Utbildning till språkombudsutbildare

Som språkombudsutbildare kommer du att utbilda medarbetare inom vård och omsorg för att de ska kunna stötta sina kollegor i språkutveckling. Tillsammans med sina chef kommer språkombudet att arbeta för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande, för en bättre kommunikation. För att utbilda språkombud behöver du först gå en utbilning till språkombudsutbildare.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen till språkombudsutbildare riktar sig till dig som vill bidra till att utbilda personal inom vård och omsorg avseende språkutveckling på arbetsplatser samt utveckla din egen kompetens kring språkutveckling. Det är en stor fördel om språkombudsutbildare kan arbeta i par: "Person 1" och "Person 2". 

Person 1 och 2 - Det är ett krav att båda har en pedagogisk dokumenterad erfarenhet och minst treårs erfarenhet att utbilda antingen elever eller personal. Följande färdigheter är särskild viktiga:

 • Kunna leda en grupp

 • Kunna formulera sitt budskap med hjälp av olika pedagogiska metoder med syfte att engagera hela gruppen och skapa förståelse och insikt kring ämne.

Person 1 - Har högskolepoäng i svenska som andraspråk, eller behärskar frågor kring språkutveckling genom att t.ex. vara språkvetare, lärare i främmande språk dyl.

Person 2 - Har erfarenheter från vård- och omsorgssektor, antingen som anställd inom vård- och omsorgsverksamhet eller inom utbildning/skola (exempelvis vårdlärare).

Det är viktigt att vara genuint intresserad av språkutveckling och vuxenpedagogik samt ha förståelse för språkets betydelse för att kunna ge en god och säker vård och omsorg.

Vad ingår i uppdraget?

Leda språkombudsutbildning utifrån regionala förutsättningar. 

Vad kommer jag att kunna efter avslutad utbildning?

 • Planera, genomföra och utvärdera regional/lokal språkombudsutbildning
 • Utveckla kunskaper om arbetsplatslärande, språkutveckling och interkulturell kommunikation
 • Utveckla personlig kompetens och förhållningssätt i rollen som utbildningsledare

Hur utbildningen är uppbyggd?

Utbildningen är uppbyggd enligt modellen "blandat lärande" och består av:

 • Fyra obligatoriska fysiska träffar – en dag i månad, under cirka sex månaders tid
 • Tre webbutbildningar
 • Diskussioner i slutna Facebookgrupper/eller andra plattformar
 • Hemuppgifter som är kopplade till din blivande roll som Språkombudsutbildare. Det behövs ca 3 dagar för att genomföra hemuppgifterna. 

Exempel på innehåll i utbildningen:

 • Andraspråksutvecklingen, andraspråksrelaterade hinder, stöttning av andraspråkstalare
 • Arbetsplatslärande
 • Studieovana, kort utbildningsbakgrund och läs- och skrivsvårigheter
 • Reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling
 • Språkstimulerande övningar
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikationens betydelse för mötet mellan omsorgstagare, närstående och personal
 • Hantering av språkligt känsliga situationer
 • Stöttning av språkombud i utbildning och på arbetsplatsen

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Utbildningarna anordnas nationellt i Stockholm. Anmälan går via samordnaren i respektive regionalt Vård- och omsorgscollege. Utbildningen anordnas utifrån behov och efterfrågan. Du kan visa ditt intresse genom att antingen kontakta din regionala samordnare eller din chef. Regionala VO-College.

Ramar för språkombudsutbildare

Konceptet Språkombud ägs av Föreningen Vård-och omsorgscollege sedan 2018. Konceptet omfattar utbildningen till språkombudsutbildare, språkombudsutbildning och utbildning för chefer. Konceptet får inte revideras eller ändras av andra aktörer.

Registrering
Alla diplomerade språkombudsutbildare måste fylla i ett webbformulär (register) inför varje kurs och ange:

 • vilket VO-College språkombudsutbildaren tillhör
 • beställare av språkombudsutbildningen (t.ex. kommun, landsting, förvaltning, mm)
 • vilket VO-College beställaren tillhör
 • tidsperiod för utbildningen
 • antal deltagare per utbildning

Webbformuläret (registret) finns på språkombudsutbildarens internsida på VO-College hemsida.

Diplom till utbildade språkombud
Språkombudsutbildaren skriver ut diplom till språkombud från VO-College hemsidan. Egna diplom kan inte ersätta dem. Om eget diplom ändå önskas ska det vara ett komplement till VO-College diplom.

Administrationsavgift
Om utbildningen hålls utanför VO-College, det vill säga att beställaren inte tillhör VO-College, kommer en administrationsavgift på 2 000 kr per utbildning. Beställaren betalar administrationsavgiften till utbildaren som i sin tur betalar den till VO-College kansli. Utbildarens faktureringsadress ska meddelas kansliet innan utbildningen startar.

Kan jag utbilda mig till språkombudsutbildare om jag inte tillhör VO-College?
Utbildningen till språkombudsutbildare vänder sig i första hand till verksamheter i VO-College. Intresserade utanför VO-College som vill utbilda sig till Språkombudsutbildare kan anmäla sitt intresse till VO-College kansli, på adressen info @ vo-college.se

Kan jag utbilda språkombud inom vård och omsorg även om jag inte tillhör VO-College?

Vid beställningar från vård-och omsorgsverksamheter ska frågan alltid ställas om verksamheterna tillhör VO-College. Om svaret är ja ska verksamheterna i första hand hänvisas till regionala samordnare. Om VO-College bestämmer att det inte finns möjlighet att bedriva utbildningen inom ramen för VO-College kan beställningen gå vidare till språkombudsutbildare som fick förfrågan i första hand.

Ladda ner Ramar för språkombudsutbildare som PDF (2 sidor).

____________________________________________________________________

Språkombud

Utbildning till språkombud

Webbdelar och material

Utbildning till språkombudsutbildare

Info till chefer

Info till regionala VO-College

Filmer

Stödmaterial. Handbok - Lyft språket på jobbet!

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt