VO-College

ESF-projekt inom VO-College

ESFVO-College driver under åren 2020 och 2022 ett nationellt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet går under namnet Validering Vård och omsorg och presenteras här nedan där du också hittar löpande information om hur projektet fortskrider.

Tidigare har VO-College genomfört två andra ESF-projekt. Under åren 2015 till 2016 genomfördes projektet Fokus Vård och omsorg och under 2017 till 2020 genomfördes projektet Fokus Yrkesutbildning. Mer information om dessa två projekt finns längst ner på denna sida.

Nyheter

Nedan samlas alla uppdateringar som rör projektet Validering Vård och omsorg

8 JUNI 2022
Projektet har nått sitt slut och vi sammanfattar vad som har gjorts under projekttiden.

23 MAJ 2022

En modul till valideringshandledare tagits fram som en del i handledarutbildningen steg 2 och finns tillgänglig för nedladdning. Det pågår även en översyn av handledarutbildningens innehåll i steg 1 och 2. Mer information om den översynen och eventuella förändringar kommer presenteras under hösten 2022.

21 MARS 2022

I samband med att många yrkeslärare tog del av metodmaterialet "praktisk bedömning" framkom önskemål om att även få använda materialet som ett APL-dokument. Nu kan vi med glädje meddela att vi tagit fram ett anpassat dokumentet APL för alla som vill nyttja.

15 FEBRUARI 2022

I ESF-projekten Valideringslyft  (MYH) och Validering vård och omsorg (VO-College) görs en gemensam insats för att skapa nätverk för personer som är yrkesverksamma i vård och omsorg. Vid tre tillfällen i april anordnas nätverksträffar för att skapa möjlighet för erfarenhetsutbyte som kan stödja det egna valideringsarbetet.

17 DECEMBER 2021

Vi sammanfattar det gågna året och konstaterar att metodmaterialet för validering i vård och omsorg äntligen finns på plats. Vi har även haft stimulerande samarbeten och digitala möten med många av er under höstens alla kompetensutvecklingstillfällen.

25 OKTOBER 2021

Vi är nu i slutet av våra kompetensutvecklingsdagar angående metodmaterialet. För er som har missat dessa dagar ges möjlighet att delta 29 november eller 1 februari.

1 OKTOBER 2021

Maria Dejevik och Ingrid von Sydow har nu tagit över rollen som projektledare efter Carin Bergström. Vid frågor kan ni kontakta oss.

8 FEBRUARI 2021

Projektledningen räknade med ett 40-tal deltagare. Men det blev 85 deltagare från 18 regionala college som deltog i kickoffen för ESF-projektet Validering vård och omsorg den 28 januari.

– Fantastiskt roligt. Projektet går nu in i en ny fas där många behöver vara delaktiga och då är det väldigt tacksamt med detta engagemang, säger Carin Bergström som är huvudprojektledare.

14 DECEMBER 2020

I Vård- och omsorgscollege nationella ESF- projekt Validering vård och omsorg pågår arbetet för fullt. Delprojektledarna arbetar för högtryck med uppdatering av metodmaterialet utifrån innehållet i nya Vård- och omsorgsprogrammet. Uppdateringen sker även utifrån synpunkter som kommit fram i den enkät som besvarats av yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer, många är ni som bidragit med synpunkter under hösten.

17 SEPTEMBER 2020

ESF- projektet Validering vård och omsorg har gått in i  genomförandefasen. Från den 1 september är projektledningen (Maria Dejevik, Ingrid von Sydow och Carin Bergström) på plats, om än digital.

Validering vård och omsorg

Projektet Validering vård och omsorg handlar om kompetens- och metodutveckling inom validering. Vill du veta mer om bakgrunden till projektet och de mål som projektet ska uppnå kan du ta del av en presentation från maj 2020 via denna länk.

Projektet inleddes i mars 2020 med en analys och planeringsfas. I juli 2020 startade genomförandefasen som ska pågå till 30 maj 2022. Den fasen följs av en kort avslutningsfas under juni 2022.

Här nedan publicerar vi löpande lägesbeskrivningar från projektet och vi samlar alla de nyheter som publicerats på webbsidan så att de är lätta att hitta.

Lägesbeskrivning maj 2021

Så är vi redan i slutet av maj. Tiden går som vi vanligt när man arbetar i ett projekt väldigt fort.

Denna lägesrapport innehåller en sammanfattning av allt arbete under våren men också en del tips och länkar till material om validering som Myndigheten för Yrkeshögskolan samlat samman.

Vårens arbete

I slutet av januari genomförde vi en välbesökt digital kick-off som var starten på arbetet med kompetensutveckling som ingår i projektet. Vi berättade allt om detta i denna nyhetstext från februari.

En stor del av projektet handlar om metodutveckling. Rent praktiskt handlar detta om att uppdatera det metodmaterial som ingår i VO-College valideringsmodell. Delprojektledarna Maria Dejevik och Ingrid von Sydow har arbetat med detta sedan hösten 2020 och kommer att fortsätta med detta under hela projektet.

Men det är även många andra som har varit delaktiga i utvecklingen av metodmaterialet. Bakgrunden är att innehållet i Vård- och omsorgsprogrammet är nytt från 1 juli 2021 och metodmaterialet uppdateras utifrån det. Men vi har också utgått från många synpunkter vi fick av yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare och andra som under hösten svarade på en enkät om det befintliga metodmaterialet.

