annat utbildningar inom området välfärdsteknik. Peter Larsson ser ett behov av att snabba på förändringsarbetet med generella kompetenslyft och utbildningsbehov för att möta den ökade användningen av välfärdsteknik. Han skriver i sitt betänkande: ”Regeringen har möjligheter att ge särskilda medel till en organisation som Vård- och omsorgscollege i syfte att ta fram fördjupningsprogram för undersköterskor inom äldreomsorgen. Organisationen har vidare möjligheter att bli en viktig aktör för att inom ramen för vuxenutbildningen tillhandahålla utbildning så att fler som saknar rätt kompetens kan höja sin kompetens alternativt att det ger möjligheter till att öka rekryteringen av medarbetare till omsorgen.”

– Jag är mycket glad och stolt över Peter Larssons omnämnanden. Inte minst att han ser oss som en lämplig aktör att utföra detta uppdrag. Det ligger helt i linje med det arbete som vi gör för att få till nationellt likvärdiga yrkeshögskoleutbildningar säger Zenita Cider, vd i VO-College.

Socialminister Lena Hallengren anser att äldreomsorgen behöver få del av digitaliseringens möjligheter i större utsträckning än i dag. Hon skickar nu ut betänkandet på remiss. Därefter fattar regeringen beslut om hur man går vidare med förslagen.

För mer information

 

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR