VO-College

Tillsammans blir vi starkare och starkare

Signera

Konceptet VO-College bygger på samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Under året som gick utvidgade vi med ovanligt många aktörer och sex regionala VO-College blev återcertifierade. De blickar nu framåt med nya mål för att trygga kompetensförsörjningen i vård och omsorg. De kvalitetskriterier som ligger till grund för certifiering är uppdaterade för att möta utmaningarna utifrån den verklighet vi står inför.

VO-College uppgift är att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen i vård och omsorg och det är vi genom formaliserad samverkan mellan arbetsliv och utbildningar på regional och lokal nivå.

Sedan 2008 har arbetsgivare och utbildare ansökt om certifiering för att ingå i samverkan. I dag samverkar 19 regioner, 234 kommuner, fackförbundet Kommunal och ett stort antal privata och idéburna arbetsgivare i 22 regionala VO-College. Till dessa hör 96 lokala VO-College som tillsammans omfattar 170 gymnasieskolor och 223 vuxenutbildare samt 12 folkhögskolor och ett stort antal yh-utbildningar.

VO-College fortsätter att växa

Vi fortsätter att växa och under 2021 anslöt 28 nya fristående utbildare till samverkan i lokala college. En relativt ny part i VO-College är folkhögskolorna som sedan 2020 kan ingå i samverkan. Intresset är stort och under förra året kunde vi välkomna tio nya folkhögskolor. 

Sex certifierare har som uppgift att behandla de ansökningar som kommer till kansliet. De har olika bakgrund och olika perspektiv beroende på om de kommer från verksamhet eller utbildning. Ann Gripenlöf är anställd på kansliet med huvudansvaret för certifieringarna medan övriga certifierare jobbar på uppdrag av kansliet.

Den vanligaste formen av certifiering är fristående utbildare, inklusive folkhögskolorna, som ansluter till befintliga VO-College. De skriver en ansökan till lokalt VO-College om att gå med. Om de blir godkända går ansökan vidare till det nationella kansliet där en certifierare utses att ta sig an ansökan. Certifieraren går igenom ansökan, kallar till möte med dem som skrivit ansökan samt lokal ordförande och processledare. Normalt sker mötet hos den ansökande utbildaren då certifieraren gör ett fysiskt besök på skolan under en dag. Men på grund av pandemin har besöken delats upp i två delar. Först ett digitalt möte utifrån ansökan och sedan ett fysiskt besök på skolan för att träffa lärare och elever när det har varit möjligt.

Certifieringarna utgår från kvalitetskriterier

Samverkan i VO-College baseras på kvalitetskriterier som ligger till grund för samverkan. Det är utifrån dessa som regionala och lokala VO-College hela tiden jobbar och sätter upp sina mål. Kvalitetskriterierna uppdaterades 2021 och har nu ett större fokus på våra nationella riktlinjer (handledarutbildning och validering) samt hållbarhet och kommunikation.

Regionala och lokala certifieringar

Då i stort sett alla regioner och de flesta kommunerna i Sverige är certifierade är det sällan aktuellt med certifiering av nya regionala eller lokala VO-College. Däremot gör regionala och lokala VO-College en återcertifiering vart femte år för att se tillbaka på de fem år som gått och blicka framåt fem år i tiden. De gör då en analys över hur väl de har lyckats uppfylla sina mål och formulerar nya mål för att fortsätta utvecklas och bli ändå bättre i sitt uppdrag.

Under året var det aktuellt med återcertifiering i Dalarna, Halland, Skåne, Stockholmsregionen, Västerbotten och Östergötland. De satt upp mål och aktiviteter regionalt och lokalt för kommande femårsperiod. Målen är kopplade till våra kvalitetskriterier och till varje mål är ett antal aktiviteter kopplade. Hela konceptet bygger på regionala och lokala förutsättningar och målen speglar de utmaningar och den utveckling som varje enskilt VO-College står inför. De som genomgick en återceretifiering 2021 satte upp följande mål för sitt regionala arbete:

Dalarna

 • Utbildningskvalitén motsvarar de krav som ställs på arbetsmarknaden
 • Vi har kompetenta och förberedda handledare i våra verksamheter samt utvecklar våra handledarutbildningar utifrån VO-College koncept
 • Samverkan kring attraktion till utbildning och yrket
 • Kvalitetssäkrad APL
 • Säkerställa strukturen i VO-College Dalarna

Halland

 • Utveckla lärandet på arbetsplatserna för studerande/eleverna/lärling
 • Skapa och öka förutsättningar för rekrytering av rätt kompetens inom vård och omsorg

Skåne

 • Vi attraherar studerande och medarbetare
 • Vi har medarbetare med rätt kompetens
 • Vi erbjuder de bästa utbildningarna

Stockholmsregionen

 • Verka som regional stödstruktur med fokus på arbetsplatslärande, arbetsplatsförlagt lärande (APL), lärande i arbete (LIA) under 2021–2026
 • Verka som regional stödstruktur för handledarutbildning under 2021–2026
 • Verka som regional stödstruktur med fokus på språkstöd genom konceptet Språkombud under 2021–2026
 • Verka som regional stödstruktur för ökad attraktion till vård- och omsorgsutbildning och vård- och omsorgsyrket under 2021–2026.
 • Verka som regional stödstruktur inom validering under 2021–2026

Västerbotten

 • Ökad andel kort, grund och specialistutbildade inom stöd, vård och omsorg.
 • Regionalt samordnad praktiksamordning
 • Språkombudsutbildning i hela länet
 • Snabbare vägar till tillsvidareanställning för personer med utbildning
 • Synliggöra karriärvägar för medarbetare inom vård och omsorg
 • Kvalitetssäkrad handledning för elever/ praktikanter inom VO-College Västerbotten
 • Utbildning och arbetsliv har samsyn gällande arbetssätt och metoder
 • Fler aktörer ansluter sig till VO-College Västerbotten

Östergötland

 • VO-College Östergötland bidrar till samverkan mellan samarbetspartnerna inom vård- och omsorg
 • VO-College Östergötland bidrar till ökad attraktivitet inom vård- och omsorg bland annat genom marknadsföring
 • VO-College Östergötland bidrar till strategisk kompetensförsörjning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com