VO-College

VO-College Örebro län, Göteborgsregionen och Skaraborg återcertifierades 2023

Samverkan

VO-College Örebro län, Göteborgsregionen och Skaraborg är återcertifierade och har börjat var sin ny certifieringsperiod. Det innebär att de har tittat tillbaka på utvecklingen under den senaste certifieringsperioden och satt upp nya mål för att gå framåt och ta nya steg i sin samverkan.

Arbetet med återansökan är en process där regionala och lokala VO-College skapar en gemensam grund för sitt fortsatta arbete i samverkan. Processen kräver god planering, struktur och dialog för ett bra resultat. När ansökningarna är klara och inskickade till kansliet är det dags att bedöma dem. Två certifierare gör det och åker ut för att besöka den regionala styrgruppen och föra ett samtal kring den regionala återansökan. Regional styrgrupp beskriver på vilket sätt de har uppfyllt sina mål och vilka mål de har satt upp för den nya certifieringsperioden under de kommande fem åren. 

I regionala VO-College finns flera lokala VO-College och certifierarna väljer ut ett lokalt VO-College att besöka. Vid det besöket sker ett liknade samtal med den lokala styrgruppen, som med den regionala styrgruppen. Dessutom träffar certifierarna lärare, elever, handledare, språkombud och enhetschefer från verksamheterna.

Örebro län

Inför återcertifieringen i Örebro län bjöd den regionala styrgruppen in de fyra lokala styrgrupperna till en gemensam planeringsdag. Tillsammans satte de grunden för arbetet framåt och en gemensam vision att styra mot. De identifierade vilka områden som var viktigast att jobba med under den kommande certifieringsperioden och enades om två målområden att jobba med både regionalt och lokalt.  Fokus ligger nu på lärande och kompetensutveckling för chefer och medarbetare samt fler medarbetare med vård och omsorgsutbildning.

Vid certifierarnas besök tog lokalt VO-College Karlskoga-Degerfors emot och visade upp sin verksamhet. Utöver de två gemensamma målen inom VO-College Örebro län har Karlskoga-Degerfors ett eget mål om att stärka den lokal styrgrupp.

Göteborgsregionen

VO-College Göteborgsregionen omfattar nio lokala VO-College. En stor organisation med många delaktiga vilket ställer stora krav på en genomtänkt process för att alla bitar ska falla på plats. Regional processledare och ordförande startade arbetet tidigt för att förankra och skapa delaktighet. Regionalt och lokala VO-College enades om sex gemensamma målområden och ser det som en styrka att alla jobbar mot samma mål.

Arbetet under kommande certifieringsperiod är fokuserat till att fler utbildar sig inom vård och omsorg, fler apl-platser, attraktion för yrket, språkutveckling och validering.

Som värd för det lokala besöket stod VO-College Mölndal där lokal styrgrupp tog emot på Lackarebäckens äldreboende.

Skaraborg

VO-College Skaraborg består av fyra lokala VO-College som omfattar 16 kommuner.  De har ensats om sex gemensamma mål och arbetet under den nya certifieringsperioden ligger på kommunikation, utbildning och kompetensutveckling, handledning, prao, alp och LIA, språkinsatser och tydliga karriärvägar.

Under den tidigare period gjordes ett stort jobb med att förtydliga VO-College Skaraborgs organisation, roller och mandat. Arbetet resulterade i en effektivare organisation och en handbok som beskriver den. När de var klara med handboken spred de den till andra VO-College vilket ledde till att fler blev inspirerade och tog fram egna handböcker för sina organisationer.   

Det lokala besöket skedde i Ållebergsgymnasiets lokaler i VO-College Södra Skaraborg, där kommunerna Falköping och Tidaholm ingår.

Trender vid arbete med återcertifiering

Den trend vi ser vid återcertifieringar över lag under senare år att antalet mål har minskat och man ser nyttan av att koncentrera sina aktiviteter till ett begränsat antal mål. Man identifierar några viktiga områden att fokusera på och sätter sedan upp mål och aktiviteter inom dessa områden.

En annan trend är att enas om mål som är gemensamma regionalt och lokalt. Antingen är samtliga mål samma eller så har man några mål som är gemensamma regionalt och lokalt samt att lokala VO-College kan sätta upp ytterligare mål om de ser behov av det. När målen är samma regionalt och lokalt skiljer sig aktiviteterna åt. Regionalt VO-College fungerar som stödstruktur vars aktiviteter är av mer strategisk och övergripande karaktär. Medan de lokala aktiviteterna genomförs i eller nära verksamheterna.

 

VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com