VO-College

Fokus Yrkesutbildning

ESF sommar

Fokus Yrkesutbildning avslutades till största delen som planerat den 28 februari 2019.  Klar är den metodutvecklande delen som resulterat i metodstöd och verktyg som ska bidra i VO-College arbete på lokal, regional och nationell nivå. Nu handlar det om att gå från projektresultat till effekter i VO-College och projektets resultat samlas i en verktygslåda här på VO-College hemsida. Du hittar metodmaterial och verktyg i dokumenbanken ovan.

Framöver kommer metodstöd och verktyg finnas även på andra lämpliga ställen på VO-College hemsida. De nya modulerna i handledarutbildningen kommer till exempel finnas under handledning. Men till att börja med kommer allt som handlar om ESF-projektet ligga samlat.

Nu är arbetet i det förlängda delprojektet Språk och kommunikationskompetens i projektet Fokus Yrkesutbildning VO i full gång. Språkombudkonceptet och de nya modulerna kring språk och inkludering får spridning tack vare  förlängningen.  Under hösten kommer Olga Orrit, delprojektledare, till flera VO-College för att genomföra olika insatser kring språkutvecklande arbetsplatser. Under våren 2019 har Stockholmsregionen, Skåne, Kronoberg och Jämtland fått besök. Under hösten kommer det vara flera resor till bland annat Västernorrland, Fyrbodal, Västmanland, Skaraborg, Gävleborg, Uppsala län, Jönköpings län. Mer information om språkombud och handledning.

Fokus Yrkesutbildning VO

Föreningen Vård- och omsorgscollege har beviljats ett ESF-projekt i utlysningen ”Effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning”. Projektet arbetar tillsammans med samverkansparter och intressenter för att utveckla metoder som skapar effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning.

Hela VO-College organisation, bestående av 22 regionala college, att deltar på olika sätt aktivt i projektet. Både regionala och lokala VO-College är mottagare av resultaten. Det övergripande målet är att projektet ska stärka och utveckla yrkesutbildningen inom vård och omsorg. Det behövs ett ökat intresse för yrkesutbildning på gymnasienivå, men även vuxenutbildning och YH-utbildning är viktiga att stärka.

Bland det projektet fokuserar på finns följande utvecklingsområden:

  • Ökad attraktionskraft till yrkesutbildningen och yrken inom vård och omsorg
  • Språk och kommunikationskompetensen behöver stärkas och utvecklas 
  • Utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet och handledaruppdraget. 
  • Genom att fler inom VO-College samverkansstruktur får mer kunskap om att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, förväntas projektet bidra till att synliggöra att utbildning och arbeten inom vård och omsorg är lika intressanta för både kvinnor och män, ungdomar och vuxna.

​Som bifogad fil på den här sidan finns underlag till ansökan som beskriver de utmaningar som projektet fokuserar på, samt mål och tänkta insatser.

Projektledning

Projektet drivs, samordnas och administreras av föreningen Vård och omsorgscollege kansli. Fyra projektledare arbetar deltid under hela projektperioden med olika fokusområden. 

Carin Bergström

Carin är utbildad beteendevetare och pedagog med inriktning mot vuxnas lärande. Hon har tidigare arbetat som chef inom socialtjänsten, men har de senaste 15 åren jobbat med olika utvecklingsprojekt och för första gången med ett ESF- finansierat projekt år 2002. Sedan maj 2015 är hon anställd som utvecklingsledare på VO-College kansli, och hon var projektledare för det tidigare ESF-finansierade projektet ”Fokus vård och omsorg” som drevs av föreningen Vård- och omsorgscollege 2015–2016. I det nuvarande ESF-projektet är hon huvudprojektledare med ansvar för helheten. Carin hoppas på att projektet ska leda till ett gemensamt arbete för effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning, där både utbildning och arbetsliv samverkar, precis som i VO-College i stort. 

Catarina Lindahl-Petäjä

Catarina har sin bakgrund i både arbetsliv och utbildning. Hon är utbildad undersköterska, sjuksköterska, barnsjuksköterska och lärare där hon har arbetat på både vuxenutbildningen, gymnasieskola och som rektor. Hon började som processledare för Vård- och omsorgscollege i Kronoberg 2012 och det är där hon nu har sin bas. I ESF-projektet är hennes uppdrag att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna inom VO-College. Catarina kommer bland annat att se över möjligheterna för en nationell yrkesambassadörsutbildning och ta fram förslag till metodmaterial för studie- och yrkesvägledning i syfte att synliggöra branschens olika yrkesområden som en möjlig väg för både män och kvinnor. När projektet är slut hoppas hon att det bland annat ska finnas metodmaterial och inspirerande exempel att använda i mötet med ungdomar och vuxna som är intresserade av branschen, samt ett vägledande material för PRAO. 

Gunilla Kajrup-Aspeborg

Gunilla är utbildad beteendevetare med magisterexamen inom utbildningsvetenskap och beteendevetenskap inriktning ledarskap, team och organisation, har tidigare arbetat som projektledare för flera större ESF-projekt samt bland annat som chef inom kriminalvården, lärare, familjebehandlare och utredare. Redan 2009 började Gunilla arbeta inom VO-College Skåne, där hon de senaste sju åren arbetat som regional processledare på 75%. Övrig tid driver hon ett företag där hon bland annat arbetar med deltagardemokratiska mötesmetoder, ledarskapsutbildningar samt utbildar personal i olika branscher i att förebygga hot och våld. Gunillas uppdrag i ESF-projektet är att undersöka möjligheterna att strukturellt utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet och handledaruppdraget inom VO-College. Hon hoppas att projektet ska leda till att VO-College runt om i landet tillsammans utvecklar konceptet inom projektets olika delar så att de får en strategisk påverkan och synliggörs inom hela vård- och omsorgsbranschen. 

Olga Orrit

Olga är utbildad språkvetare med inriktning mot interkulturell kommunikation och hon är specialist på e-learning. Hon arbetar idag som medie- och webbpedagog på Svenskt Demenscentrum där hon bland annat ansvarar för webbutbildning av olika slag. Olgas uppdrag inom ESF-projektet handlar om att synliggöra framgångsfaktorer med språkstödjande insatser i samverkan mellan yrkesutbildningar och arbetsgivare inom vård och omsorg. Hon ska även titta på hur man kan vidareutveckla det regionala arbetet med språkombudsutbildare och språkombud. Innan projekttiden är slut hoppas hon på att hitta lärande exempel kring språkstöd och språkombud, och synliggöra dem så att regionala VO-College kan arbeta vidare utifrån det. Hon kommer även att arbeta med att synliggöra och tydliggöra fördelar med att implementera språkombudsrollen på arbetsplatserna. 

Info-kitt

PDF - Fokus Yrkesutbildning VO
PDF - Fokus Yrkesutbildning VO (KORT VERSION)

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com