VO-College

ESF-förstudien: Fokus vård och omsorg

ESF sommar

Under slutet av 2015 och första halvåret 2016 genomförde föreningen Vård- och omsorgscollege ett förstudieprojekt tillsammans med 6 regionala VO-College, som finansierades av projektmedel från ESF. Nu finns resultatet att ta del av i form av en stor slutrapport.

Bakgrund 

Vård- och omsorgscollege beviljades ett förberedande projekt inom temat "Framtidens välfärd" under perioden 1 december 2015 till 30 juni 2016. Namnet på projektet var "Fokus vård och omsorg - Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn" och resultatet av förstudien genererade dels projektidéer för kommande genomförandeprojekt, men synliggjorde även utvecklingsområden som går att arbeta med inom ordinarie verksamhet, utan extern finansiering.

I maj 2014 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut inför ESF-ansökan, med följande punkter: 

 • Utveckla strukturer som varaktigt ställer om arbetsplatserna till lärande arbetsplatser

 • Öppna nya rekryteringsvägar till branschen

 • Förbättra kopplingen mellan utbildningen och verksamheterna

Process

Efter det hände mycket. Bland annat anslöt sig sex regionala college projektmedarbetare i den nationella förstudien med varsitt fokusområde, dessa regioner var: Gävleborg, Göteborg, Kronoberg, Skåne, Södra Norrland och Örebro. Även resterande VO-College involverades på ett eller annat sätt, genom exempelvis att bidra med erfarenheter och fakta, och genom dialog kring de resultat som kom fram under projektets gång. Hela VO-College struktur var viktig för att det förberedande projektet skulle lyckas.

Avsikten med satsningen var att undersöka hur kompetensförsörjningen i välfärdssektorn kan säkras genom att bredda rekryteringsbasen och titta på hur personal som redan har anställning i sektorn, nyttjas och vårdas på bästa sätt. 

Förväntat resultat av det förberedande projektet var:

 • De viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom branschen har kartlagts, konkretiserats och analyserats
 • Hur VO-College kan bidra i den fortsatta utvecklingen har utretts
 • Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande socialfondsprojekt har identifierats och mobiliserats

Följande fem utmaningar identifierades:

 1. Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas
 2. Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas
 3. Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas
 4. Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras
 5. Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas 

Resultat

Det förberedande nationella projektet "Fokus vård och omsorg" avslutades den sista juni i år och resultatet blev en slutrapport och inte mindre än 14 delrapporter. 

I slutrapporten presenteras projektets resultat övergripande, samt förslag till fortsatt utvecklingsarbete. Vissa förslag kommer VO-College själva arbeta vidare med, andra saker förutsätter att ”andra” aktörer agerar.

Ett par av resultaten presenterades på 2016 års Rikskonferens: Män och normer inom vård och omsorg och Attityder till arbete i vård och omsorg. 

Om det blir någon fortsättning i form av ett ESF finansierat genomförandeprojekt, vet vi i dagsläget ingenting om. Det vi vet är att resultaten kommer att komma till stor nytta på många andra sätt, bland annat genom att fungera som del av underlaget till kommande års verksamhetsplanering (VP). En förhoppning är också att regionala och lokala college kommer att använda resultaten på olika sätt, exempelvis genom att ta del av resultaten i de olika rapporterna och använda det som passar det pågående arbetet i regionala och lokala college. Flera delrapporter innehåller konkreta förslag till utveckling som kan ske både nationellt, regionalt och lokalt. Andra rapporter innehåller resultat som troligtvis kan ge inspiration till utveckling i regionerna.

Under "bilagor" längst ner till höger här på sidan kan du läsa den beviljade ansökan i sin helhet, samt den fullständiga slutrapporten. 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com