VO-College

Regional samordnare lyfter undersköterskor i sin masteruppsats

Aisha Amin

Aisha Amin är regional samordnare i VO-College Stockholmsregion och nyligen blev klar med sin masteruppsats  Assistant nurses perceptions of enabling factors of responsiveness and efficiency in their daily work in elderly care homes in Stockholm County Sweden; a qualitative study som student på Mastersprogrammet i Global Hälsa.

Så här säger hon om varför hon valde att skriva om just undersköterskans yrkesroll och möjliggörande faktorer för deras arbete.

- Undersköterska är det vanligaste yrket i Sverige idag, med en arbetsstyrka på 181 00 personer (2018, SCB). Befolkningsökningen och framtida pensionsavgångar förväntas öka efterfrågan ytterligare på personal inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård. Undersköterskor spelar en central och viktig roll i Sverige, inte minst inom äldreomsorgen. I många höginkomstländer har äldreomsorgen gått från institutionsvård till samhällsbaserad vård, vilket har lett till  bristande kompetensutveckling, hög  arbetsnivå, låg arbetstillfredsställelse och hög stressnivå som kan leda till underprestation och svårigheter att behålla personal.

Med detta som utgångspunkt ville jag som student på Mastersprogrammet i Global Hälsa på Karolinska Institutet i Solna,  bättre förstå möjliggörande faktorer för undersköterskors arbete inom äldreomsorgen, vilket resulterade i denna masteruppsatts. Även om en hel del bekräftar det vi redan vet, så hoppas jag ändock att uppsatsen kan bidra med nya infallsvinklar.

Ladda ner uppstasen

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com