VO-College

Stadgar

Stadgar

Reviderade av föreningsstämman den 27 maj 2020

§ 1 Firma och organisationsform

Föreningen Vård- och omsorgscollege är en ideell förening.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja nationella, regionala och lokala satsningar som leder till att behovet av personal- och kompetensförsörjningen inom vård och omsorg tillgodo­ses.

§ 4 Verksamhet

Föreningen är ett nationellt organ, vars arbete ska inriktas på att med stöd av den kunskap som finns inom parternas organisationer driva och utveckla arbetet kring kriterier och certifiering av regionala och lokala Vård- och omsorgscollege. Föreningen ansvarar för att:

 • certifiera och återcertifiera regionala och lokala Vård- och omsorgscollege
 • utse och utbilda certifierare
 • intern och extern kommunikation
 • ta initiativ till kompletterande aktiviteter för föreningens utveckling

§ 5 Medlemskap i föreningen

Föreningens medlemmar är Sveriges Kommuner och Regioner, Föreningen Vårdföretagarna, Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Fremia och Svenska Kommunalarbetare­förbundet. Andra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som föreningsstämman finner lämpliga kan antas som medlemmar i föreningen.

§ 6 Föreningens funktioner

 • Föreningsstämman
 • Styrelsen
 • Verkställande direktör (VD)
 • Nationella rådet

§ 7 Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie förenings­stämma ska hållas inom fem månader efter utgången av varje räkenskapsår. För behandling av visst ärende ska extra föreningsstämma hållas, när styrelsen finner det behövligt, eller när det skriftligen och med angivande av anledning begärs av minst en av medlemmarna.

Skriftlig kallelse till föreningsstämman ska sändas ut till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman. Kallelsen ska ange de ärenden som ska behandlas på stämman. Medlem har rätt att få ärenden behandlat på föreningsstämman om medlemmen skriftligen begärt detta hos styrelsen sex veckor innan förenings­stämman så att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Endast ärenden som angetts i kallelsen kan behandlas vid stämman.

Föreningsstämman kan låta sakkunniga eller andra personer med särskild kompetens närvara vid stämman. Den som är närvarande i sådan funktion har inte rösträtt på stämman och har heller inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande
 • Utse protokollförare vid stämman
 • Val av två justerare
 • Fastställande av röstlängd och rösträknare
 • Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • Godkännande av dagordning
 • Framläggande av årsredovisning, bestående av resultat- och balansräkningar och förvaltningsberättelse, för senaste verksamhetsåret
 • Revisionsberättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Disposition av vinst och förlust enligt fastställd balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Fråga om arvode till styrelse och revisor
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande verksam­hetsår
 • Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter och ersättare till styrelsen
 • Val av revisionsbyrå alternativt revisor
 • Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem.

Handlingar enligt punkt 7 ska överlämnas till revisorn minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

Beslut om att föreningen själv ska bilda eller i annat fall engagera sig ekonomiskt i aktiebolag eller annan juridisk person, eller inträda som huvudman, bolagsman eller partner i annan verksamhet, ska fattas av föreningsstämman.

Varje medlem har rätt att sända tre representanter till stämman. Varje medlem har en röst, förutom Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kommunalarbetareförbundet som har två röster. Samtliga medlemmar ska vara ense i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet samt antagande av nya medlemmar.

Protokollet justeras av stämmans ordförande och två justerare.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst nio ledamöter. Majoriteten ska representeras av arbetsgivarsidan.

Ordförande och vice ordförande utses för en period av två år. Uppdragen ska fördelas och cirkuleras mellan medlemsorganisationerna. Övriga ledamöter och ersättare utses för en period på ett år.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet av styrelseledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. För beslut i frågor som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet krävs enighet.

Styrelsens protokoll justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer, dock minst fyra gånger per år, och i övrigt när ordförande finner det behövligt eller om minst hälften av ledamöterna begär det. Kallelse till styrelsesammanträden, jämte föredragningslista, ska sändas ut till ledamöterna fem arbetsdagar innan mötet.

Styrelsen beslutar om verksamhetsplan, budget och övergripande ärenden rörande föreningen och dess verksamhet, om inte annat angetts i stadgarna.

Styrelsen ska upprätta en arbetsordning för styrelsens och kansliets arbete.

§ 9 Verkställande direktör (VD)

VD har ansvaret för den löpande förvaltningen och den dagliga ledningen av kansliet för föreningen och utifrån detta behörighet att företräda föreningen.

För VD ska det finnas en VD-instruktion.

§ 10 Nationella rådet

Varje medlem utser en ordinarie representant och en suppleant, utom Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska Kommunalarbetareförbundet som utser vardera två representanter.

Nationella rådet ett rådgivande organ till kansliet och bereder ärenden inför föreningens styrelsemöten.

VD är sammankallande till rådsmöten.

Nationella rådet sammanträder minst fyra gånger per år, och i övrigt när VD finner det behövligt eller om minst hälften av ledamöterna begär det. Kallelse till sammanträden i Nationella rådet, jämte föredragnings­lista, ska sändas ut till representanterna minst fem arbetsdagar innan mötet.

11§ Revisor

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas årligen av en auktoriserad revisor. Revisorn ska för varje räkenskapsår avge revisions­berättelse till föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

12§ Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

13§ Firmatecknare

Utses av styrelsen.

14§ Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie eller extra föreningsstämma. För beslut om ändringar krävs att samtliga medlemsorganisationer är överens.

15§ Utträde

Medlemsorganisation äger, om styrelsen inte medger annat, utträde ur föreningen efter skriftlig uppsägning av medlemskapet. Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår under vilket anmälan om utträde skett. Medlemsorganisation är skyldig att erlägga avgifter för hela den period medlemsskapet varar.

16§ Föreningens upplösning

Föreningen får upplösas, om den inte längre behövs för sitt ändamål, eller om den inte har möjlighet att fortsätta verksamheten. Frågan avgörs i samma ordning som vid stadgeändring. Beslut om upplösning ska inne­hålla föreskrifter om föreningens arkiv. Eventuella tillgångar i föreningen ska delas mellan medlemsorganisationerna. 

stadgar
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com