VO-College

Validering

Validering

2018-06-13 antog VO-College styrelse de senaste riktlinjerna för validering. Riktlinjerna är framtagna av en arbetsgrupp med representanter från tre regionala VO-College, Validering Väst och VO-College kansli. Riktlinjerna är processade och remissade via regionala VO-College. 

En elev i kommunal vuxenutbildning kan få sina kunskaper och sin kompetens validerade, vilket innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens. De synliggjorda kunskaperna och färdigheterna blir dokumenterade och får då ett formellt värde.

Syfte och mål med valideringen avgör processens utformning och dokumentation. Det som valideras är individens kunskap och färdighet. Valideringen sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och kunskapskrav.

De praktiska delarna av valideringen sker i reell miljö, vissa praktiska delar kan göras i en arbetsplatsliknande miljö. Om individen har en anställning byter individen arbetsplats vid valideringen alternativt kommer valideringshandledaren från en annan arbetsplats. Detta för att säkerställa opartiskhet och rättssäkerhet.

Valideringsprocessens olika moment utgår ifrån att bedömningen ska ske mot gymnasiekursernas nationella mål, centralt innehåll, kunskapskrav och hela betygsskalan.

Riktlinjerna för validering inom VO-College är framtagna i samråd med personer som har stor erfarenhet av validering i regionala college och överensstämmer med Skolverkets syn på validering. Förslaget har varit på remiss till samtliga regionala VO-College och har reviderats efter inkomna synpunkter.

Styrelsen antog förslaget till nuvarande riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege den 13 juni 2018 och de ersatte därmed de tidigare antagna riktlinjerna för validering. De första riktlinjerna för valideriing inom VO-College antogs av styrelsen 2014-01-28. 

Validering styrs utifrån Skollag (2010:800) och Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Hur valideringen ska gå till inom Vård- och omsorgscollege förtydligas i dessa riktlinjer.

Ladda hem metodmaterialet

VO-College riktlinjer och metodmaterial för validering inom vård och omsorg enligt de gamla yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska finns tillgängligt för yrkeslärare med ämneskompetens inom vård och omsorg och som arbetar med validering i sitt vardagliga arbete.

Det nya metodmaterialet utifrån de nya yrkespaketen som trädde ikraft 1 juli 2021 är under utveckling i vårt ESF-projektet Validering vård och omsorg. Läs mer om det arbetet här.

Validig

Den digitala plattformen för dig som är utförare av validering eller vill valideras. Plattformen bygger på riktlinjer och metodmaterial som är framtagna av Vård- och omsorgscollege.

Validering innebär att synliggöra och erkänna kunskaper och färdigheter som en person besitter. VO-College vill bidra till att detta sker med en samsyn och på ett likvärdigt sätt.

Validig kan varje skola få tillgång till genom att ansöka om en licens här. Du kan också besöka Validigs webbplats.

Läsa VO-College riktlinjer för validering

Har du frågor om validering inom VO-College? Kontakta VO-College kansli. 

valideringutbildningvuxenutbildningnationella riktlinjer
VO-College
Föreningen Vård- och omsorgscollege

Org.nr. 802464-0149

info@vo-college.se

Följ oss

Vissa av sajtens bilder kommer frånFreepik.com
Utvecklat avacczo.com