VO-College

Anslutande utbildare

Armar

Utbildare som vill ansluta till ett certifierat Vård- och omsorgscollege kan göra det. Det kan vara en ny utbildare eller en redan certifierad utbildare som vill komplettera med ytterligare utbildning till sin certifiering. 

Certifieringsprocess

Utbildare som vill ansluta sig till ett lokalt VO-College tar kontakt med den lokala styrgruppen för att etablera kontakt och påbörja samverkan. De skriver sedan en ansökan om att ansluta till lokalt VO-College.

Ansökan ska vara kortfattad och beskriva hur utbildaren kommer att bidra till samverkan i lokalt VO-College. Den ska skrivas så att en person som inte är insatt i verksamheten ändå ska förstå. Det finns en mall för hur ansökan ska skrivas.

Ansökan skickas först till lokal styrgrupp som bedömer om utbildaren kan ingå i samverkan. Om ansökan godkänns sänds den vidare till regional styrgrupp för godkännande och sedan vidare till kansliet.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Ansökan - anslutande utbildare
  • Acceptansaval
  • Godkännande av lokal och regional styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)

Certifieringsbesök

Kansliet utser en certifierare som tar kontakt med utbildaren och regional/lokal processledare för att boka ett certifieringsbesök. Ambitionen är att besöket görs en månad efter att en komplett ansökan kommit till kansliet men det är många almanackor som ska synkas så det kan ta längre tid.

Certifieraren föreslår några olika datum för besöket. Om inget av dessa fungerar för samtliga berörda får processledaren återkomma till certifieraren med förslag på nya datum då alla kan vara med.

De certifierade som föreningen anlitar är anställda i verksamhet eller utbildning inom vård och omsorg eller har fackligt förtroendeuppdrag i Kommunal.

Certifieringsbesöket tar en dag och inleds med ett möte med rektor/skolledare och den som skrivit ansökan, lokal ordförande, processledare, representant från Kommunal. Certifieraren vill också träffa lärare och elever för samtal samt titta på skolans lokaler.

Under pandemin är besöken uppdelade i ett digitalt samtal utifrån ansökan och ett fysiskt besök som genomförs när det är möjligt.

Hur besöket är upplagt och när olika personer ska närvara framgår av det generella programmet som ligger som bilaga till den här sidan. Observera att programmet kan behöva justeras efter lokala förhållanden.

Efter besöket skriver certifieraren ett protokoll över de eventuella kompletteringarna som behöver göras och skickas det till utbildaren inom 14 dagar. En kopia av protokollet sänds till regional/lokal processledare och lokal ordförande. Utbildaren skriver kompletteringarna i avvikande färg och skickar tillbaka ansökan till kansliet och certifieraren. Om kompletteringarna är fullständiga blir utbildade godkända att ingå i lokalt VO-College. Om något fortfarande saknas begär certifieraren ytterligare komplettering.

Tiden från certifieringsbesöket till att alla kompletteringar är gjorda inte ta mer än sex månader.

Distansutbildning

Utbildare som utbildar på distans kan bli certifierade under vissa förutsättningar. Vid ett certifieringsbesök tittar certifierarna på utbildningslokaler inklusive metodrum. De träffar också rektor/skolledare, processledare, lokal ordförande, lärare och elever för samtal. Distansbildare som kan ta emot certifiering och genomföra ett certifieringsbesök fullt ut kan ansöka om certifiering.

Kompletterande utbildning hos certifierad utbildare

För utbildare som redan är certifierade och vill utöka med ytterligare utbildning är ansökningsprocessen förkortad. Det kan handla om en utbildare som är certifierad för vård- och omsorgsprogrammet och vill komplettera med barn- och fritidsprogrammet med utgång mot funktionshinder. Det kan också vara en gymnasieskola som vill utöka med vuxenutbildning.

Ansökan ska vara kortfattad och beskriva den kompletterande utbildningen samt hur den möter de regionala och lokala behoven av arbetskraft inom vård och omsorg. Ansökan är förkortad och omfattar bara några av de åtta kvalitetskriterierna och görs digitalt. Kontakta kansliet för att få en länk för ansökan. 

Ansökan går först till lokal styrgrupp och sedan till regional styrgrupp för godkännande. Därefter mejlas den till föreningen Vård- och omsorgscollege kansli tillsammans med protokoll eller minnesanteckningar från lokal och regional styrgrupp.

Inget certifieringsbesök behövs eftersom skolan/utbildaren redan är certifierad. Certifierare på Vård- och omsorgscollege nationella kansliet läser ansökan och bokar in ett digitalt möte med utbildaren för avstämning och eventuella kompletteringar.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Ansökan om kompletterande utbildning
  • Godkännande av lokal och regional styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)

Förkortad ansökan när en utbildare byter huvudman

När en skola/utbildare byter huvudman ska denna göra en förkortad ansökan om certifiering för att skriva sin verksamhet och sitt bidrag till den lokala samverkan.

Ansökan ska vara kortfattad och beskriva den nya huvudmannen och det ska tydligt framgå att huvudmannen kommer att fortsätta erbjuda den övertagna utbildningen. Ansökan är förkortad och omfattar bara några av de åtta kvalitetskriterierna och görs digitalt. Kontakta kansliet för att få en länk för ansökan. 

Ansökan går först till lokal styrgrupp och sedan till regional styrgrupp för godkännande. Därefter mejlas den till föreningen Vård- och omsorgscollege kansli tillsammans med protokoll eller minnesanteckningar från lokal och regional styrgrupp.

Inget certifieringsbesök behövs eftersom skolan/utbildaren redan är certifierad. Certifierare på Vård- och omsorgscollege nationella kansliet läser ansökan och bokar in ett digitalt möte med utbildaren för avstämning och eventuella kompletteringar.

Handlingar som mejlas till kansliet

  • Ansökan om kompletterande utbildning
  • Godkännande av lokal och regional styrgrupp (protokoll/minnesanteckningar)

 

certifieringutbildareansluta
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com