Vårdbiträdesutbildning

onsdag, 31 maj 2017

Som en följd av den avsiktsförklaring som träffats mellan Sveriges kommuner och landsting och Kommunal om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård, godkände styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege den 11 maj ett förslag till innehåll i utbildning till vårdbiträde.

Beslutet omfattar en utbildning på 800 poäng från Vård- och omsorgsprogrammets programgemensamma ämnen, samt ger vuxenutbildare som erbjuder fastställd vårdbiträdesutbildning möjlighet att ingå i VO-College efter certifiering enligt kriterierna.

De kurser som ska ingå i vårdbiträdesutbildningen är:

 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

Totalt 800 poäng gymnasiekurser från Vård- och omsorgsprogrammet.

I avsiktsförklaringen beskrivs att parterna är överens om:

 • att förespråka en tydlig modell för yrkesutveckling där de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning definieras.
 • att verka för ett nationellt reglerat utbildningsinnehåll för vårdbiträden, undersköterskor och undersköterskor med specialistutbildning.
 • att yrket vårdbiträde definieras, samt att det fastslås vilken utbildningsnivå och vilket utbildningsinnehåll som behövs för yrket.
 • att verka för en nationell valideringsmodell. Vårdbiträdenas och undersköterskornas kunskap ska valideras mot de fastställda kurserna i vård- och omsorgsprogrammet för respektive yrke.
 • att verka för fler utbildningsplatser med specialistinriktning för undersköterskor på Yrkeshögskolan.
 • att stödja förslaget i utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen avseende att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för en skyddad yrkestitel för undersköterskor.

 

Läs: Avsiktsförklaring mellan Kommunal och SKL om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt