VO-College

Kvalitetskriterier

Böcker

Vård- och omsorgscollege är en organisation för samverkan. Genom certifierade regionala och lokala verksamheter arbetar arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildare tillsammans för en framgångsrik kompetensförsörjning. Det övergripande syftet är att trygga kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 

Certifieringen ställer krav på arbetsliv och utbildning att enas om mål för en hållbar utveckling av kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. För att få använda namnet och logotypen krävs en godkänd certifiering utifrån de åtta kvalitetskriterier som följer.

1. Samverkan

Inom Vård- och omsorgscollege samverkar offentliga och privata arbetsgivare med utbildningsanordnare, fackliga organisationer högskola/universitet och ibland även Arbetsförmedlingen. Parterna finns representerade i regional och lokal styrgrupp där arbetsgivarna är i majoritet och är ordförande. Styrgruppens ledamöter har mandat att ta beslut. Alla aktörer har kollektivavtal. 

2. Regional och lokal organisation

Vård- och omsorgscollege har ett regionalt och lokalt perspektiv med en tydlig koppling mellan de båda nivåerna. Arbetet sker utifrån omvärldsbevakning och en väl grundad analys för kompetensförsörjningen. Den regionala nivån fungerar som stödstruktur med funktioner och verktyg som skapar mervärde och underlättar det lokala arbetet.

3. Utbildning och kompetensutveckling

Inom samverkan erbjuds grundläggande och kvalificerad vård- och omsorgsutbildning på gymnasial- och yrkeshögskolenivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda och matchar det behov av kompetens som arbetslivets efterfrågar. 

4. Attraktivitet och hållbarhet

För att attrahera unga och vuxna i utbildning och behålla redan anställda arbetar arbetsplatser och utbildare tillsammans för att erbjuda moderna och kreativa lärmiljöer. Aktiva insatser görs för att vara tillgänglig och inkluderande för alla. Arbetsplatserna arbetar även med arbetsplatslärande, ett lärande som omfattar hela arbetsgruppen där både medarbetare och elever lär. Utbildningar och arbetsplatser är hållbart utformade utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

5. Kommunikation

Yrken och utbildningar inom vård och omsorg marknadsförs så att bredden och möjligheterna i en intressanta och attraktiv bransch ska bli synliga och kompetensförsörjningen säkrad. Bilden av branschen och samverkan ska präglas av kvalitet, stolthet, kunskap, framtid och möjligheter.  

6. Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer för handledarutbildning och validering finns och ska följas för att säkerställa och höja kvalitén på utbildningar och arbetsplatslärande. Utbildade handledare finns på arbetsplatserna som stöd för elever, validander och nyanställda. Informell kompetens kan valideras till formell kompetens och på så sätt förkorta studietiden. 

7. Uppföljning

Mål och aktiviteter för samverkan ska ha en systematisk och regelbunden uppföljning för att säkra resultat och kvalitet. Regional styrgrupp är ansvarig. 

8. Avtal

Samverkansavtal finns på regional och lokal nivå där parterna förbinder sig att följa skrivningen i ansökan. Parterna tecknar också handledaravtal för att reglera åtaganden vid arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetet. På regional nivå finns avsiktsförklaring med högskola/universitet samt arbetsförmedlingen om de ingår i samverkan. 

nationella riktlinjeravtalkvalitetskriteriersamverkanhållbarhetuppföljning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com