VO-College

Avtal

Agreement

Parterna i Vård- och omsorgscollege skriver samverkansavtal som reglerar samverkan för att nå målen i ansökan. De tecknar även ett handledaravtal om sitt ansvar vid arbetsplatsförlagt lärande (apl). Arbetsgivare och fristående utbildare som ansluter sig till ett lokalt college tecknar acceptansavtal. Universitet och högskolor formulerar en avsiktsförklaring för sin roll i samverkan. När arbetsförmedlingen är med i samverkan ska de också skriva en avsiktsförklaring.

Samverkansavtal

Samverkansavtalet reglerar parternas ansvar att uppfylla målen i ansökan och tecknas regionalt och lokalt.

Innehåll

Avtal om samverkan ska tecknas mellan arbetsgivare och utbildare i regionalt eller lokalt college. Det finns ingen mall för hur avtalet ska se ut. Innehållet i samverkansavtalet styrs av regionala och lokala förutsättningar. Följande ska dock alltid finnas med.

Beskrivande rubrik

En beskrivande rubrik som talar om att det är ett regionalt eller lokalt avtal om samverkan samt vilket Vård- och omsorgscollege det avser t ex Regionalt samverkansavtal mellan parterna i Vård- och omsorgscollege X.

Bakgrund

Kort om regionalt/lokalt college syfte och mål med samverkan och vad parterna förbinder sig till för att uppnå dessa.

Avtalsparter

Talar om vilka parter som avtalet omfattar.

Anslutande aktörer

Avtalet ska även reglera hanteringen av nya aktörer som ansluter till befintligt Vård- och omsorgscollege efter att avtalet trätt i kraft.

Exempel på text:

Inom samverkan används enbart certifierade arbetsgivareoch utbildare. Nya aktörer som inte omfattas av detta avtal ska ansöka om certifiering samt skriva acceptansavtal om att arbeta enligt gällande samverkans- och handledaravtal samt nationella riktlinjer.

Avtalstid

Det ska framgå att avtalet är bindande under hela certifieringsperioden.

Underskrifter

Regionalt samverkansavtal - Avtalet ska dateras och undertecknas av samverkande kommuner, regioner, privata aktörer och andra eventuella samarbetspartners t ex arbetsförmedlingen.

Namnförtydligande och titel ska finnas på de som undertecknar avtalet. 

Underskrifterna görs på den sista sidan och kan göras på var sitt original. De undertecknade sidorna sätt samman innan avtalet mejlas till kansliet.

Lokalt samverkansavtal – Avtalet dateras och undertecknas av samverkande kommuner, region, privata aktörer och andra som eventuellt ingår i samverkan. Namnförtydligande och titel ska finnas på de som undertecknar avtalet.

Handledaravtal/apl-avtal

Handledaravtalet reglerar arbetsgivarnas och utbildarnas uppdrag och ansvar i samband med gymnasieskolans och vuxenutbildningens arbetsplatsförlagda lärande (apl) och yrkeshögskoleutbildningarnas lärande i arbetet (LIA).

Regionala apl-avtal tecknas oftast av regionen medan de lokala apl-avtal tecknas mellan samtliga parter i lokalt college.

Arbetsgivare som är certifierade i annat regionalt college

Lokala college som anlitar arbetsgivare i andra regionala college behöver inte teckna avtal med dem då de redan har avtal om att kvalitetssäkra apl och LIA.

Arbetsgivare som står utanför samverkan

I de fall arbetsgivare som står utanför samverkan anlitas för arbetsplatsförlagt lärande är det lokalt college ansvar att dessa håller samma höga kvalité på apl och LIA som hos de som ingår i samverkan. De ska t ex erbjuda handledning av utbildade handledare. Lokalt college som vill teckna avtal med dessa behöver inte sända avtalen till kansliet.

Innehåll i handledaravtal

Avtal om arbetsplatsförlagt lärande ska tecknas mellan arbetsgivare och utbildare i regionalt och/eller lokalt college. Det finns ingen mall för hur avtalet ska se ut. Innehållet i handledaravtalet styrs av regionala och lokala förutsättningar. Följande ska dock alltid finnas med.

Beskrivande rubrik

En beskrivande rubrik som talar om att det är ett regionalt eller lokalt avtal om handledning och arbetsplatsförlagt lärande samt vilket Vård- och omsorgscollege det avser t ex Lokalt handledaravtal om handledning i Vård- och omsorgscollege xxx.

Bakgrund

En kort beskrivning av intentionen i handledaravtalet.

Avtalsparter

Talar om vilka parter som avtalet omfattar.

Arbetsgivarens ansvar

Beskriver arbetsgivarens ansvar inför och under apl och LIA.

Utbildningsanordnarens ansvar

Beskriver utbildarens ansvar inför och under apl och LIA. Här ska det bl a framgå att lärarna besöker eleven minst en gång per apl/LIA period.

Handledarens uppgifter och utbildning

Beskriver handledarens uppgifter och krav på utbildning.

Uppföljning och utvärdering

Beskriver på vilket sätt ni avser att följa upp att avtalet följs.

Anslutande aktörer

Avtalet ska även reglera hanteringen av nya aktörer som ansluter till befintligt Vård- och omsorgscollege efter att avtalet trätt i kraft.

Exempel på text:

Inom samverkan används enbart certifierade arbetsgivareoch utbildare. Nya aktörer som inte omfattas av detta avtal ska ansöka om certifiering samt skriva acceptansavtal om att arbeta enligt gällande samverkans- och handledaravtal samt nationella riktlinjer.

Avtalstid

Det ska framgå att avtalet är bindande under hela certifieringsperioden.

Underskrifter

Avtalet ska dateras och undertecknas av representanter för samtliga arbetsgivare och utbildare i samverkan. Namnförtydligande och titel ska finnas på de som undertecknar avtalet.

Acceptansavtal

Ett acceptansavtal är ett förkortat avtal där en anslutande arbetsgivare eller utbildare förbinder sig att arbeta enligt gällande samverkans- och handledaravtal samt nationella riktlinjer.

Acceptansavtal tecknas av:

  • Anslutande utbildare
  • Anslutande arbetsgivare

Använd gärna den mall som finns för acceptansavtal.

Avsiktsförklaring från universitet och högskola

Universitet och högskolor som är med i samverkan skriver en avsiktsförklaring där de förklarar sin avsikt att stödja regionalt VO-College under certifieringsperioden. Avsiktsförklaringen dateras och undertecknas av representant från universitet/högskola.

En avsiktsförklaring kan också skrivas av arbetsförmedlingen om hur de stödjer samverkan i VO-College.

Avtal som ska ingå vid olika typer av certifiering

Regional certifiering

SamverkansavtalRegionalt VO-College
HandledaravtalInte nödvändigt men kan tecknas med region eller landsting
AvsiktsförklaringUniversitet/högskola. Kan även tecknas med arbetsförmedlingen

Regional återcertifiering

SamverkansavtalRegionalt VO-College
HandledaravtalRegion eller landsting
AvsiktsförklaringUniversitet/högskola. Kan även tecknas med Arbetsförmedlingen
Samverkansavtal och handledaravtalLokalt college A
Samverkansavtal och handledaravtalLokalt college B
Samverkansavtal och handledaravtalLokalt college C
Samverkansavtal och handledaravtalLokalt college D

Lokal certifiering

  • Samverkansavtal
  • Handledaravtal

Anslutande arbetsgivare och utbildare

  • Acceptansavtal

 

avtalsamverkansavtalhandledaravtalacceptansavtal
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com