VO-College

Peer learning - att handleda framtidens vård- och omsorgsmedarbetare

- Jag tror att peer learning kan fungera ypperligt i undersköterskeutbildningen, säger Marie Stenberg, adjunkt och doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap på Malmö Universitet. Tillsammans med  kollegor introducerade hon den pedagogiska metoden peer learning i sjuksköterskeutbildningen för tio år sedan. Vi tog kontakt med henne för att lära mer om hur man handleder två elever åt gången och vilka möjligheter det ger.

Den stora brist på läkare och sjuksköterskor som finns runt om i världen, och även i Sverige, har påverkat studenters möjlighet till praktik. Bristen leder till för få handledare. I England, USA, Australien, Nya Zeeland och vissa delar av Asien har man länge använt peer learning som en pedagogisk modell för handledning av två studenter samtidigt. Peer betyder en jämlike. Peer learning innebär ett jämbördigt lärande där studenterna aktivt lär med och av varandra både i teoretiska och praktiska avsnitt. Modellen sätter studenternas eget lärande, samarbete och aktivitet i fokus. 

- År 2010 hade vi i Malmö många sjuksköterskestudenter, men få handledare. Då började vi titta på peer learning ur ett pedagogiskt perspektiv. Metoden visade sig vara mycket positiv för studenternas lärande. Och handledarna kunde uppleva fördelar med att handleda två istället för en. Under de tio år som gått har metoden utvecklats i sjukhusvårdsutbildningen, och även i primärvården med lyckat resultat. Nu implementeras peer learning också i den kommunala hälso- och sjukvården, säger Marie Stenberg, som också har föreläst för handledare inom Vård- och omsorgscollege.

Struktur tränar samarbetet

Studenternas praktikperioder är bra tillfällen att använda peer learning. Det handlar i grunden om att träna samarbete, som är centralt i vård- och omsorgsyrkena. För detta krävs en tydlig struktur. Den utvärdering som Marie Stenberg och hennes kollegor gjorde tidigt i sitt arbete visade att både handledare och studenter behövde vara bättre förberedda på modellen innan praktiken. Därför ingår peer learning numera som en del i handledarutbildningen liksom i studenternas förberedelser inför praktiken.

- Vi såg också att det var viktigt med strukturerade läraraktiviteter kopplade till det dagliga arbetet på den avdelning där studenten gör sin praktik. Till exempel, hur förbereder och sätter man en kateter både i teori och praktik, säger Marie Stenberg.

Läraktiviteterna introducerar eleverna till praktiken och ger en tydlig koppling mellan praktik och teori. Samarbete och reflektion är centrala delar i de strukturerade läraktiviteterna, som underlättar för handledarna att veta vad de ska reflektera kring. Också här ligger ansvaret på studenterna att vara aktiva, snarare än på handledaren.

Läraktiviteterna blir bäst när de formuleras av handledaren där de ska användas. Därför får de som går handledarutbildningen träna på att formulera egna aktiviteter utifrån sin dagliga verksamhet.

- Genom läraktiviteterna blir det tydligt vad som är professionens innehåll och vad lärandemålen är för studenterna. Detta är vad man ska kunna, tydligt konkret, säger Marie Stenberg.

Trygga studenter

Tack vare att studenterna praktiserar två och två upplever de en stor trygghet. Alla har förstås ett eget ansvar, och egna uppgifter att utföra. De fördjupar sig i olika saker, men när de skiftar arbetsuppgifter så lär de av varandra.

- Att förmedla sin kunskap till en peer är väldigt studentaktivt och grundar kunskapen hos den som förmedlar, säger Marie Stenberg.

Konkurrensen mellan studenterna kan också ibland bli negativ. Någon tappar självförtroendet, för den andra lyckas bättre.

- Det är jobbigt för både för handledare och för studenter. Då är det en utmaning att fortsätta att träna studenterna att hitta strategier för att komma åt den negativa konkurrensen, säger Marie Stenberg.  

Tips till handledare i peer learning

Peer learning är en utmaning eftersom det är en ny metod för många handledare.

- Vissa tänker ”Oj, det blir dubbelt så jobbigt. Jag brukar ha en elev, men nu har jag två”. Jag tror att man ska våga att prova och göra. Gå handledarutbildningar, använd sedan de resurser som finns i verksamheten och ta också stöd från dina kollegor, säger Marie Stenberg.

Vad ska man tänka på för att bli en god handledare i peer learning? Här kommer några praktiska tips från Marie Stenberg:

- Det är studenterna eller eleverna som ska diskutera. Du som handledare kan backa lite. Låt studenterna i stället jobba och ta reda på saker. Du som handledare kan lyssna in, observera och fundera på när du bör kliva in och fylla på där kunskap saknas istället för att kanske vara den som undervisar hela tiden.

Slutligen, hur skapar man bra förutsättningar för peer learning i både utbildning och verksamhet?

- Genom en bra introduktion. Alla inblandade ska veta sin roll. Det gäller även verksamheten där praktiken sker. Där bör alla medarbetare och chefer förstå att samtliga har ett ansvar att stödja handledare och studenter under praktiken, så även i peer learning. Kom ihåg att detta är ett gemensamt uppdrag för professionen – att handleda framtidens vård- och omsorgsmedarbetare, säger Marie Stenberg.

peer learning
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com