Språkombud

Från 1 januari 2018 står Vård- och omsorgscollege som ägare av modellen för utbildning av språkombud inom vård och omsorg. Som språkombud har du uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Det kan handla om allt ifrån att hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning till att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska. Du arbetar också för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Hur uppdraget utformas diskuteras tillsammans med din/ ansvarig chef.

Lyssna på när Kerstin Sjösvärd pratar om språkombud i P4 Uppland: Klicka här! 

Syftet med språkombudsrollen är att ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att arbeta språkutvecklande såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå. 

Förutsättningar för att delta i utbildningen och inneha rollen som språkombud på arbetsplatsen är att:

 • Vara väl förtrogen med arbetsplatsens verksamhetsområde
 • Ha vilja och mod att tala inför medarbetare, kollegor och chefer, till exempel på APT
 • Ha medarbetarnas förtroende på arbetsplatsen
 • Behärska svenska språket väl. Språkombuden kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk
 • Ha intresse för samverkan kring kompetensutveckling och arbetsplatslärande
 • Vilja och möjlighet att delta i gruppdiskussioner på facebook. I utbildningen ingår som en obligatorisk del att använda slutna facebookgrupper. Om man så önskar går det bra att skapa ett separat facebookkonto, enbart för utbildningen, för att undvika att det inkräktar i det privata flödet. Ett annat syfte med grupperna är att deltagarna ska ha ett nätverk som finns kvar efter avslutad utbildning, för utbyte av erfarenheter och reflektioner.
 • Datorvana.

 Det kan vara en fördel att blivande språkombud också har någon annan handledande eller pedagogisk roll exempelvis dokumentationsstödjare, handledare eller reflektionsledare.

Utbildning till språkombud

Språkombudsutbildningen är framtagen i samarbete mellan Vård- och omsorgscollege, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum. Utbildningen bygger på den tidigare språkombudsutbildningen som togs fram inom ramen för projekten Språksam och Arbetsam.

Syftet med utbildningen är att utbilda språkombud runt om i landet för att utveckla språkstimulerande arbetsplatser.

Vem riktar sig utbildningen till?

Till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Vad kommer jag att kunna efteravslutad utbildning?

Efter avslutad utbildning ska du som språkombud bl.a:

 • Ha verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling

 • Veta hur olika dokument kan förenklas och göras tydligare
 • Implementerat rollen i den egna verksamheten och öppnat upp för en lärande och språkutvecklande arbetsplats.  

Hur utbildningen är uppbyggd?

Utbildningen består av fyra klassrumsträffar och tre webbdelar.
Utbildningen genomförs under en period av c:a sex månader. 

Vad ingår i utbildningen?

Du kommer att få både teoretiska och praktiska kunskaper, samt ha möjlighet praktisera din blivande språkombudsroll.

I språkombudsutbildningen får du uppdrag som du genomför på arbetsplatsen, det hjälper dig att implementera språkombudsrollen och inleda arbetet mot en lärande och språkutvecklande arbetsplats. 

Hur kan jag ta del av utbildningen?

Språkombudsutbildningar genomförs inom några regionala Vård- och omsorgscollege samt vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Var finns utbildningarna till språkombud?

De flesta utbildningar till språkombud startar efter behov och efterfrågan, det finns alltså sällan några fasta sökomgångar utan det gäller att invända information från utbildningsanordnarna. Språkombudsutbildare utbildas nationellt av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Vård- och omsorgscollege. I dagsläget finns det ca 90 utbildade språkombudsutbildare i landet.

För mer information om aktuella språkombudutbildningar, kontakta regional samordnare i aktuellt regionalt VO-College. För att komma i direktkontakt med en utbildare, kontakta kansliet

Vilka utbildar Språkombud?

Utbildningen för att bli språkombudsutbildare bedrivs i dagsläget hos Stiftelsen Äldrecentrum. Läs mer om utbildningen till Språkombudsutbildare. 

Utbildningens webbdelar 

Introduktion till Språkombudsutbildningen

Webb 1: Tala, lyssna och förstå

Webb 2: Läsa och skriva

Webb 3: Telefonsamtal och handlingsplan

Som chef till språkombud

Chefens roll i språkombudsutbildningen är att ge språkombudet förutsättningar för att genomföra sin utbildning och sitt uppdrag, att tillsammans med språkombudet informera kollegor och arbetslag och att bekräfta genomförandet av språkombudets uppgifter. Chefen behöver tillsammans med språkombudet utveckla arbetsplatsens rutiner och upprätta en handlingsplan.

Att det blivande språkombudet får rätt förutsättningar för att tillgodose sig utbildningen kan säkras genom att chefen skriver på ett kontakt. Kontraktet är nationellt utformat och det är språkombudsutbildaren som har tillgång till det.

I chefskontraktet förbinder sig chefen till att: 

 • se till att språkombudet har tillgång till surfplatta eller laptop med nätverkskort
 • se till att språkombudet kan ha tillgång till facebook. I utbildningen ingår, som den obligatorisk del, att använda slutna facebookgrupper som diskussionsforum.
 • introducera och befästa språkombudsrollen i verksamheten
 • avsätta tid för utbildningen
 • uppmuntra till en lärande och språkutvecklande arbetsplats genom att
 • inspirera medarbetare i behov av språkstöd att ta emot stöd och hjälp
 • inspirera och motivera alla medarbetare till delaktighet i språkutvecklingen på arbetsplatsen
 • låta språkfrågor vara en stående punkt på arbetsplatsens återkommande möten, till exempel APT
 • bestyrka uppdragen språkombudet ska göra i verksamheten
 • följa upp och stötta språkombudet
 • vara delaktig i examinationen genom att tillsammans med språkombudet göra en handlingsplan för hur ni ska arbeta för en lärande och språkutvecklande arbetsplats”.

För mer information:  

Karin Harbe, VO-College: Tfn 08-452 7691

ArbetSam

Språkstöd till Demens ABC

Läs mer!

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Frågor & svar (FAQ)

Sveriges Viktigaste Jobb!