Utbildning till Språkombudsutbildare

Bakgrund

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har inom ramen för olika projekt genomfört utbildning till språkombud sedan 2008. Från och med årsskiftet (2017–2018) så står föreningen Vård- och omsorgscollege som ägare till konceptet och utbildningen till språkombud och språkombudsutbildare.

Språkombudsutbildaren har i uppdrag att utbilda språkombud. Språkombud är medarbetare som fungerar som nyckelpersoner för gemensam språkutveckling på arbetsplatser inom vård och omsorg, men som också kan ge enskilt stöd till kollegor som behöver det. För att ett språkombud ska ha förutsättningar att genomföra sitt uppdrag krävs stöd av chef och en medveten satsning på arbetsplatslärande som medel för verksamhetsutveckling. 

Under hösten 2015 utvecklades och genomfördes en pilotutbildning för språkombudsutbildare, under hösten 2016 genomfördes ytterligare två utbildningsomgångar, samt en under våren 2017. Under våren 2018 kommer ytterligare en grupp språkombudsutbildare att genomföra sin utbildning. 

Syfte

Syftet med utbildningen är att deltagarna parvis ska utveckla kunskaper och färdigheter i att leda språkombudsutbildning utifrån regionala förutsättningar.

Utbildningens mål

Mål för utbildningen är att deltagarna ska:

 • kunna planera, genomföra och utvärdera regiontl/lokal språkombudsutbildning
 • utveckla kunskaper om arbetsplatslärande, språkutveckling och interkulturell kommunikation
 • utveckla personlig kompetens och förhållningssätt i rollen som utbildningsledare

Upplägg

Utbildningen omfattar fyra träffar i Stockholm med mellanliggande uppgifter som beräknas omfatta c:a sex arbetsdagar. Deltagande i träffarna är obligatoriskt. 

Innehåll

Utbildningens huvudsakliga innehåll:

 • Kunskap om andraspråksutvecklingen, andraspråksrelaterade hinder, stöttning av andraspråkstalare
 • Arbetsplatslärande
 • Kunskap om studieovana, kort utbildningsbakgrund och läs- och skrivsvårigheter
 • Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling
 • Språkstimulerande övningar
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikationens betydelse för mötet mellan omsorgstagare, närstående och personal
 • Att hantera språkligt känsliga situationer
 • Att stötta språkombud i utbildning och på arbetsplatsen

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till lärare eller motsvarande med minst 30 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller dokumenterad erfarenhet av SFI/Svenska som andraspråk, vård- och omsorgslärare med gedigen kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och/eller omsorg om personer med funktionsnedsättning samt till verksamma inom vård och omsorg med vana att leda grupper. En förutsättning för deltagande är datorvana och tillgång till bärbar dator eller surfplatta. De två personer (team) som anmäls bör uppfylla följande kriterier som par:

 • Kunskap om och intresse för vård- och omsorgens vardagsarbete
 • Kunskap om social dokumentation
 • Kunskap om andraspråksinlärning och – utveckling
 • Datorvana
 • Möjlighet och motivation till att använda Facebook som verktyg i utbildningen
 • Kunskap och erfarenhet av pedagogik och didaktik

Dessutom bör det finnas en pågående diskussion i VO-College regionala styrgrupp om hur de nya språkombudsutbildarnas kompetens ska kunna användas för att komma regionalt VO-College till del.

Diplom

Efter genomförd utbildning utfärdas diplom. För att få diplom för utbildningen krävs deltagande vid utbildningsträffarna samt inlämnade studieuppgifter.

Kurslitteratur

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är för tillfället 7 500 kronor exklusive moms.

Anmälan

När en ny utbildningsomgång är aktuell skickas information ut till regionala Vård- och omsorgscollege. Inbjudan till språkombudsutbildare vänder sig till regionala Vård- och omsorgscollege. De regioner som är intresserade anmäler två personer, gärna fler, detta för att ge bättre möjligheter till samarbete kring utbildningarna i den egna regionen samt för att kunskapskraven ska kunna uppfyllas.

Tanken är att inför att anmälan av språkombudsutbildare sker, diskutera hur de utbildade språkombudsutbildarna ska kunna användas regionalt för att utbilda språkombud från de olika samverkansparterna/kommunerna som ingår i det regionala VO-College. Språkombudsutbildarna blir därmed en regional resurs som kan komma hela VO-College till del. På vilket sätt och hur de regionala språkombudsutbildningarna ska finansieras är frågor som behöver diskuteras i regional styrgrupp. Det är frågor som förstås måste utgå från regionala och lokala förutsättningar.

Mer information

Föreningen Vård- och omsorgscollege: Karin Harbe Moghadam08-452 7691

Läs om funktionen Språkombud

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Frågor & svar (FAQ)

Sveriges Viktigaste Jobb!