VO-College

Arbetsplatslärande

HänderFoto: Designed by Freepik

För att skapa ett hållbart arbetsliv med utvecklingsmöjligheter behöver flera faktorer samverka. En faktor kan vara arbetsplatslärande, som är något annat än det arbetsplatsförlagda lärandet.

Arbetsplatslärande i VO-College kan beskrivas utifrån olika delar som tillsammans bildar en helhet. Det behövs en lärande kultur och en lärande struktur för att bidra till arbetsplatslärande – på arbetsplatser där alla lär. De olika delarna beskrivs nedan och det som beskrivs har  framkommit i dialoger som förts på olika sätt inom samverkansstrukturen.

Ledarskap

Chefer har alltid ansvar för verksamheteten och det är viktigt med engagerade chefer på olika nivåer, men främst den närmaste chefen. Chefer behöver ha kunskap kring hur arbetet med att utveckla medarbetarens kompetens kopplade till verksamhetens mål. Det behöver även finnas en medvetenhet om olika sätt att lära (formellt, informellt etc.) och kännedom om olika sätt att arbeta inkluderande. Det är en viktig del i en arbetsplats där alla lär.

Medarbetarskap

Även om chefer alltid har det yttersta ansvaret, behöver arbetsgruppen präglas av medarbetarskap. Medarbetare behöver ha kunskap om verksamhetsutveckling, yrkesutveckling och arbetsplatslärande – ”Varför ska vi lära det här…”? På samma sätt som det behövs engagerade chefer, behövs det engagerade medarbetare som vill lära av och med varandra för att bidra till att utveckla verksamheten utifrån brukarens/
patientens behov.

Tillit i arbetsgruppen

Ordet tillit hör till den ordtyp som kallas palindrom, alltså ett ord som kan läsas från båda hållen. Just detta ”beskriver” vad tillit innebär på ett bra sätt – att det bygger på ett förtroende från båda håll. Om Azra ska kunna ha tillit till Gustaf så måste Gustaf ha tillit till Azra. Det förhållningssättet gäller hela arbetsgruppen och är något som gruppen kan behöva jobba med kontinuerligt. 

Läs mer om hur man kan arbeta med arbetsplatslärande i ett stödmaterial som har tagits fram inom ramen för projetket Fokus Yrkesutbildning VO.

aplarbetsplatslärande
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com