VO-College

Certifieringar våren 2022

Samverkan1

Vi ser tillbaka på vårens certifieringar och kan konstatera att det är ett bra flöde av ansökningar och godkännanden. Femton fristående utbildare inom vuxenutbildningen och folkhögskolorna har anslutit sig till samverkan i lokala VO-College. VO-College Västmanland, Jönköpings län och Västernorrland har gått igenom var sin återcertifieringsprocess och satt upp nya mål för sin samverkan.

Certifierad vuxenutbildning

Som en följd av kommunernas upphandling av utbildning tillkommer hela tiden nya utbildare i vård och omsorg främst inom vuxenutbildningen. De vi nu hälsar välkomna i samverkan är Agila institutet i Linköping, Arena Utbildning i Sandviken, Astar i Borlänge, Folkuniversitetet i Lidköping, Kunskapscompaniet i Eskilstuna och Lernia i Malmö. Samt KompetensUtvecklingsInstitutet KUI som anslöt till lokala VO-College i Kumla och Östersund och tre vuxenutbildare i Stockholmsområdet - MedLearn i Flemingsberg och Täby samt MoA Lärcentrum i Huddinge.

Certifierade folkhögskolor

Folkhögskolorna fortsätter att berika samverkan och vi hälsar fyra nya folkhögskolor välkomna. Det är Billströmska folkhögskolan på Tjörn, Sundsgården folkhögskola i Helsingborg, Göteborgs folkhögskola och Mångkulturella folkhögskolan båda i Göteborg.

Återcertifieringar våren 2022

Regionala och lokala VO-College ansöker om återcertifiering vart femte år och under våren har Västmanland, Jönköpings län och Västernorrland tittat tillbaka på de fem år som gått och satt upp nya mål för kommande femårsperiod. Gemensamt för dem är bland annat att pandemin har påverkat verksamheten och ställt nya krav på arbetsgivare, medarbetare, utbildare och elever. Det har inneburit både begränsningar och utveckling.

Alla certifieringar utgår från regionala och lokala förutsättningar och det visar sig bland annat i vilka mål och aktiviteter de sätter upp och hur de väljer att fördela dem. I några fall vinner samverkan på gemensamma mål regionalt och lokal och i andra fall vinner den på att målen formuleras olika regionalt och lokalt.

VO-College Västmanland

Under certifieringsperioden har VO-College Västmanland växt och utökat sin samverkan med flera nya arbetsgivare och utbildare. Fokus har legat på att trygga kompetensförsörjningen och de har satsat på utbildning, omskolning och vidareutbildning. Samarbetet kring handledning och fortbildning stärktes och resulterade i fler valideringar och kompletterande utbildningar.

Nya mål i Västmanland

VO-College Västmanland har satt upp tre regionala mål med ett antal aktiviteter för de kommande fem åren (lokala VO-College har egna mål och aktiviteter). För att uppnå målen har arbetsgivare och utbildare avsatt resurser för stärkt samverkan. Tillsammans jobbar de för att förbättra apl, för utvecklingsfrågor, för att hantera en mångfald av elever och för marknadsföring av vård- och omsorgsyrket samt för vård- och omsorgsutbildningen. De regionala målen följer här:

  • Perspektiven mångfald och jämställdhet genomsyrar samverkan, utbildningar och apl-platser
  • Uppföljning av målen görs effektivt och utvecklingen är jämförbar över tid
  • Samverkan 2.0, vilket innebär en förstärkt samverkansanda mellan deltagande aktörer och mellan utbildningsnivåer/-former

VO-College Jönköpings län

VO-College Jönköpings län bildades i en sammanslagning av befintligt VO-College Höglandet och övriga kommuner i Jönköpings län 2019. Sammanslagningen har inneburit en omstart där nya nätverk för samverkan har bildats och tid har lagts på att skapa en ändamålsenlig organisation och effektiva möten.

Nya mål i Jönköpings län

VO-College Jönköpings län har tre länsgemensamma mål kopplade till gemensamma aktiviteter regionalt och lokalt. De gemensamma målen följer här:

  • Vi ska öka andelen medarbetare med rätt kompetens
  • Vi ska attrahera fler studerande och medarbetare
  • Vi ska ha kvalitetssäkrade utbildningar som stämmer överens med arbetsmarknadens behov

VO-College Västernorrland

VO-College Västernorrland har expanderat med nya arbetsgivare och fristående utbildare. Utvecklingen har skett på flera områden och ett område som sticker ut är satsningen på välfärdteknik. De har infört nyckelfria dörrar, kamera som stöd för ökad trygghet på natten, larmsystem som går direkt till personalens arbetstelefoner, användning av GPS inom äldreomsorg hos brukare, digitala dosetter, digitala läkemedelsskåp med mera.

En annan aktivitet att lyfta är dialogmöten för politiker som genomförs varje höst och vår för att skapa en bred förankring av VO-College konceptet något som leder till systematisk förankring av VO-College.

 Nya mål i Västernorrland

Regional- och lokala ordföranden genomförde ett längre arbete kring mål och aktiviteter. Det ledde till tre övergripande mål som är gemensamma i hela VO-College Västernorrland men där aktiviteterna skiljer sig åt beroende på de olika perspektiven och behoven regionalt och lokalt. De gemensamma målen följer här:

 

  • Västernorrland definierar vilka kompetenser och utbildningsnivåer som ska gälla för anställning inom vård och omsorg
  • Handledarskapet och handledarutbildning steg 1–3 och språkombudsutbildningar prioriteras i kompetensförsörjningsarbetet i Västernorrland
  • Ökad attraktion till arbete och utbildning i vård och omsorg
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com