VO-College

Återcertifiering i Fyrbodal

Regional styrgrupp Fyrbodal 2023Regional styrgrupp Fyrbodal 2023 och certifierare

VO-College i Fyrbodal är inne i sin återcertifieringsprocess. De har skrivit sin ansökan, fått besöka av föreningens certifierare och jobbar nu med kompletteringar av ansökan.

Vart femte år är det dags för regionala och lokala VO-College att se tillbaka på sin samverkan under de fem år som har gått och att sätta upp nya mål för en ny femårsperiod. I höst var det dags för VO-College Fyrbodal att göra sin återcertifiering.

Certifieringsbesök

Föringens certifierare Ann Gripenlöf och Catarina Lindahl-Petäjä besökte lokalt VO-College Färgelanda-Orust-Uddevalla och mötte den lokala styrgruppen med arbetsgivare, rektorer, Kommunal och Arbetsförmedlingen. Alla med ett brinnande intresse och engagemang av att leverera vård och omsorg av god kvalitet nu och framöver. Samma engagemang mötte vi hos lärare, elever, handledare, språkombud och enhetschefer som studerar eller jobbar inom vård och omsorg i de tre kommunerna.

Återcertifieringsbesöket tar en och en halv dag, en dag i lokalt VO-College och en halv dag i möte med den regionala styrgruppen.

Samtliga 14 kommuner i Fyrbodal är certifierade i samverkan och har enats om tre gemensamma mål där aktiviteterna skiljer sig åt. Det regionala aktiviteterna är strategiska och utgör stödjande strukturer för aktiviteterna i lokala VO-College som är mer verksamhetsnära.

Resultat av samverkan

Några exempel på resultat är ökat engagemang i samverkan och utökad samverkan med Arbetsförmedlingen. Satsning på språkombud och handledare och bra förutsättningar för dem att fullfölja sina uppdrag på arbetsplatserna. Implementering av ett verktyg för planering och optimering av apl-platser. Nätverk för apl-samordnare. En arbetsgrupp har tagit fram nya gemensamma apl-underlag för att ökar kvalitén ytterligare i den del av utbildning som är förlagd till arbetsplatser. Bättre rutiner för att genomföra handledarutbildningar. PRAO för elever i högstadiet är etablerat och ska utvecklas för att ge eleverna möjligheten att bekanta sig med yrken i vård och omsorg.

Nya mål

För att möta behoven av utbildad personal i vård och omsorg fokuserar de nya målen på att få fler att söka till utbildningar och att stanna kvar i yrket. I stora drag handlar det om att marknadsföra bredden och möjligheterna i yrket med bland annat ambassadörer och PRAO, att utarbeta en karriärutvecklingsmodell och att satsa på språkombud.

Fortsatt utveckling av organisationen för handledare enligt VO-College nationella riktlinjer. Ett steg i det arbetet är att inventera antalet verksamma handledare och säkerställa att det finns tillräckligt många handledare. Att bjuda in till nätverk för dialog och kompetensutveckling. Samt att utbilda steg 3 handledare - handledare som handleder handledare.

Det sista målet är utvidgad kompetensväxling mellan skola och arbetsliv som bland annat handlar om att utöka antalet elev- och yrkesambassadörer och utveckla deras uppdrag.

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com