VO-College

Utvecklande och Lärande VårdEnhet - ULVE

Hanna HolstHanna Holst

Hanna Holst är universitetslektor i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, där 50% utgörs av ett kliniskt lektorat vid Region Kronoberg, FoUU. I sitt uppdrag som klinisk lektor arbetar Hanna med samverkan mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg i frågor som rör utveckling av stöd för lärande och handledning vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) främst inom Utvecklande och Lärande VårdEnhet (ULVE). Inom ULVE arbetar Hanna som samordnare och för att stärka samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.

ULVE är en handledningsmodell som omfattas av funktionerna: Huvudhandledare, Lärare, Bashandledare. Huvudhandledaren har huvudansvar för studenternas verksamhetsförlagda studier på ULVE och Bashandledaren handleder studenterna i konkreta inlärningssituationer. Läraren är bryggan mellan teori och vårdpraxis. För att stödja reflexionen och tillägnandet av kunskaper i vårdpraxis förutsätts ett patientcentrerat lärande, vilket konkret innebär att studenterna på ULVE har en kontinuitet i patientrelationen. Detta organiseras på ett sådant sätt att respektive student är knuten till en eller flera patienter på ULVE och får handledning av de  bashandledare, som ansvarar för dessa patienters omvårdnad.

Målet med ULVE har varit att höja kvaliteten på de verksamhetsförlagda studierna i utbildningarna och att stärka samarbetet mellan universitetet och verksamheten. Det har också varit för att öka förutsättningarna för studenters lärande i vårdpraxis samt bidra till kompetensutveckling av vårdpersonal och forskning inom omvårdnad, vilket är ett gemensamt intresse för Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. Vidare är det av intresse från vårdverksamhetshåll att finna former som kan lösa rekryteringsfrågorna.

Syftet med ULVE är att skapa en lärande miljö som:

  • underlättar sammanvävningen av teoretiska kunskaper med vårdpraxis
  • stärker utvecklingen av en reflekterad hållning i vårdandet för att bättre förstå patientens situation
  • stödjer lärandet av erfarenheter och utvecklad förtrogenhetskunskap i vården
  • utvecklar vården så att patienternas behov och delaktighet fokuseras
  • stödjer utvecklingen av handledarkompetens

Idén med ULVE är att skapa en miljö som är både lärande och vårdande. ULVE är en lärande miljö med patientperspektivet som värdegrund, vilket innebär respekt för patientens upplevelse och synsätt samt ansvar för sin egen hälsoutveckling, där patienten är delaktig och har inflytande över sin egen vård och förstås i sitt livssammanhang. ULVE innebär även öppenhet och tillit i de mellanmänskliga relationerna på enheten som ger upplevelser av gemenskap, trygghet och bekräftelse. Alla ska mötas med respekt och engagemang.

De verksamhetsförlagda studiernas uppläggning skall stimulera ett aktivt lärande och öka förmågan till eget ansvar för personlig och yrkesmässig utveckling. Varje student har sin unika kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, sina personliga förväntningar och mål liksom sin personliga lärandestil, vilket har betydelse för tillägnandet av kunskaper och färdigheter. Handledaren skall vägleda och stödja studenten på ett sätt som möjliggör personlig och yrkesmässig utveckling med hänsyn till såväl individuella som formella utbildningsmål.

Vill du läsa mer? Läs gärna Hannas avhandling om metoden ULVE här!

Holst, H. (2017). Det lärande utrymmet – lärande och vårdande möten mellan patienter, studenter och handledare vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter. Diss. (sammanfattning) Växjö: Linnéuniversitetet, 2017. Växjö. 

ulve
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com