VO-College

Betänkande om ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Riksdagshuset

Betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning, är nu överlämnat till socialminister Lena Hallengren. Förslaget innehåller 38 förslag för att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, tillvarata ny teknik samt att skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö. Betänkandet lyfter VO-College som ett bra exempel i tre olika sammanhang.

Den nationelle samordnaren Göran Johansson överlämnade betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning (SOU 2021:52) till Lena Hallengren den 16 juni.

I sitt betänkande skriver Göran Johansson ”Vård- och omsorgscollege har potential att stödja kommunerna i att utveckla en hållbar kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre”. Där står det också ”Arbetsgivaren bör genomföra språkutbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal som saknar tillfredsställande kunskaper i svenska språket. Vård- och omsorgscollege har en modell för detta”.  Betänkandet tar också upp projektet Män i Hälsa som VO-College Sjuhärad har tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund.

Utredningen föreslår tydligare krav och höjd utbildningsnivå i branschen samt att bredda rekryteringen så att fler män söker sig till verksamheterna.

Utredningen visar även på vikten av tydligt ledarskap och föreslår att arbetsgrupperna ska begränsas till högst 20-30 medarbetare per verksamhetsnära chef. Utredningen pekar också på anställningsvillkor och arbetsmiljö med förslag om att alla bör erbjudas heltidstjänst och tillsvidareanställning. Samt att delade turer upphör.

Med i förslaget finna också strategier för att införa ny teknik i vård och omsorg.

Läs pressmeddelande från Riksdagen

Läs hela betänkandet 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com