VO-College

Styrdokument för kommunikation

Arbetsplats

För att synliggöra samverkansmodellen i Vård- och omsorgscollege och vad den leder till behövs en medveten kommunikation kring varumärket och verksamheten. Som hjälp i det arbetet finns tre styrdokument - kommunikationsstrategi, varumärkesplattform och grafisk manual.

Genom medveten kommunikation lyfter vi den certifierade samverkansmodellen i Vård- och omsorgscollege. En modell som ökar förutsättningarna för en tryggad regional och lokal kompetensförsörjning i vård och omsorg.

Modell är en kvalitetsstämpel för arbetsliv och utbildning i vård och omsorg, som ska få fler att söka sig till branschen, säkra att de får rätt kompetens och stannar kvar i yrket. Genom den certifierade samverkan erbjuds även gymnasie- och vuxenstuderande en utbildning i ständig utveckling som leder till ett yrke med många möjligheter.

Kommunikationsstrategi

Vår kommunikationsstrategi är en medveten plan och strategi för att säkerställa en enhetlig och genomtänkt kommunikation som jobbar mot de mål vi satt upp för verksamheten inom Vård- och omsorgscollege. Kommunikationsstrategin tar avstamp i varumärkesplattformen men fokuserar på hur varumärket och verksamheten ska kommuniceras.

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument i processen att bygga Vård- och omsorgscollege varumärke. Plattformen avser hela Vård- och omsorgscollege, från det nationella kansliet, via regionala processledare till regionala och lokala college. Varumärket är ett och samma i hela Vård- och omsorgscollege. Rollerna och uppgifterna skiljer sig självklart mellan de olika nivåerna men formuleringarna i varumärkesplattformen ska fungera i hela Vård- och omsorgscollege.

Plattformen omfattar vår verksamhetsidé, mission, vision och målgrupper samt en hel del annat som hjälper till att lyfta varumärket Vård- och omsorgscollege.

Grafisk manual

Den grafiska maunualen berättar hur Vård- och omsorgscolleges logotyp ska användas, samt vilka färger och typsnitt som ingår i den visuella kommunikationen.

Logotypen ska fungera som en visuell igenkänning för VO-College.

Färgvalen innehåller både bas- och komplementfärger, som ska fungera såväl i print som på webben och på profilprodukter.

Syftet med manualen är att underlätta enhetligheten i kommunikationen för att bidra till ett tydligt varumärke. Den ska på ett enkelt och begripligt sätt förklara de olika beståndsdelarna i den grafiska profilen.

Använd manualen i kontakter med grafiska producenter och kommunikatörer som arbetar med den visuella kommunikationen.

styrdokument
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com