Kompetensutvecklingen i projektet är så här långt uppdelad i två delar.

Den ena delen handlar främst om information. Konkret innebär det att vi under en timme berättar om VO-College valideringsmodell i en digital föreläsning för lärare, rektorer, chefer och handledare.  Deltagarna har fått information om riktlinjer för validering, den kunskapssyn som det bygger på och lite kort om det metodmateriel som uppdateras. Föreläsningarna har följts upp med några korta frågor som gett oss viktig feedback.

En av frågorna vi ställde var ”Fick du en grundläggande kunskap och övergripande förståelse av riktlinjerna i VO-College valideringsmodell?” Och av svaren att döma har föreläsningarna fungerat väl:

”Mycket bra och tydlig information”, ”Mycket bra grund för framtiden”, ”Jag är ny yrkeslärare och fick en bra överblick”.

Under mars genomfördes fyra föreläsningarna som blev fulltecknade. Vi genomförde därför ytterligare två föreläsningar i april som även de fulltecknades snabbt. Vi har därför genomfört ännu en föreläsning som blev inspelad. Ni kan ta del av den i videon högre upp på sidan.

Den andra delen av kompetensutvecklingen som erbjuds är riktad till yrkesverksamma inom validering, alltså yrkeslärare, studie-och yrkesvägledare och rektorer. Den genomförs i form av en workshop och erbjuds ett regionalt VO-College i taget. Planeringen görs av delprojektledarna Maria Dejevik och Ingrid von Sydow tillsammans med regionala processledare.

Några regionala VO-College har redan genomfört sina workshopar under våren 2021 (Fyrbodal, Kalmar län och Skaraborg) medan de flesta övriga har bokade tider under hösten 2021. Undrar du när det är dags för workshop i ditt VO-College, så hör med din regionala processledare.

Innehållet i dessa workshopar handlar om metodmaterialet i VO-College valideringsmodell och hur det kan användas och är upplagt så här:

  • Metod och metodmaterial – en beskrivning av innehåll och hur det kan användas
  • Kartläggningen – en idé presenteras
  • Information om det gamla metodmaterialet – vad händer med det?
  • Frågor och svar.

Workshoparna kommer att utvärderas genom en kort enkät till deltagarna. Resultatet kommer användas i den pågående metodutvecklingen, allt för att så många som möjligt ska kunna vara delaktiga i det pågående utvecklingsarbetet. Det färdiga metodmaterialet kommer att digitaliseras (mer om det framöver).

Valideringshandledare på gång

En modul om validering i VO-College nationella handledarutbildning ska tas fram och förhoppningsvis testas inom ramen för projektet. Vi har påbörjat detta utvecklingsarbete under våren och kommer fortsätta under året. Redan i dag ingår kunskap om validering i handledarutbildningen steg 2, men innehållet upplevs för grunt och behöver därför kompletteras.

Arbetet görs i samarbete med VO-College Örebro län. De står inför ett spännande arbete med att utforma valideringsarbetsplatser vilket ger oss en god mylla för att testa den nya modulen. Tanken är att modulen testas, utvärderas och utvecklas vid dessa arbetsplatser för att landa i ett innehåll som kan testas av fler. Mer information om både den nya modulen och om valideringsarbetsplatser kommer framöver.

Regionala VO-College roll som stödstruktur för validering

En ytterligare del i projektet handlar om att tydliggöra och utveckla regionala VO-College roll som stödstruktur för validering. Detta arbete påbörjades i höstas i samband med de regionala dialogerna som genomfördes av de flesta regionala VO-College i landet. Nu i maj 2021 genomfördes en nätverksträff med regionala processledare där vi diskuterade vad en regional stödstruktur kan handla om.

Nästa steg är att de regionala processledarna bjuder in till digitala dialogmöten. Vi återkommer med mer information om detta under hösten 2021.

Omvärldsbevakning – validering

Myndigheten för Yrkeshögskolan har samlat material om validering. De har samlat material från flera olika myndigheter som arbetar med validering och har länkar till respektive webbplats.

Via denna länk hittar du myndighetens startsida för deras verksamhetsområde Validering.

Via denna länk hittar du deras sida med stöd och verktyg om kompetensutveckling om validering. Här finns bland annat Skolverkets webbaserade utbildning ”Validering i teori och praktik – en introduktion”. I utbildningen får du veta vilka fördelar som finns med validering och de positiva effekter det har på individen och samhället. Utbildningen innehåller information och övningar samt även en kunskapsbank.


Tidigare  ESF-projekt

Fokus Vård och omsorg (2015-2016)
Fokus Yrkesutbildning VO (2017-2020)


Frågor kring ESF-projekt hänvisas till:

Ingrid von Sydow - Projektledare
Maria Dejevik - Projektledare
Therese Vanderlei - Projektadministratör


VO-College har beviljats ett metodutvecklingsprojekt vid namn ”Fokus Yrkesutbildning VO” som bedrivs från 1 september 2017 och 18 månader framåt. Under 2015-2016 genomförde VO-College även det ESF-finansierade förstudieprojektet ”Fokus vård och omsorg”, som resulterade i 14 delrapporter.

valideringEFSValidering vård och omsorgmetodmaterial
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com