VO-College

Validering vård och omsorg – utveckling pågår

Distansmöte

I Vård- och omsorgscollege nationella ESF- projekt Validering vård och omsorg pågår arbetet för fullt. Delprojektledarna arbetar för högtryck med uppdatering av metodmaterialet utifrån innehållet i nya Vård- och omsorgsprogrammet. Uppdateringen sker även utifrån synpunkter som kommit fram i den enkät som besvarats av yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer, många är ni som bidragit med synpunkter under hösten – stort tack för det.

I mitten av december har vi även resultatet av de regionala dialogerna med fokus på validering. Dessa dialoger har ägt rum i regionala styrgrupper under hösten. Med utgångspunkt i resultatet av enkäten och de regionala dialogerna, arbetar projektgruppen vidare med bland annat planering för den kompetensutveckling som kommer erbjudas, med start under våren 2021.

Vårens kompetensutveckling, som främst vänder sig till yrkesverksamma inom validering ( lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer inom vuxenutbildningen i VO-College) kommer ske digitalt. och utgå från VO-College valideringsmodell, som består av riktlinjer och metodmaterial. Planeringen kommer ske tillsammans med regionala processledare och starta i januari. Mer information kommer i början av 2021.

Många olika frågor har diskuterats i projektgruppen och tillsammans med andra under hösten. Bland annat kunskapssyn och vikten av ett arbetsgivarperspektiv i validering.

Kunskapssyn inom validering

Vid validering är det viktigt att man som yrkeslärare utgår från en kunskapssyn som innebär att ett lärande sker hela tiden och genom hela livet. Det livslånga och det livsvida lärandet innebär att personer lär sig genom arbete, studier, fritidsintressen, kurser och på många andra sätt. All kunskap har ett värde och hur man har tillskansat dig denna kunskap är av mindre betydelse. Med andra ord genereras kunskap via formellt och informellt lärande men också via icke-formellt lärande.

Den kunskap som man har införskaffat sig kan genom validering synliggöras, bekräftas och dokumenteras. Validering kan på detta sätt stärka den enskilde individens position i arbetslivet samtidigt som det kan utmynna i en samhällsvinst genom att fler personer med dokumenterad kompetens blir tillgängliga på arbetsmarknaden.

Validering utifrån ett arbetsgivarperspektiv

Många (men inte alla) som validerar har en anställning och det handlar ofta om att hitta en bra lösning för både validanden och arbetsgivare. Efter en validering behövs ofta kompletterande utbildning. Om chefer inom vård och omsorg är aktivt involverade, ökar möjligheterna till att hitta olika lösningar för medarbetares validering och kompletterande studier. Frågan är hur chefer kan organisera och möjliggöra valideringen? Kan chefen vara delaktig i den praktiska valideringen? Finns det utbildade handledare steg 2, (där ingår kunskap om validering)? Finns det exempel på hur andra löst exempelvis den praktiska valideringen, att hämta från andra verksamheter?  Kan det vara så att Vård- och omsorgscollege riktlinjer för validering behöver utvecklas så att arbetsgivarperspektivet synliggöras, som en del i valideringsprocessen?

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com