VO-College

Framtidens behov av YH-utbildningar inom vård och omsorg

En YH-arbetsgruppen för arbetsgivare träffades, inom ramen för VO-College Skåne, vid två tillfällen i höstas. Med resultat från diskussionerna som förts under tillfällen har VO-College Skåne kartlagt behovet av både kort och långa YH-utbildningar. Ta del av kartläggningen här!

Under hösten 2020 har en arbetsgrupp med arbetsgivare inom vård- och omsorgssektorn i Skåne träffats och diskuterat framtidens behov av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar). Syftet var att genom bred samverkan mellan arbetsgivare och utbildare få en bättre täckning av YH-utbildningar gentemot behovet av vård och omsorg i Skåne, och därmed öka andelen beviljade YH-utbildningar mot området. 

Arbetsgruppen diskuterade bland annat:

 • Vilka förändringar har skett i målgrupper som ställer nya krav på kompetens? Exempelvis några kommande ändringar utifrån lagrum.
 • Vad behöver befintliga medarbetare fylla på med för kompetens?
 • Vilka nya uppdrag/områden kan vi se? 
 • Skulle ingången till en YH-utbildning kunna vara något annat än från vård och omsorg? 

I arbetsgruppen för arbetsgivare fanns det representation från 11 skånska kommuner; Malmö, Lund, Simrishamn, Ängelholm, Svedala, Osby, Landskrona, Kristianstad, Eslöv, Höör och Ystad. Det var en blandning av verksamhetschefer och enhetschefer från hälso- och sjukvård, funktionshinderområdet, socialpsykiatri, äldreomsorg och från Region Skåne. Övriga funktioner som HR-strateger, kliniska lärare och verksamhetsutvecklare deltog också. 

Behov som behöver mötas

Ökningen av antalet personer som av ålder behöver vård ökar med nästan 50%, medan personer i arbetsför ålder ökar med strax över 5%. 

I Skåne har flera YH-utbildningar blivit beviljade starter till och med 2026. Bland annat: 

 • Specialist, inriktning för undersköterska; kvalificerad sjukvård, äldres hälsa och ohälsa, anesti, operation, intensivvård, demens samt inriktning psykiatri, psykisk ohälsa
 • Stödpedagog
 • Handledare socialpsykiatri
 • Behandlingsassistent
 • Socialpedagog inr KBT
 • Medicinsk sekreterare
 • Hälso- och sjukvårdsadministratör
 • Vård administratör
 • Specialist inom väldfärdsteknik
 • Ledarskap och organisation
 • Ambulanssjukvård

Fortsatt stort behov av 

Det som arbetsgruppen såg som ett fortsatt stort behov av, utifrån nuvarande utbildningar, var bland annat: 

 • Specialist USK med inriktning demens
 • Specialist USK Kvalificerad sjukvård
 • Specialist USK Palliativ vård
 • Specialist USK inriktning Psykiatri
 • Stödpedagog
 • Behandlingspedagog
 • Handledare socialpsykiatri

Även trender och förändringar i målgruppens behov och arbetssätt inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård diskuterades. Bland annat såg man att den komplexa vården i hemmet ökar, den psykiska ohälsan hos äldre ökar och att nyutbildade undersköterskor ibland saknar basala kunskaper. 

För LSS-verksamheter och socialpsykiatrin är det liknande trender och förändringar som märks av, men med större fokus på äldre med missbruk och psykisk ohälsa, personer med utmanade beteeende, neuropsykiatrisk problematik och övrig psykiatri. 

Utifrån samtliga träffar och diskussioner ursköljde sig två röda trådar tydligt; förebyggande och välfärdsinnovatörer. Inom det förebyggande området krävs rehab och förebyggande arbete, ökad stöttning av fysisk och psykisk hälsa och utveckling av mötesplatser – både fysiska och digitala. För välfärdsinnovatörer behövs det skapas lösningar utifrån behoven samt teknikstödjande med brukarfokus och att stödja och implementera teknikanvändningen för medarbetare. 

Förslag på korta YH-utbildningar för att lyfta medarbetares kompetens

Sammanfattning av grundkompetens (skulle kunna vara en kort YH-utbildning för att lyfta befintliga medarbetares kompetens) inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård: 

 • Lagrummen Sol och HSL
 • Social dokumentation och IBIC
 • Särskilt fokus på kontaktmannens roll och uppdrag
 • Värdegrund, förhållningssätt och bemötande
 • Socialt innehåll och aktiviteter
 • Demens
 • Psykisk ohälsa
 • Lågaffektivt bemötande
 • Hemtjänst – körkort!

Sammanfattning av grundkompetens (skulle kunna vara en kort YH-utbildning för att lyfta befintliga medarbetares kompetens) inom funktionshinder- och socialpsykiatriområdet: 

 • Lagrummen LSS, Sol och HSL
 • Social dokumentation och IBIC
 • Funktionsnedsättning (begåvningsnivåer och autism)
 • AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
 • Kognitivt stöd 
 • Fysisk och psykisk hälsa
 • Tydliggörande pedagogik
 • Lågaffektivt bemötande 

Förslag på korta kurser som täcker alla fyra områden

 • Psykisk ohälsa
 • Svenska språket/yrkessvenska
 • Social dokumentation och HSL dokumentation
 • Basal vårdhygien
 • Lågaffektivt bemötande
 • AKK och alternativ kommunikation
 • Tydliggörande pedagogik
 • Vårda svårt sjuka personer
 • Demens och åldrandet 
 • Välfärdsteknik
 • Kvalitetsarbete
 • Körkort

Förslag på längre utbildningar med tydliga uppdrag hos arbetsgivare efter avslutad utbildning

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Pedagogik, evidensbaserade metoder, socialt innehåll och aktivering. Välfärdsteknik och digitalisering. Handleda kollegor. 

Funktionshinder och socialpsykiatri
Välfärdsteknik och e-hälsa, psykisk ohälsa, fördjupad kunskap om autism, tidig utvecklingsnivå, evidensbaserade metoder och metodutveckling, samtalsteknik – vardagssamtal som tex lösningsfokuserat förhållningssätt och MI.

Läs mer i presentationen 

I sammanfattningen nedan kan du läsa mer om frågeställningarna som arbetsgruppen utgick ifrån, förslag på längre utbildningar för specialistkompetens, vad befintliga utbildningar kan behövas fyllas på med för att nå högre krav med kompetens och vad arbetsgivare behöver arbeta vidare med. 

Ta del av sammanfattningen här: PDF av presentationen

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com