Regional samordnare lyfter undersköterskor i sin masteruppsats

onsdag, 23 september 2020

Aisha Amin är regional samordnare i VO-College Stockholmsregion och nyligen blev klar med sin masteruppsats  Assistant nurses perceptions of enabling factors of responsiveness and efficiency in their daily work in elderly care homes in Stockholm County Sweden; a qualitative study som student på Mastersprogrammet i Global Hälsa.

Så här säger hon om varför hon valde att skriva om just undersköterskans yrkesroll och möjliggörande faktorer för deras arbete.

- Undersköterska är det vanligaste yrket i Sverige idag, med en arbetsstyrka på 181 00 personer (2018, SCB). Befolkningsökningen och framtida pensionsavgångar förväntas öka efterfrågan ytterligare på personal inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård. Undersköterskor spelar en central och viktig roll i Sverige, inte minst inom äldreomsorgen. I många höginkomstländer har äldreomsorgen gått från institutionsvård till samhällsbaserad vård, vilket har lett till  bristande kompetensutveckling, hög  arbetsnivå, låg arbetstillfredsställelse och hög stressnivå som kan leda till underprestation och svårigheter att behålla personal.

Med detta som utgångspunkt ville jag som student på Mastersprogrammet i Global Hälsa på Karolinska Institutet i Solna,  bättre förstå möjliggörande faktorer för undersköterskors arbete inom äldreomsorgen, vilket resulterade i denna masteruppsatts. Även om en hel del bekräftar det vi redan vet, så hoppas jag ändock att uppsatsen kan bidra med nya infallsvinklar.

Ladda ner uppstasen

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt