Utbildning till språkombudsutbildare

Som språkombudsutbildare kommer du att utbilda medarbetare inom vård och omsorg för att de ska kunna stötta sina kollegor i språkutveckling. Tillsammans med sina chef kommer språkombudet att arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande, för en bättre kommunikation. För att utbilda språkombud behöver du först gå en utbilning till språkombudsutbildare.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen till språkombudsutbildare riktar sig till dig som vill bidra till att utbilda personal inom vård och omsorg avseende språkutveckling på arbetsplatser samt utveckla din egen kompetens kring språkutveckling. Det är en stor fördel om språkombudsutbildare kan arbeta i par: "Person 1" och "Person 2". 

Person 1 och 2 - Det är ett krav att båda har en pedagogisk dokumenterad erfarenhet och minst treårs erfarenhet att utbilda antingen elever eller personal. Följande färdigheter är särskild viktiga:

 • Kunna leda en grupp

 • Kunna formulera sitt budskap med hjälp av olika pedagogiska metoder med syfte att engagera hela gruppen och skapa förståelse och insikt kring ämne.

Person 1 - Har högskolepoäng i svenska som andraspråk, eller behärskar frågor kring språkutveckling genom att t.ex. vara språkvetare, lärare i främmande språk dyl.

Person 2 - Har erfarenheter från vård- och omsorgssektor, antingen som anställd inom vård- och omsorgsverksamhet eller inom utbildning/skola (exempelvis vårdlärare).

Det är viktigt att vara genuint intresserad av språkutveckling och vuxenpedagogik samt ha förståelse för språkets betydelse för att kunna ge en god och säker vård och omsorg.

Vad ingår i uppdraget?

Leda språkombudsutbildning utifrån regionala förutsättningar. 

Vad kommer jag att kunna efter avslutad utbildning?

 • Planera, genomföra och utvärdera regional/lokal språkombudsutbildning
 • Utveckla kunskaper om arbetsplatslärande, språkutveckling och interkulturell kommunikation
 • Utveckla personlig kompetens och förhållningssätt i rollen som utbildningsledare

Hur utbildningen är uppbyggd?

Utbildningen är uppbyggd enligt modellen "blandat lärande" och består av:

 • Fyra obligatoriska fysiska träffar – en dag i månad, under cirka sex månaders tid
 • Tre webbutbildningar
 • Diskussioner i slutna Facebookgrupper/eller andra plattformar
 • Arbetsuppgifter som är kopplade till din blivande roll som Språkombudsutbildare

Exempel på innehåll i utbildningen:

 • Andraspråksutvecklingen, andraspråksrelaterade hinder, stöttning av andraspråkstalare
 • Arbetsplatslärande
 • Studieovana, kort utbildningsbakgrund och läs- och skrivsvårigheter
 • Reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling
 • Språkstimulerande övningar
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikationens betydelse för mötet mellan omsorgstagare, närstående och personal
 • Hantering av språkligt känsliga situationer
 • Stöttning av språkombud i utbildning och på arbetsplatsen

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Utbildningarna anordnas nationellt i Stockholm. Anmälan går via samordnaren i respektive regionalt Vård- och omsorgscollege. Utbildningen anordnas utifrån behov och efterfrågan. Du kan visa ditt intresse genom att antingen kontakta din regionala samordnare eller din chef. Regionala VO-College.

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är för tillfället 8 000 kronor exklusive moms. I avgiften igår fika och kurslitteratur.

____________________________________________________________________

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

Filmer

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare