VO-College

Regional- och lokal ansökan

Ansökan

För att bilda ett Vård- och omsorgscollege görs en ansökan om certifiering.  Parterna skriver avtal som reglerar samverkan och parternas ansvar.

Vilka avtal som ska skrivas och vad de ska innehålla beskrivs under avtal i menyn.

Regional ansökan

Arbetsgivare, utbildare och fackliga organisationer som vill samarbeta kring arbete och utbildning inom vård och omsorg kan bilda ett regionalt VO-College. En region och minst tre kommuner ska ingå. Med i samverkan är också universitet och högskolor. Arbetsförmelingen är ofta med i samverkan.

Samverkan bygger på regionala och lokala förutsättningar. Helhetsbilden är viktig och det som är intressant för bedömningen är hur samverkande parter arbetar och planerar att arbeta tillsammans framöver. Det måste finnas utrymme att utveckla konceptet. För att utvecklingen av VO-College ska bli hållbar ska organisation och finansiering vara klar innan ansökan lämnas in. 

När ansökan är komplett mejlas den till kansliet tillsammans med bilagorna. Observera att alla dokument sänds per mejl och inte med post. Följande bilagor ska sändas tillsammans med ansökan:

 • Förteckning över regional styrgrupp enligt mall
 • Samverkansavtal mellan parterna
 • Avtal som reglerar handledning och arbetsplatsförlagt lärande
 • Avsiktsförklaring från universitet/högskola
 • Organisationsskiss

Avtalen och avsiktsförklaringen ska gälla under hela certifieringsperioden. 

När ansökan kommer in utser kansliet två certifierare. En av dem tar kontakt med angiven kontaktperson och bokar tid för certifieringsbesök. Efter besöket skriver certifierarna ett protokoll. Om kriterier inte är uppfyllda får sökanden i uppdrag att göra kompletteringar. När kompletteringarna är gjorda och det finns en plan för hur kriterierna ska uppfyllas tar föreningen beslut om certifiering.

Lokal ansökan

Nästa steg i processen är att bilda lokala college som ingår i det regionala samarbetet. Ett lokalt college består av en eller flera kommuner, privata vård- och omsorgsgivare, idéburen verksamhet, kommunala bolag, fackliga organisationer och utbildare inom vård och omsorg. Alla utbildare som anlitas i ett lokalt college ska vara certifierade. De kan vara med i den lokala ansökan eller om de tillkommer senare göra en egen ansökan om att ansluta sig till certifierat college.

En lokal ansökan måste vara godkänd av regional styrgrupp innan den skickas till VO-College kansli. Protokollsutdrag sänds med som bilaga till ansökan. Ju tydligare och mer komplett ansökan är desto enklare och snabbare blir processen till certifiering.

Ansökan mejlas till kansliet tillsammans med bilagorna. Observera att alla dokument sänds per mejl och inte med post. Följande bilagor ska sändas tillsammans med ansökan: 

 • Förteckning över lokal styrgrupp enligt mall
 • Godkännande av regional styrgrupp
 • Samverkansavtal mellan parterna
 • Avtal som reglerar handledning och arbetsplatsförlagt lärande
 • Organisationsskiss
 • Poängplaner från samtliga utbildare

Avtalen ska gälla under hela certifieringsperioden. 

När ansökan kommer in utser kansliet två certifierare. En av dem tar kontakt med angiven kontaktperson och bokar tid för certifieringsbesök. Efter besöket skriver certifierarna ett protokoll och begär eventuellt in kompletteringar. När kompletteringarna är gjorda och det finns en plan för hur kriterierna ska uppfyllas tar föreningen beslut om certifiering.

Validering av elever och utbildning av handledare ska genomföras enlig Vård- och omsorgscollege nationella riktlinjer.

certifieringansökanregional ansökanlokal ansökan
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com