Arbete med förslag till yrkesprov

måndag, 30 mars 2020

Vård- och omsorgscollege medverkar i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov. Yrkesprovet ska testas inom gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildningens yrkesutbildning och kommer eventuellt ersätta gymnasiearbetet. Maria Dejevik och Helena Rehnberg som är två vård- och omsorgslärare driver projektet på uppdrag av VO-College.

Yrkesprovet omfattar en praktisk och en teoretisk del. I det förslag Maria Dejevik och Helena Rehnberg jobbar med bygger den teoretiska delen på en digital modell liknade den som används av trafikverket för teoretiskt prov till körkort. Eleverna får frågor att besvara genom att kryssa i ett av flera svarsalternativ. Frågorna utgår från ämnesmål och täcker hela utbildningen på godkänd nivå. 

Eleverna kommer kunna testa sig själva digitalt innan det slutgiltiga provet kommer den sista terminen. Detta för att de ska känna sig trygga och kunna vara väl förberedda. Vi anser att det är av stor vikt att eleverna får möjlighet att repeterar vad de har lärt sig under hela den tid de har läst utbildningen. Säger Maria Dejevik och Helena Rehnberg.

Material är testat på olika grupper i vuxenutbildningen på elever som är födda i Sverige och elever som inte har svenska som modersmål. Båda grupperna är positiva till provet så som det är utformat i försöksverksamheten. Arbetet fortsätter och modellen utvecklas utifrån resultaten av testerna.

- Yrkesprovet gör det möjligt för skolan att säkra kvaliteten på utbildningarna. Alla får likvärdiga prov och bedömningar över vad som är en godkänd nivå för att arbeta med ett så viktigt arbete som vård och omsorg. Fördelar är också att man snabbt kan se var eleverna brister så att det finns chans att fånga upp det för att ge stöd. Säger Maria Dejevik och Helena Rehnberg.

Arbetet med att ta fram praktiska moment pågår och kommer kunna användas som en del i Yrkesprovet. Försöksverksamheten fortsätter året ut.

Vårdlärare sökes för synpunkter på frågor och att testa konceptet på fler elever

Maria och Helena vill få kontakt med vårdlärare för att få synpunkter på frågorna i det teoretiska provet. Konceptet ska också provas på fler elever spridda över landet.

Vårt mål med yrkesprovet inom vård och omsorg är att det ska ta upp alla delar som är grunden för utbildningen till yrket undersköterska. Provet ska vara nationellt och därför vill vi få kontakt med yrkeslärare inom VO-college över hela landet om vilka frågor man önskar ska fanns i ett yrkesprov?

Vi undrar också om det är några skolor som vill vara med som testgrupp och testa några av de teoretiska frågorna på vux-elever och eller gymnasieelever i samarbete med oss? Säger Maria Dejevik och Helena Rehnberg. Kontakta Maria Dejevik och Helna Rehnberg.

Från Skolverkets hemsida

”Försöksverksamheten ska pröva om utvecklingen av yrkesprov kan bidra till att underlätta validering för elever inom vuxenutbildningen eller för nyanlända elever med tidigare yrkes- eller utbildningserfarenhet. Försöksverksamheten undersöker också om det är möjligt och lämpligt att utveckla yrkesdelprov på delar av en gymnasial yrkesutbildning och om gymnasiearbetet bör ersättas med yrkesprov.”

 

 

 

 

 

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR